[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 5310288
ชื่อ: มิส  จุฑามณี    บนกระโทก
ฉายา: นิดหน่อย
อายุงาน: 9 ปี 6 เดือน 18 วัน
Social Network:
ครูประจำชั้น: -

รูปภาพ (0)

ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง
1  ปริญญาตรี  สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตชลบุรี 2551  ศึกษาศาสตรบัณฑิต  ใบรับรองคุณวุฒิ

• ประวัติการทำงานจากระบบ
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2562 กรรมการ Smart English
2561 กรรมการ ครูพิเศษ Smart Program
2560 กรรมการ ครูSmartProgarm
2560 กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาเเละพลศึกษา
2560 กรรมการ Smart program
2559 กรรมการ ครู Smart Program
2558 กรรมการ ป.1/7
2558 กรรมการ ครูพิเศษแผนกประถม/แผนกประถม
2557 ครูคู่ชั้น ป.1/7
2557 กรรมการ ครูพิเศษแผนกประถม/แผนกประถม
2556 กรรมการและเลขานุการ งานหอพักนักเรียน
2556 กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาพลศึกษา
2556 กรรมการ ครูระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
2560 ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/8
• ประวัติการทำงาน/ตำแหน่ง
ปี ตำแหน่ง ระดับ ตำแหน่ง เลขที่ หลักฐานอ้างอิง
2562 ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/7 0
2561 ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/8 0

• ประวัติการฝึกอบรม
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2562 การพัฒนาศักยภาพเเละต่อยอดการทำวิจัยของครูเเละบุคลากร โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 18 ส.ค. 2562 - 18 ส.ค. 2562 6
2562 จัดการอบรมในหัวข้อ การจัดประสบกาณ์การเรียนรู้ของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ห้องประชุม 40 ปี โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 09 พ.ค. 2562 - 10 พ.ค. 2562 12
2561 อบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่องการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ ห้องประชุม 40 ปี โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 14 ส.ค. 2561 - 15 ส.ค. 2561 12

• ประวัติศึกษาดูงาน
• ประวัติการเป็นวิทยากร
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน(บันทึกโดยส่วนกลาง)
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ เวลาที่ได้

• เกียรติยศ/รางวัล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง
1  7 ก.พ. 2554  สื่อสิ่งประดิษฐ์ เรื่องอวัยวะภายใน ได้รับรางวัลเหรียญทอง  เกียรติบัตร
2  7 ก.พ. 2555  สื่อ CAI เรื่องอวัยวะภายนอก ได้รับรางวัลเหรียญทอง  เกียรติบัตร
3  7 ก.พ. 2556  สื่อสิ่งประดิษฐ์ เรื่องชีวิตและครอบครัว ได้รับรางวัลเหรียญเงิน  เกียรติบัตร

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่

• หน่วยงานที่สังกัด :    Smart English
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (1)
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด Smart English

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (0)
• ได้อยู่ในข่าว : (0)
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (0)
• โพสต์ข่าว : (0)
• โพสต์ภาพ : (0)
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(0)

• แฟ้มผลงาน (0)