[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 5210275
ชื่อ: มิส  ศศพินทุ์    นพเดชารุ่งรัศมี
ฉายา: ส้ม
อายุงาน: 10 ปี 4 เดือน 21 วัน
Social Network:
ครูประจำชั้น: -

รูปภาพ (0)

ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง
1  ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู  มหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี 2554  ประกาศนียบัตรบัณฑิต  ใบรับรองคุณวุฒิ
2  ปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 2545  นิเทศศาสตรบัณฑิต  ใบรับรองคุณวุฒิ
3  มัธยมศึกษาตอนปลาย  โรงเรียนระยองวิทยาคม 2540  มัธยมศึกษาปีที่ 6  สำเนาวุฒิบัตร

• ประวัติการทำงานจากระบบ
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2562 ประธานกรรมการ งานสื่อสารองค์กร
2561 ประธานกรรมการ งานสื่อสารองค์กร
2561 กรรมการ งานบริหารฝ่ายสำนักผู้อำนวยการ
2561 กรรมการ สำนักผู้อำนวยการ
2560 ประธานกรรมการ งานประชาสัมพันธ์ งานวารสารเเละงานGraphic Design
2560 กรรมการ สำนักผู้อำนวยการ
2559 ประธานกรรมการ งานประชาสัมพันธ์
2559 ประธานกรรมการ งานวารสาร
2559 กรรมการ สำนักผู้อำนวยการ
2558 กรรมการ งานประชาสัมพันธ์
2557 กรรมการ งานประชาสัมพันธ์
2556 กรรมการ งานวารสารโรงเรียน
2556 กรรมการ งานประชาสัมพันธ์
2556 กรรมการ งานประชาสัมพันธ์
2556 กรรมการ สำนักผู้อำนวยการ
2555 ประธานกรรมการ งานประชาสัมพันธ์
• ประวัติการทำงาน/ตำแหน่ง
ปี ตำแหน่ง ระดับ ตำแหน่ง เลขที่ หลักฐานอ้างอิง

• ประวัติการฝึกอบรม
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2558 สัมมนาก่อนเปิดภาคเรียน ACR 07 พ.ค. 2557 - 09 พ.ค. 2557 21
2558 การอนุรักษ์พลังงาน ACR 10 พ.ค. 2557 - 10 พ.ค. 2557 4
2558 Problem Project Based Learning ACR 15 ส.ค. 2557 - 16 ส.ค. 2557 14
2558 ทิศทางสู่ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล ACR 09 ต.ค. 2557 - 11 ต.ค. 2557 21
2558 คอมพิวเตอร์ ACR
2558 ภาษาอังกฤษ ACR
2558 คุณธรรมจริยธรรม วันเนินพระ 16 ต.ค. 2557 - 17 ต.ค. 2557 14
2558 เทคนิคการเป็นพิธีกร สถาบันการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์ 16 ก.ค. 2557 - 18 ก.ค. 2557 21
2558 พัฒนาความรู้ด้านภาษาอังกฤษ ณ ประเทศอินเดีย CMR University Bangalore India 06 มี.ค. 2558 - 06 พ.ค. 2558 2 เดือน
2558 ประกาศเสียงตามสาย สถาบันการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์ 08 ก.ค. 2558 - 10 ก.ค. 2558 25
2558 การวิเคราะห์หลักสูตรและการนำหลักสูตรมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน ACR 11 พ.ค. 2558 - 11 พ.ค. 2558 8
2558 สัมมนาก่อนเปิดภาคเรียนและเตรียมความพร้อม ACR 11 พ.ค. 2558 - 13 พ.ค. 2558 24
2558 การพัฒนาบุคลิกภาพและการให้บริการ ACR 19 ก.ค. 2558 - 19 ก.ค. 2558 8
- โครงการเข้าค่ายอบรมคุณธรรม จริยธรรมพัฒนาจิตครู โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง" วัดตาขัน 543 - 543
- การจัดทำแผนพัฒนาประจำปีการศึกษา 2553 และการเขียน KPI อมรพันธ์วิลล่า รีสอร์ท จ.ระยอง 543 - 543
- การใช้งานระบบ SWIS โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 543 - 543
- ปฐมนิเทศครูเอกชนบรรจุใหม่ ประจำปีการศึกษา 2553 ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขตพื้นที่การศึกษาระยอง เขต 1 543 - 543
- พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมครูโรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ห้องประชุม 40 ปี โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 543 - 543

• ประวัติศึกษาดูงาน
ปี เรื่อง สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
- WHOLE SCHOOL CURRICULUM At Caihe Middle School China - 543
• ประวัติการเป็นวิทยากร
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน(บันทึกโดยส่วนกลาง)
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ เวลาที่ได้

• เกียรติยศ/รางวัล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่

• หน่วยงานที่สังกัด :    งานสื่อสารองค์กร
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (1)
     ตำแหน่ง ประธานกรรมการ   สังกัด งานสื่อสารองค์กร
    กรรมการ: (0)

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (0)
• ได้อยู่ในข่าว : (0)
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (0)
• โพสต์ข่าว : (0)
• โพสต์ภาพ : (0)
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(0)

• แฟ้มผลงาน (0)