[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 5410307
ชื่อ: มิส  กนกวรรณ    ไชยศร
ฉายา: นกแก้ว
อายุงาน: 7 ปี 2 เดือน 21 วัน
Social Network:
ครูประจำชั้น: -

รูปภาพ (1)

ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง
1  ปริญญาตรี  สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2545  ศึกษาศาสตรบัณฑิต  ใบรับรองคุณวุฒิ

• ประวัติการทำงานจากระบบ
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2561 กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
2561 กรรมการ ครูพิเศษระดับประถมศึกษา
2561 กรรมการ ครูพิเศษระดับมัธยมศึกษา
2560 กรรมการ ฝ่ายกิจกรรม
2560 กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะเเละดนตรี
2560 กรรมการ ครูพิเศษระดับประถมศึกษา
2560 กรรมการ ครูพิเศษระดับมัธยมศึกษา
2559 กรรมการและเลขานุการ ป.1/2
2559 กรรมการ ครูพิเศษระดับประถมศึกษา
2558 กรรมการ ป.3/5
2558 กรรมการ ครูพิเศษแผนกประถม/แผนกประถม
2558 กรรมการ ครูพิเศษแผนกมัธยม/แผนกมัธยม
2557 ครูคู่ชั้น ป.3/5
2557 กรรมการ ครูพิเศษแผนกประถม/แผนกประถม
2557 กรรมการ ครูพิเศษแผนกมัธยม/แผนกมัธยม
2556 กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
2556 กรรมการ ครูระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
2556 กรรมการ ครูระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
• ประวัติการทำงาน/ตำแหน่ง
ปี ตำแหน่ง ระดับ ตำแหน่ง เลขที่ หลักฐานอ้างอิง

• ประวัติการฝึกอบรม

• ประวัติศึกษาดูงาน
• ประวัติการเป็นวิทยากร
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน(บันทึกโดยส่วนกลาง)
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ เวลาที่ได้

• เกียรติยศ/รางวัล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่

• หน่วยงานที่สังกัด :    กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ,   ครูพิเศษระดับประถมศึกษา,   ครูพิเศษระดับมัธยมศึกษา
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (3)
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด ครูพิเศษระดับประถมศึกษา
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด ครูพิเศษระดับมัธยมศึกษา

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (0)
• ได้อยู่ในข่าว : (0)
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (0)
• โพสต์ข่าว : (0)
• โพสต์ภาพ : (0)
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(0)

• แฟ้มผลงาน (0)