[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 5510313
ชื่อ: มิส  ละไม    แบบกัน
ฉายา: -
อายุงาน: 6 ปี 8 เดือน 21 วัน
Social Network:
ครูประจำชั้น: -

รูปภาพ (0)

ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง
1  ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู  มหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี 2559  ประกาศนียบัตรบัณฑิต  ใบรับรองคุณวุฒิ
2  ปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ 2548  วิทยาศาสตรบัณฑิต  ใบรับรองคุณวุฒิ

• ประวัติการทำงานจากระบบ
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2561 กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
2561 กรรมการ งานบริหารฝ่ายบริหารทั่วไป
2561 กรรมการ ครูพิเศษระดับมัธยมศึกษา
2561 กรรมการ ฝ่ายบริหารทั่วไป
2560 กรรมการ ฝ่ายบริหารทั่วไป
2560 กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
2560 กรรมการ งานบริหารทั่วไปช่วงชั้นที่4
2560 กรรมการ ครูพิเศษระดับมัธยมศึกษา
2559 ประธานกรรมการ งานบริหารทั่วไปช่วงชั้นที่ 4
2559 กรรมการ ฝ่ายบริหารทั่วไป
2559 ประธานกรรมการ มัธยมศึกษาปีที่ 6/ระดับมัธยมศึกษา
2558 กรรมการ คณะกรรมการแผนกมัธยม
2558 กรรมการ งานอาคารสถานที่(มัธยม)
2558 กรรมการ งานสุขอนามัย(มัธยม)
2558 กรรมการ งานธุรการ(มัธยม)
2558 กรรมการ แผนกมัธยม
2558 ประธานกรรมการ บริหารทั่วไปแผนกมัธยม/แผนกมัธยม
2558 ประธานกรรมการ มัธยมศึกษาปีที่ 5/แผนกมัธยม
2557 ประธานกรรมการ งานอาคารสถานที่(มัธยม)
2557 ประธานกรรมการ งานสุขอนามัย(มัธยม)
2557 ประธานกรรมการ งานธุรการ(มัธยม)
2557 กรรมการ คณะกรรมการแผนกมัธยม
2557 กรรมการ แผนกมัธยม
2557 ประธานกรรมการ บริหารทั่วไปแผนกมัธยม/แผนกมัธยม
2557 ประธานกรรมการ มัธยมศึกษาปีที่ 5/แผนกมัธยม
2556 กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
2556 กรรมการ ครูประจำชั้น ม.5
2556 ผู้ประสานงาน แผนกมัธยมศึกษา/สำนักผู้อำนวยการ
• ประวัติการทำงาน/ตำแหน่ง
ปี ตำแหน่ง ระดับ ตำแหน่ง เลขที่ หลักฐานอ้างอิง

• ประวัติการฝึกอบรม
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2558 การวิเคราะห์หลักสูตรและการนำหลักสูตรมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 11 พ.ค. 2558 - 11 พ.ค. 2558 8

• ประวัติศึกษาดูงาน
• ประวัติการเป็นวิทยากร
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน(บันทึกโดยส่วนกลาง)
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ เวลาที่ได้

• เกียรติยศ/รางวัล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่

• หน่วยงานที่สังกัด :    กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์,   งานบริหารฝ่ายบริหารทั่วไป,   ครูพิเศษระดับมัธยมศึกษา
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (1)
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด ฝ่ายบริหารทั่วไป
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (3)
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานบริหารฝ่ายบริหารทั่วไป
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด ครูพิเศษระดับมัธยมศึกษา

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (0)
• ได้อยู่ในข่าว : (0)
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (0)
• โพสต์ข่าว : (0)
• โพสต์ภาพ : (0)
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(0)

• แฟ้มผลงาน (0)