[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 5610321
ชื่อ: มิส  สุวณีญาณ์    ไชยสิทธิ์
ฉายา: แหม่ม
อายุงาน: 7 ปี 3 เดือน 0 วัน
Social Network:
ครูประจำชั้น: -

รูปภาพ (0)

ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง
1  ปริญญาโท  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 2553  ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  สำเนาปริญญาบัตร
2  ปริญญาโท  เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 2549  การบริหารการศึกษา  สำเนาปริญญาบัตร
3  ปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยโยนก 2541  บริหารธุรกิจบัณฑิต  สำเนาวุฒิบัตร
4  มัธยมศึกษาตอนปลาย  โรงเรียนระยองวิทยาคม 2537  มัธยมศึกษาปีที่ 6  สำเนาวุฒิบัตร

• ประวัติการทำงานจากระบบ
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2562 กรรมการ งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ
2562 กรรมการและเลขานุการ ที่ปรึกษาผู้อำนวยการ
2561 กรรมการ งานทรัพยากรมนุษย์
2561 กรรมการ งานบริหารฝ่ายสำนักผู้อำนวยการ
2561 กรรมการ สำนักผู้อำนวยการ
2561 กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ
2560 กรรมการ งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ
2560 กรรมการ สำนักผู้อำนวยการ
2560 กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการที่ปรึกษา
2559 กรรมการ งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ
2559 ผู้ช่วยหัวหน้าสำนักผู้อำนวยการ
2559 ผู้ช่วยหัวหน้าสำนักผู้อำนวยการ สำนักผู้อำนวยการ
2559 ผู้ช่วยเลขานุการ ที่ปรึกษาผู้อำนวยการ
2558 กรรมการ งานพัฒนาบุคลากร
2558 กรรมการ ป.3/7
2557 ประธานกรรมการ งานพัฒนาบุคลากร
2557 ครูคู่ชั้น ป.3/7
2556 กรรมการ ครูระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
2556 กรรมการและเลขานุการ ฝ่ายวิชาการ
2556 กรรมการและเลขานุการ แผนกประถมศึกษา/สำนักผู้อำนวยการ
• ประวัติการทำงาน/ตำแหน่ง
ปี ตำแหน่ง ระดับ ตำแหน่ง เลขที่ หลักฐานอ้างอิง
2558 งานนโยบายและแผน 0

• ประวัติการฝึกอบรม
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2558 สัมนาก่อนเปิดภาคเรียน โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 09 พ.ค. 2557 - 09 พ.ค. 2557 21
2558 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษที่ประเทศอินเดีย

• ประวัติศึกษาดูงาน
ปี เรื่อง สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2562 ศึกษาดูงาน การจัดการเรียนการสอน ประเทศญี่ปุ่น LEGO - STEM 04 มี.ค. 2562 - 07 มี.ค. 2562 14
2561 ศึกษาดูงาน การจัดการเรียนการสอน ณ เมืองเทียนจิน และปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน 1. Tianjin City Planning Museum 2. Printing and Packaging of Tianjin University of Science and Technology 3. Tianjin University of Science and Technology 4. Confucius Institute Headquarters (Hanban) 5. Yangliuqing Chinese New Year Printing 6. Tian ’anmen Square , Palace Museum 16 ก.ย. 2561 - 22 ก.ย. 2561 21
2560 ศึกษาดูงานการจัดกิจกรรมการเรียนสอน และการส่งเสริมที่เมืองเซี่ยเหมิน ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 1. HuaQiao University 2. The Master of Abacus teaching 3. Abacus class teaching 4. XM Youth & Children Palace 5. Xiamen University 04 พ.ค. 2560 - 09 พ.ค. 2560 21
2560 ศึกษาดูงานการจัดกิจกรรมการเรียนสอน และการส่งเสริมที่เมืองฮาร์บิน ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 1. Harbin Institute of Technology ( HIT ) 2. HIT – ASEAN High School Principal Forum 3. HIT Museum 4. HIT Aerospace Museum 5. HIT – ASEAN High School Principal Forum 20 ธ.ค. 2560 - 25 ธ.ค. 2560 21
2559 ศึกษาดูงานการจัดกิจกรรมการเรียนสอน และการส่งเสริมที่เมืองฉงชิ่ง ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 1. Chongqing Shanhu Puhui Experimental primary school 2. Chongqing Shanhu Kangheng primary school 3. Chongqing Shanhu Luneng Experimental primary school 4. Chongqing Shanhu Zhongtie Experimental primary school 5. Attached Primary School of the Teacher Training School , Nan an District Chongqing 6. International College South West University 19 ต.ค. 2559 - 23 ต.ค. 2559 21
2558 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพและโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย (แผนกมัธยม) 27 พ.ย. 2556 - 29 พ.ย. 2556 21
2558 การจัดการศึกษาของประเทศสิงคโปร์ Greendale Secondary School 27 ส.ค. 2556 - 27 ส.ค. 2556 7
2558 การจัดการศึกษาประเทศอินเดีย Montessori School and CMR Nation Public School Bangalore 12 ก.ย. 2557 - 12 ก.ย. 2557 7
• ประวัติการเป็นวิทยากร
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน(บันทึกโดยส่วนกลาง)
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ เวลาที่ได้

• เกียรติยศ/รางวัล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่

• หน่วยงานที่สังกัด :
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (0)
• ได้อยู่ในข่าว : (0)
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (0)
• โพสต์ข่าว : (0)
• โพสต์ภาพ : (0)
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(0)

• แฟ้มผลงาน (0)