[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 5510318
ชื่อ: นางสาว  วรรณา    เจริญชนม์
ฉายา: นุ้ย
อายุงาน: 6 ปี 1 เดือน 18 วัน
Social Network:
ครูประจำชั้น: -

รูปภาพ (38)

ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง
1  ปวส  วิทยาลัยเทคนิคระยอง 2554  ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  สำเนาวุฒิบัตร
2  ปวช  วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย 2552  ประกาศนียบัตรวิชาชีพ  สำเนาวุฒิบัตร

• ประวัติการทำงานจากระบบ
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2560 กรรมการ ฝ่ายปกครอง
2559 กรรมการและเลขานุการ งานบริหารฝ่ายปกครอง
2559 เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ฝ่ายปกครอง
2558 กรรมการและเลขานุการ งานบริหารฝ่ายปกครอง
2558 กรรมการ งานพัฒนาบุคลิกภาพ
2558 กรรมการและเลขานุการ ฝ่ายปกครอง
2557 กรรมการ งานบริหารฝ่ายปกครอง
2557 กรรมการ งานพัฒนาบุคลิกภาพ
2557 กรรมการและเลขานุการ ฝ่ายปกครอง
2556 กรรมการ งานประสานงานภายนอก
2556 กรรมการ งานพัฒนาบุคลิกภาพ
2556 กรรมการ งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
2556 กรรมการ งานสวัสดิภาพนักเรียน
2556 กรรมการ งานส่งเสริมประชาธิปไตย
2556 กรรมการ งานรักษาความปลอดภัย
2555 กรรมการ งานบริหารฝ่ายปกครอง
2555 กรรมการ งานประสานงานภายนอก
2555 กรรมการ งานพัฒนาบุคลิกภาพ
2555 กรรมการ งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
2555 กรรมการ งานสวัสดิภาพนักเรียน
2555 กรรมการ งานส่งเสริมประชาธิปไตย
2555 กรรมการ งานรักษาความปลอดภัย
• ประวัติการทำงาน/ตำแหน่ง
ปี ตำแหน่ง ระดับ ตำแหน่ง เลขที่ หลักฐานอ้างอิง
2558 เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง 0
2557 เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง 0
2556 เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง 0
2555 เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง 0

• ประวัติการฝึกอบรม
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2558 การพัฒนาบุคลิกภาพและการบริการที่ดี ห้องประชุม 2 อาคารส่งเหล่าสุนทร 19 ก.ค. 2558 - 19 ก.ค. 2558 8
2558 การวิเคราะห์หลักสูตรและการนำหลักสูตรมาใช้ในการจัดการเรียน-การสอน หอประชุม 40 ปี โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 11 พ.ค. 2558 - 11 พ.ค. 2558 8
2558 วินัยเชิงบวก หอประชุม 40 ปี โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 07 ต.ค. 2558 - 07 ต.ค. 2558 7
2558 เชิงปฎิบัติการ TQA (Thailand Quality Award) หอประชุม 40 ปี โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 08 ต.ค. 2558 - 08 ต.ค. 2558 7
2558 เชิงปฎิบัติการเรื่องทิศทางการจัดการศึกษาในแนวมงฟอร์ต หอประชุม 40 ปี โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 09 ต.ค. 2558 - 09 ต.ค. 2558 7
2558 Mild Year Seminar หอประชุม 40 ปี โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 14 ต.ค. 2558 - 16 ต.ค. 2558 21
2557 เชิงปฏิบัติการการใช้ระบบ SWIS โรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 06 ต.ค. 2557 - 07 ต.ค. 2557 16

• ประวัติศึกษาดูงาน
• ประวัติการเป็นวิทยากร
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน(บันทึกโดยส่วนกลาง)
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ เวลาที่ได้

• เกียรติยศ/รางวัล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่

• หน่วยงานที่สังกัด :
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (1)
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด ฝ่ายปกครอง
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (0)
• ได้อยู่ในข่าว : (0)
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (0)
• โพสต์ข่าว : (0)
• โพสต์ภาพ : (0)
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(0)

• แฟ้มผลงาน (0)