[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 5410294
ชื่อ: มาสเตอร์  ชัยวัฒน์    ปักเกโส
ฉายา: วัฒน์
อายุงาน: 8 ปี 5 เดือน 18 วัน
Social Network:
ครูประจำชั้น: -

รูปภาพ (0)

ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง
1  ปริญญาตรี      

• ประวัติการทำงานจากระบบ
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2562 ประธานกรรมการ งานปกครองฝ่ายปฐมวัย
2561 กรรมการ งานบริหารฝ่ายปกครอง
2561 กรรมการ งานบริหารฝ่ายปฐมวัย
2561 ประธานกรรมการ งานปกครองปฐมวัย
2561 กรรมการ ฝ่ายปกครอง
2561 กรรมการ ฝ่ายปฐมวัย
2560 กรรมการ งานปกครองปฐมวัย
2560 กรรมการ ฝ่ายปกครอง
2559 กรรมการ ครูพิเศษอนุบาลและครูพี่เลี้ยง
2558 กรรมการ ครูพิเศษปฐมวัย/แผนกปฐมวัย
2557 กรรมการ ครูพิเศษปฐมวัย/แผนกปฐมวัย
2556 กรรมการ งานบริหารฝ่ายปฐมวัย
2556 กรรมการ งานส่งเสริมศักยภาพผู้เรียน
2556 กรรมการ งานกีฬาปฐมวัย
2556 กรรมการ แผนกปฐมวัย/สำนักผู้อำนวยการ
2555 กรรมการ งานพัฒนาศักยภาพผู้เรียน
2555 กรรมการ งานพัฒนาสื่อการสอน
2555 กรรมการ งานพัฒนาคุณธรรม
• ประวัติการทำงาน/ตำแหน่ง
ปี ตำแหน่ง ระดับ ตำแหน่ง เลขที่ หลักฐานอ้างอิง

• ประวัติการฝึกอบรม
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2558 การวิเคาะห์หลักสูตรและการนำหลักสูตรไปใช้ในการเรียนการสอน โรงเรียนอัสสัมชํญระยอง 11 พ.ค. 2558 - 11 พ.ค. 2558 24

• ประวัติศึกษาดูงาน
• ประวัติการเป็นวิทยากร
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน(บันทึกโดยส่วนกลาง)
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ เวลาที่ได้

• เกียรติยศ/รางวัล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่

• หน่วยงานที่สังกัด :    งานปกครองฝ่ายปฐมวัย
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (1)
     ตำแหน่ง ประธานกรรมการ   สังกัด งานปกครองฝ่ายปฐมวัย
    กรรมการ: (0)

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (0)
• ได้อยู่ในข่าว : (0)
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (0)
• โพสต์ข่าว : (0)
• โพสต์ภาพ : (0)
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(0)

• แฟ้มผลงาน (0)