[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 5610329
ชื่อ: มิส  ศิริลักษณ์    ระบอบ
ฉายา:
อายุงาน: 6 ปี 9 เดือน 25 วัน
Social Network: ไม่ระบุข้อมูล
ครูประจำชั้น: -

รูปภาพ (0)

ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง
1  ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู  มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต 2545  ประกาศนียบัตรบัณฑิต  ใบรับรองคุณวุฒิ
2  ปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยศรีปทุม 2539  บัญชีบัณฑิต  ใบรับรองคุณวุฒิ
3  มัธยมศึกษาตอนปลาย  โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 2534  มัธยมศึกษาปีที่ 6  สำเนาวุฒิบัตร

• ประวัติการทำงานจากระบบ
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2562 กรรมการ งานบริหารฝ่ายวิชาการ
2562 กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
2561 กรรมการ ครูพิเศษระดับประถมศึกษา
2561 กรรมการ ฝ่ายวิชาการ
2560 กรรมการ งานสารสนเทศ งานมาตรฐานเเละงานสรุปผลการดำเนินงานของโรงเรียน
2560 กรรมการและเลขานุการ สำนักผู้อำนวยการ
2560 กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพเเละเทศโนโลยี
2560 กรรมการ ครูพิเศษระดับประถมศึกษา
2559 ประธานกรรมการ งานมาตรฐาน
2559 ประธานกรรมการ งานสารสนเทศโรงเรียน
2559 ประธานกรรมการ งานสรุปผลการดำเนินงานของโรงเรียน
2559 กรรมการและเลขานุการ
2559 กรรมการและเลขานุการ สำนักผู้อำนวยการ
2558 กรรมการ งานประกันคุณภาพมาตรฐานสากล
2558 กรรมการ งานสารสนเทศ
2558 กรรมการ ป.3/3
2558 กรรมการ ครูพิเศษแผนกประถม/แผนกประถม
2557 กรรมการ งานประกันคุณภาพมาตรฐานสากล
2557 ครูคู่ชั้น ป.3/3
2557 ประธานกรรมการ งานสารสนเทศ
2557 กรรมการ ครูพิเศษแผนกประถม/แผนกประถม
2556 กรรมการ งานศูนย์สารสนเทศและเทคโนโลยี
2556 กรรมการ งานวารสารโรงเรียน
• ประวัติการทำงาน/ตำแหน่ง
ปี ตำแหน่ง ระดับ ตำแหน่ง เลขที่ หลักฐานอ้างอิง

• ประวัติการฝึกอบรม
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2558 การเตรียมความพร้อมสถานศึกษาเพื่อรองรับการประเมินภายนอกรอบ 4 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต1 28 ก.ย. 2557 - 29 ก.ย. 2557 14
2558 วิธีการสอนแบบ Problem Project Besed Learning หอประชุมอาคาร 40 ปี 15 ส.ค. 2557 - 16 ส.ค. 2557 14
2558 อบรมเชิงบูรณาการ การเป็นโค๊ชกีฬา ห้องประชุม 2 อาคารส่งเหล่าสุนทร 04 ต.ค. 2557 - 05 ต.ค. 2557 14
2558 Mid year Seminar ทิศทางสู่ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล หอประชุมอาคาร 40 ปี 09 ต.ค. 2557 - 11 ต.ค. 2557 21
2558 สัมมนาเปิดภาคเรียน หอประชุมอาคาร 40 ปี 07 พ.ค. 2557 - 09 พ.ค. 2557 21
2558 การอนุรักษ์พลังงาน หอประชุมอาคาร 40 ปี 10 พ.ค. 2557 4
2558 การอบรมการจัดทำ SAR และสารสนเทศ มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย 14 ม.ค. 2558 - 15 ม.ค. 2558 14
2558 ค่ายคุณธรรม จริยธรรม พัฒนาจิตครูโรงเรียนอัสสัมชัญระยอง วัดเนินพระ 16 ต.ค. 2557 - 17 ต.ค. 2557 14
2558 อบรมชินนสาสมาธิ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 17 มี.ค. 2558 - 18 มี.ค. 2558 14
2558 อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการวิเคราะห์หลักสูตรและการนำหลักสูตรมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน หอประชุมอาคาร 40 ปี 11 พ.ค. 2558 7
2558 สัมมนาเปิดภาคเรียน หอประชุมอาคาร 40 ปี 12 พ.ค. 2558 - 13 พ.ค. 2558 14
2558 อบรม TQA และการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน หอประชุมอาคาร 40 ปี 08 ต.ค. 2558
2558 ทิศทางการจัดการศึกษาในแนวมงฟอร์ตกับการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนคาทอลิก หอประชุมอาคาร 40 ปี 09 ต.ค. 2558 7
2558 Mid year Seminar หอประชุมอาคาร 40 ปี 14 ต.ค. 2558 - 16 ต.ค. 2558 21

• ประวัติศึกษาดูงาน
ปี เรื่อง สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2558 การพัฒนาซอฟแวร์สำหรับเครื่องมือที่ใช้ติดต่อสื่อสารและการจัดการในระบบการศึกษา ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ(NECTEC)จ.ปทุมธานี และโรงเรียนเซนต์ดอมินิก กรุงเทพฯ 03 ก.ย. 2556 14
• ประวัติการเป็นวิทยากร
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน(บันทึกโดยส่วนกลาง)
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ เวลาที่ได้

• เกียรติยศ/รางวัล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่
16 ก.พ. 2554  บภ. 128 3 0 16 ก.พ. 2554

• หน่วยงานที่สังกัด :    งานบริหารฝ่ายวิชาการ,   กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (2)
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานบริหารฝ่ายวิชาการ
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (0)
• ได้อยู่ในข่าว : (0)
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (0)
• โพสต์ข่าว : (0)
• โพสต์ภาพ : (0)
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(0)

• แฟ้มผลงาน (0)