[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 5310283
ชื่อ: มิส  ธารปาง    ต.วิเชียร
ฉายา: -
อายุงาน: 10 ปี 4 เดือน 15 วัน
Social Network:
ครูประจำชั้น: -

รูปภาพ (0)

ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง
1  ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู  มหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี 2553  ประกาศนียบัตรบัณฑิต  สำเนาปริญญาบัตร
2  ปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม 2552  ปริญญาตรี  สำเนาปริญญาบัตร
3  มัธยมศึกษาตอนปลาย  โรงเรียนระยองวิทยาคม 2547  มัธยมศึกษาปีที่ 6  สำเนาวุฒิบัตร

• ประวัติการทำงานจากระบบ
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2562 ประธานกรรมการ งานทรัพยากรมนุษย์
2561 กรรมการ งานทรัพยากรมนุษย์
2561 กรรมการ งานพัฒนาบุคลากร
2561 กรรมการ งานบริหารฝ่ายสำนักผู้อำนวยการ
2561 กรรมการ สำนักผู้อำนวยการ
2560 กรรมการ งานทรัพยากรมนุษย์ พัฒนาบุคลากร งานประสานงานต่างประเทศ
2560 ประธานกรรมการ งานอภิบาล
2559 กรรมการ งานอภิบาล
2559 กรรมการ งานพัฒนาบุคลากร
2558 กรรมการ งาน Smart Card
2558 กรรมการ ป.3/4
2557 ประธานกรรมการ งานเติมบัตร Smart Card
2557 ครูคู่ชั้น ป.3/4
2556 กรรมการ งานสารบรรณ
2556 กรรมการ งานพัสดุครุภัณฑ์
2556 กรรมการ งานสารบรรณ
2556 กรรมการและเลขานุการ ฝ่ายธุรการ-การเงิน
2555 ประธานกรรมการ งานพัสดุครุภัณฑ์
2555 ประธานกรรมการ งานสารบรรณ
• ประวัติการทำงาน/ตำแหน่ง
ปี ตำแหน่ง ระดับ ตำแหน่ง เลขที่ หลักฐานอ้างอิง
2557 งานพัฒนาบุคลากร 0

• ประวัติการฝึกอบรม
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2561 คุณค่าพระวรสารกับการศึกษาในโรงคาทอลิก โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 14 มี.ค. 2561 - 14 มี.ค. 2561 8
2561 อบรมสัมมนาก่อนเปิดภาคเรียน โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 10 พ.ค. 2561 - 11 พ.ค. 2561 16
2561 ตรวจเช็คข้อมูลก่อนรับการประเมินโรงเรียนมาตรฐานสากล โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 12 พ.ค. 2561 - 13 พ.ค. 2561 16
2561 อบรม Leadership Day โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 29 ก.ย. 2561 - 29 ก.ย. 2561 8
2561 การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจำปีการศึกษาประจำปีการศึกษา 2562-2564 โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 08 ต.ค. 2561 - 09 ต.ค. 2561 16
2560 การต่อยอดงานวิจัยเพื่อการพัฒนาองค์ความรู้ที่ทั่งยืน 40 ปี 01 มี.ค. 2560 - 01 มี.ค. 2560 7
2560 อบรม 7 habits อาคารซีเมออน 08 พ.ค. 2560 - 09 พ.ค. 2560 14
2560 สัมมนาก่อนเปิดภาคเรียน 40 ปี 11 พ.ค. 2560 - 12 พ.ค. 2560
2560 คณิตคิดเร็ว หลักสูตร เบรนบาลานซิ่ง(ระดับอนุบาล-ระดับมัธยมศึกษา) อาคารส่ง 15 ส.ค. 2560 - 15 ส.ค. 2560 7
2560 พัฒนาการด้าน EF เด็กปฐมวัยก้าวแรกสู่ความสำเร็จ อาคารเดอมงฟอร์ต 05 ต.ค. 2560 - 06 ต.ค. 2560 14
2560 อบรมโครงการก้าวหน้าก้าวไกลก้าวที่ยิ่งใหญ่สู่ ๖ ทศวรรษอัสสัมชัญระยอง ศักดิ์สายธาร รีสอร์ท จังหวัดระยอง 12 ต.ค. 2560 - 13 ต.ค. 2560 14
2560 อบรม ตามโครงการเสริมสร้างอุดมการณ์รักชาติ ศาสนา และเทิดทูนสถาบัน 40 ปี 28 ต.ค. 2560 - 29 ต.ค. 2560 14
2559 การปรึกษาเชิงจิตวิทยาเบื้องต้นสำหรับครู โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 09 พ.ค. 2559 - 09 ส.ค. 2559 7
2559 การรักษาจรรยาบรรณวิชาชีพครูและบทบาทความเป็นครูเพื่อศิษย์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 10 พ.ค. 2559 - 10 พ.ค. 2559 7
2559 สัมมนาก่อนเปิดภาคเรียน โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 11 พ.ค. 2559 - 13 พ.ค. 2559 21
2559 อบรม Teach less learn more โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 14 ส.ค. 2559 - 15 ส.ค. 2559 14
2559 การเขียนแผนและการจัดกระบวนการเรียนการสอน โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 04 มิ.ย. 2559 - 04 มิ.ย. 2559 7
2559 การเขียนเรียงความชั้นสูง(IS) การสอนแบบโครงงาน โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 07 ต.ค. 2559 - 07 ต.ค. 2559 7
2558 การวิเคราะห์หลักสูตรและการนำหลักสูตรมาใช้ในการเรียนการสอน โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 11 พ.ค. 2558 - 11 พ.ค. 2558 7
2558 อบรมวินัยเชิงบวก โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 07 ต.ค. 2558 - 07 ต.ค. 2558 7
2558 การบริหารความเสี่ยง โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 08 ต.ค. 2558 - 08 ต.ค. 2558 7
2558 การจัดการศึกษาในแนวมงฟอร์ต โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 10 ต.ค. 2558 - 10 ต.ค. 2558 7
2558 สัมมนาก่อนปิดภาคเรียน โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 11 ต.ค. 2558 - 13 ต.ค. 2558 21

• ประวัติศึกษาดูงาน
• ประวัติการเป็นวิทยากร
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน(บันทึกโดยส่วนกลาง)
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ เวลาที่ได้

• เกียรติยศ/รางวัล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่

• หน่วยงานที่สังกัด :
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (0)
• ได้อยู่ในข่าว : (0)
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (0)
• โพสต์ข่าว : (0)
• โพสต์ภาพ : (0)
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(0)

• แฟ้มผลงาน (0)