[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 5510314
ชื่อ: มิส  ฑาริกา    บุญพันธ์
ฉายา: แนน
อายุงาน: 7 ปี 2 เดือน 16 วัน
Social Network:
ครูประจำชั้น: ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6 /6

รูปภาพ (0)

ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง
1  ปริญญาโท  มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ 2562  ศึกษาศาสตรบัณฑิต  
2  ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู  มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ 2559  ประกาศนียบัตรบัณฑิต  ใบรับรองคุณวุฒิ
3  ปริญญาโท  มหาวิทยาลัยนเรศวร 2553  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  ใบรับรองคุณวุฒิ
4  ปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยนเรศวร 2549  วิทยาศาสตรบัณฑิต  ใบรับรองคุณวุฒิ

• ประวัติการทำงานจากระบบ
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2562 กรรมการ Smart Science
2561 กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
2561 กรรมการ งานพลังงานและสิ่งแวดล้อม
2561 กรรมการ ครูพิเศษ Smart Program
2561 กรรมการ ฝ่ายบริหารทั่วไป
2560 กรรมการ งานพลังงานสิ่งเเวดล้อม
2560 กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรูัคณิตศาสตร์
2559 ประธานกรรมการ ป.5/7
2558 กรรมการ ป.5/5
2557 ครูประจำชั้น ป.5/5
2556 กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
2556 กรรมการ ครูประจำชั้น ม.5
2562 ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/6
2560 ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/7
• ประวัติการทำงาน/ตำแหน่ง
ปี ตำแหน่ง ระดับ ตำแหน่ง เลขที่ หลักฐานอ้างอิง

• ประวัติการฝึกอบรม

• ประวัติศึกษาดูงาน
• ประวัติการเป็นวิทยากร
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน(บันทึกโดยส่วนกลาง)
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ เวลาที่ได้

• เกียรติยศ/รางวัล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง
1  10 ม.ค. 2562  ครูเอกชนดีเด่น ปีการศึกษา 2561  

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่

• หน่วยงานที่สังกัด :    Smart Science
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (1)
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด Smart Science

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (0)
• ได้อยู่ในข่าว : (0)
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (0)
• โพสต์ข่าว : (0)
• โพสต์ภาพ : (0)
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(0)

• แฟ้มผลงาน (0)