[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 5410294
ชื่อ: มาสเตอร์  ชัยวัฒน์    ปักเกโส
ฉายา: วัฒน์
อายุงาน: 7 ปี 7 เดือน 18 วัน
Social Network:
ครูประจำชั้น: -

รูปภาพ (0)

ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง
1  ปริญญาตรี      

• ประวัติการทำงานจากระบบ
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2561 กรรมการ งานบริหารฝ่ายปกครอง
2561 กรรมการ งานบริหารฝ่ายปฐมวัย
2561 ประธานกรรมการ งานปกครองปฐมวัย
2561 กรรมการ ฝ่ายปกครอง
2561 กรรมการ ฝ่ายปฐมวัย
2560 กรรมการ งานปกครองปฐมวัย
2560 กรรมการ ฝ่ายปกครอง
2559 กรรมการ ครูพิเศษอนุบาลและครูพี่เลี้ยง
2558 กรรมการ ครูพิเศษปฐมวัย/แผนกปฐมวัย
2557 กรรมการ ครูพิเศษปฐมวัย/แผนกปฐมวัย
2556 กรรมการ งานบริหารฝ่ายปฐมวัย
2556 กรรมการ งานส่งเสริมศักยภาพผู้เรียน
2556 กรรมการ งานกีฬาปฐมวัย
2556 กรรมการ แผนกปฐมวัย/สำนักผู้อำนวยการ
2555 กรรมการ งานพัฒนาศักยภาพผู้เรียน
2555 กรรมการ งานพัฒนาสื่อการสอน
2555 กรรมการ งานพัฒนาคุณธรรม
• ประวัติการทำงาน/ตำแหน่ง
ปี ตำแหน่ง ระดับ ตำแหน่ง เลขที่ หลักฐานอ้างอิง

• ประวัติการฝึกอบรม
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2558 การวิเคาะห์หลักสูตรและการนำหลักสูตรไปใช้ในการเรียนการสอน โรงเรียนอัสสัมชํญระยอง 11 พ.ค. 2558 - 11 พ.ค. 2558 24

• ประวัติศึกษาดูงาน
• ประวัติการเป็นวิทยากร
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน(บันทึกโดยส่วนกลาง)
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ เวลาที่ได้

• เกียรติยศ/รางวัล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่

• หน่วยงานที่สังกัด :    งานบริหารฝ่ายปฐมวัย,   งานบริหารฝ่ายปกครอง,   งานปกครองปฐมวัย
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (2)
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด ฝ่ายปกครอง
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด ฝ่ายปฐมวัย
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (1)
     ตำแหน่ง ประธานกรรมการ   สังกัด งานปกครองปฐมวัย
    กรรมการ: (2)
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานบริหารฝ่ายปฐมวัย
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานบริหารฝ่ายปกครอง

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (0)
• ได้อยู่ในข่าว : (0)
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (0)
• โพสต์ข่าว : (0)
• โพสต์ภาพ : (0)
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(0)

• แฟ้มผลงาน (0)