[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 5610327
ชื่อ: มาสเตอร์  ศุภรัตน์    จันทโชติ
ฉายา: กอล์ฟ
อายุงาน: 6 ปี 3 เดือน 16 วัน
Social Network: -
ครูประจำชั้น: -

รูปภาพ (0)

ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง
1  ปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยบูรพา 2554  ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต  ใบรับรองคุณวุฒิ
2  มัธยมศึกษาตอนปลาย  มกุฎเมืองราชวิทยาลัย 2550  มัธยมศึกษาปีที่ 6  สำเนาวุฒิบัตร

• ประวัติการทำงานจากระบบ
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2562 กรรมการ งานสื่อสารองค์กร
2561 กรรมการ งานสื่อสารองค์กร
2561 กรรมการ สำนักผู้อำนวยการ
2560 กรรมการ งานประชาสัมพันธ์ งานวารสารเเละงานGraphic Design
2559 กรรมการ งานประชาสัมพันธ์
2559 ประธานกรรมการ งานคอมพิวเตอร์กราฟิค
2558 กรรมการ งานประชาสัมพันธ์
2558 กรรมการ ป.5/3
2558 กรรมการ ครูพิเศษแผนกประถม/แผนกประถม
2557 กรรมการ งานประชาสัมพันธ์
2557 ครูคู่ชั้น ป.5/3
2557 กรรมการ ครูพิเศษแผนกประถม/แผนกประถม
2556 กรรมการ งานศูนย์สารสนเทศและเทคโนโลยี
• ประวัติการทำงาน/ตำแหน่ง
ปี ตำแหน่ง ระดับ ตำแหน่ง เลขที่ หลักฐานอ้างอิง

• ประวัติการฝึกอบรม
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2558 สัมมนาก่อนเปิดภาคเรียน ACR 07 พ.ค. 2557 - 09 พ.ค. 2557 21
2558 การอนุรักษ์พลังงาน ACR 10 พ.ค. 2557 - 10 พ.ค. 2557 4
2558 Problem Project Based Learning ACR 15 ส.ค. 2557 - 16 ส.ค. 2557 14
2558 ทิศทางสู่ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล ACR 09 ต.ค. 2557 - 11 ต.ค. 2557 21
2558 คอมพิวเตอร์ ACR
2558 ภาษาอังกฤษ ACR
2558 คุณธรรมจริยธรรม วันเนินพระ 16 ต.ค. 2557 - 17 ต.ค. 2557 14
2558 ชินนสาสมาธิ ACR 17 มี.ค. 2558 - 18 มี.ค. 2558 16

• ประวัติศึกษาดูงาน
• ประวัติการเป็นวิทยากร
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน(บันทึกโดยส่วนกลาง)
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ เวลาที่ได้

• เกียรติยศ/รางวัล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่

• หน่วยงานที่สังกัด :    งานสื่อสารองค์กร
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (1)
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานสื่อสารองค์กร

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (0)
• ได้อยู่ในข่าว : (0)
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (0)
• โพสต์ข่าว : (0)
• โพสต์ภาพ : (0)
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(0)

• แฟ้มผลงาน (0)