[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 5810372
ชื่อ: มิส  กันยารัตน์    แย้มกลิ่น
ฉายา: หนึ่ง
อายุงาน: 4 ปี 7 เดือน 20 วัน
Social Network:
ครูประจำชั้น: ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 /2

รูปภาพ (0)

ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง
1  ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู  มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร 2554  ประกาศนียบัตรบัณฑิต  ใบรับรองคุณวุฒิ
2  ปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต 2542  ศิลปศาสตรบัณฑิต  ใบรับรองคุณวุฒิ
3  มัธยมศึกษาตอนปลาย  โรงเรียนระยองวิทยาคม 2538  มัธยมศึกษาปีที่ 6  สำเนาวุฒิบัตร

• ประวัติการทำงานจากระบบ
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2562 กรรมการ งานบริหารฝ่ายวิชาการ
2561 กรรมการ งานห้องสมุด
2561 กรรมการ ม.2
2561 กรรมการ ฝ่ายวิชาการ
2560 กรรมการ งานห้องสมุด
2560 กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพเเละเทศโนโลยี
2559 กรรมการ งานห้องสมุด
2559 กรรมการและเลขานุการ ม.1/4
2558 กรรมการ งานห้องสมุด
2562 ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2
2560 ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/5
• ประวัติการทำงาน/ตำแหน่ง
ปี ตำแหน่ง ระดับ ตำแหน่ง เลขที่ หลักฐานอ้างอิง
2558 ครูคู่ชั้น ม.1/1 0
2558 ครูบรรณารักษ์ มัธยมศึกษา 0

• ประวัติการฝึกอบรม
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2562 พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการบริหารจัดการห้องสมุดมีชีวิต 4 ภูมิภาค โรงแรมโกลเด้นท์ ซิตี้ จ. ระยอง 25 ก.ค. 2562 - 26 ก.ค. 2562 16 783.jpg
2558 สัมมนาครูและบุคลากรเข้าใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558 ห้องประชุมชั้น 2 อาคารส่งเหล่าสุนทร 04 ก.ค. 2558 - 05 ก.ค. 2558 16
2558 การอบรมพัฒนาบุคลิกภาพและการบริการ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารส่งเหล่าสุนทร 19 ก.ค. 2558 - 19 ก.ค. 2558 8
2558 การวิเคราะห์หลักส๖นและการนำหลักสูตรมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน อาคาร 40 ปี โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 11 พ.ค. 2558 - 13 พ.ค. 2558 24

• ประวัติศึกษาดูงาน
• ประวัติการเป็นวิทยากร
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน(บันทึกโดยส่วนกลาง)
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ เวลาที่ได้

• เกียรติยศ/รางวัล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่

• หน่วยงานที่สังกัด :    งานบริหารฝ่ายวิชาการ
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (1)
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานบริหารฝ่ายวิชาการ

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (0)
• ได้อยู่ในข่าว : (0)
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (0)
• โพสต์ข่าว : (0)
• โพสต์ภาพ : (0)
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(0)

• แฟ้มผลงาน (0)