[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 5510313
ชื่อ: มิส  ละไม    แบบกัน
ฉายา: -
อายุงาน: 8 ปี 0 เดือน 13 วัน
Social Network:
ครูประจำชั้น: -

รูปภาพ (0)

ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง
1  ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู  มหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี 2559  ประกาศนียบัตรบัณฑิต  ใบรับรองคุณวุฒิ
2  ปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ 2548  วิทยาศาสตรบัณฑิต  ใบรับรองคุณวุฒิ

• ประวัติการทำงานจากระบบ
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2562 กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
2561 กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
2561 กรรมการ งานบริหารฝ่ายบริหารทั่วไป
2561 กรรมการ ครูพิเศษระดับมัธยมศึกษา
2561 กรรมการ ฝ่ายบริหารทั่วไป
2560 กรรมการ ฝ่ายบริหารทั่วไป
2560 กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
2560 กรรมการ งานบริหารทั่วไปช่วงชั้นที่4
2560 กรรมการ ครูพิเศษระดับมัธยมศึกษา
2559 ประธานกรรมการ งานบริหารทั่วไปช่วงชั้นที่ 4
2559 กรรมการ ฝ่ายบริหารทั่วไป
2559 ประธานกรรมการ มัธยมศึกษาปีที่ 6/ระดับมัธยมศึกษา
2558 กรรมการ คณะกรรมการแผนกมัธยม
2558 กรรมการ งานอาคารสถานที่(มัธยม)
2558 กรรมการ งานสุขอนามัย(มัธยม)
2558 กรรมการ งานธุรการ(มัธยม)
2558 กรรมการ แผนกมัธยม
2558 ประธานกรรมการ บริหารทั่วไปแผนกมัธยม/แผนกมัธยม
2558 ประธานกรรมการ มัธยมศึกษาปีที่ 5/แผนกมัธยม
2557 ประธานกรรมการ งานอาคารสถานที่(มัธยม)
2557 ประธานกรรมการ งานสุขอนามัย(มัธยม)
2557 ประธานกรรมการ งานธุรการ(มัธยม)
2557 กรรมการ คณะกรรมการแผนกมัธยม
2557 กรรมการ แผนกมัธยม
2557 ประธานกรรมการ บริหารทั่วไปแผนกมัธยม/แผนกมัธยม
2557 ประธานกรรมการ มัธยมศึกษาปีที่ 5/แผนกมัธยม
2556 กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
2556 กรรมการ ครูประจำชั้น ม.5
2556 ผู้ประสานงาน แผนกมัธยมศึกษา/สำนักผู้อำนวยการ
• ประวัติการทำงาน/ตำแหน่ง
ปี ตำแหน่ง ระดับ ตำแหน่ง เลขที่ หลักฐานอ้างอิง

• ประวัติการฝึกอบรม
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2558 การวิเคราะห์หลักสูตรและการนำหลักสูตรมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 11 พ.ค. 2558 - 11 พ.ค. 2558 8

• ประวัติศึกษาดูงาน
• ประวัติการเป็นวิทยากร
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน(บันทึกโดยส่วนกลาง)
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ เวลาที่ได้

• เกียรติยศ/รางวัล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่

• หน่วยงานที่สังกัด :
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (0)
• ได้อยู่ในข่าว : (0)
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (0)
• โพสต์ข่าว : (0)
• โพสต์ภาพ : (0)
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(0)

• แฟ้มผลงาน (0)