[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 5810386
ชื่อ: มิส  พัฒนี    สกุลช่างเสนาะ
ฉายา: -
อายุงาน: 4 ปี 2 เดือน 19 วัน
Social Network:
ครูประจำชั้น: -

รูปภาพ (0)

ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง
1  ปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยบูรพา 2558  การศึกษาบัณฑิต  ใบรับรองคุณวุฒิ

• ประวัติการทำงานจากระบบ
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2562 กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
2561 กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
2561 กรรมการ ครูพิเศษระดับมัธยมศึกษา
2560 กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
2560 กรรมการ ครูพิเศษระดับมัธยมศึกษา
2559 กรรมการ ครูพิเศษระดับมัธยมศึกษา
2558 กรรมการ ครูพิเศษแผนกมัธยม/แผนกมัธยม
2560 ครูผู้ช่วย มัธยมศึกษาปีที่ 6/5
• ประวัติการทำงาน/ตำแหน่ง
ปี ตำแหน่ง ระดับ ตำแหน่ง เลขที่ หลักฐานอ้างอิง

• ประวัติการฝึกอบรม
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2558 TQAและจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงในกรปฏิบัติงาน อาคาร40ปี โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 08 ต.ค. 2558 7
2558 สัมมนาครูและบุคลากรเข้าใหม่ 58 อาคารส่งเหล่าสุนทร โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 04 ก.ค. 2558 - 05 ก.ค. 2558 16
2558 วินัยเชิงบวก อาคาร40ปี โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 07 ต.ค. 2558 7

• ประวัติศึกษาดูงาน
• ประวัติการเป็นวิทยากร
ปี เรื่อง สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2562 Small-Scale Chemistry Laboratory โรงเรียนนารีวิทยา 05 เม.ย. 2562 - 05 เม.ย. 2562 8 8.jpg
2561 Small-Scale Chemistry Laboratory โรงเรียนเดชอุดม จ.อุบลราชธานี 07 มิ.ย. 2561 - 07 มิ.ย. 2561 8 6.jpg
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน(บันทึกโดยส่วนกลาง)
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ เวลาที่ได้

• เกียรติยศ/รางวัล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง
1  16 ม.ค. 2561  ครูเอกชนคนดี ศรีระยอง  เกียรติบัตร
2  12 ธ.ค. 2561  ปฏิบัติงานด้วยความอุตสาหะและอุทิศตนเพื่ิอการศึกษา ประจำปีการศึกษา2561  เกียรติบัตร
3  8 ม.ค. 2562   รางวัลชมเชยโครงงานวิทยาศาสตร์ DOW-CST awards2018ของสมาคมเคมีแห่งประเทศไทย  เกียรติบัตร

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่

• หน่วยงานที่สังกัด :    กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (1)
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (0)
• ได้อยู่ในข่าว : (0)
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (0)
• โพสต์ข่าว : (0)
• โพสต์ภาพ : (0)
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(0)

• แฟ้มผลงาน (0)