[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 5110264
ชื่อ: มิส  พเยาว์    โค้งนอก
ฉายา: -
อายุงาน: 11 ปี 11 เดือน 30 วัน
Social Network:
ครูประจำชั้น: -

รูปภาพ (0)

ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง
1  ปริญญาตรี  สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตชลบุรี 2551  ศึกษาศาสตรบัณฑิต  ใบรับรองคุณวุฒิ

• ประวัติการทำงานจากระบบ
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2562 กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
2561 กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
2561 กรรมการ ครูพิเศษระดับประถมศึกษา
2560 กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาเเละพลศึกษา
2560 กรรมการ ครูพิเศษระดับประถมศึกษา
2559 กรรมการและเลขานุการ ป.1/5
2559 ประธานกรรมการ งานลูกเสือ ป.2
2559 กรรมการ ครูพิเศษระดับประถมศึกษา
2558 กรรมการ ป.2/2
2558 กรรมการ ครูพิเศษแผนกประถม/แผนกประถม
2557 ครูคู่ชั้น ป.2/2
2557 กรรมการ ครูพิเศษแผนกประถม/แผนกประถม
2556 กรรมการ งานหอพักนักเรียน
2556 กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาพลศึกษา
2556 กรรมการ ครูระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
• ประวัติการทำงาน/ตำแหน่ง
ปี ตำแหน่ง ระดับ ตำแหน่ง เลขที่ หลักฐานอ้างอิง

• ประวัติการฝึกอบรม
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2562 อบรมการจัดทำหลักสูตร โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 13 พ.ค. 2562 - 13 พ.ค. 2562 16
2562 การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ของผู้เรียนในศตวรรษที่21 และการประยุกต์ ใช้เทคโนโลยี สารสนเทศเพื่อการจัดการเรียนรู้และการปฏิบัติงานสำนักงานของบุลากรดรงเรียนอัสสัมชัญระยอง โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 09 พ.ค. 2562 - 09 พ.ค. 2562 8
2562 อบรม Google Classroom, Google form, Google Sites เพื่อการสร้างประสบการณ์การเรียนรู้และการจัดการการเรียนรู้ของผู้เรียนในสตวรรษที่ 21 โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 10 พ.ค. 2562 - 10 พ.ค. 2562 8
2562 การวิจัยและการอบรมการเรียนการสอนสุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 13 มี.ค. 2562 - 14 มี.ค. 2562 16
2562 การต่อยอดการทำวิจัย 5 บท โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 18 ส.ค. 2562 - 18 ส.ค. 2562 8
2561 อบรม คุณค่าพระวรสารกับการศึกษาในโรงเรียนคาทอลิก โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 14 มี.ค. 2561 - 14 มี.ค. 2561 8
2561 สัมมนาก่อนเปิดภาคเรียน โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 10 พ.ค. 2561 - 11 พ.ค. 2561 16
2561 ตรวจเช็คข้อมูลก่อนรับการประเมินดรงเรียนมาตราฐานสากล โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 12 พ.ค. 2561 - 13 พ.ค. 2561 16
2561 โรงเรียน 7 habit โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 14 พ.ค. 2561 - 15 พ.ค. 2561 16
2561 การพัฒนาหลักสูตรโรงเรียนตามหลักสูตรแกนกลาง พ.ศ. 2551 ปรับปรุง พ.ศ. 2561 โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 16 มิ.ย. 2561 - 17 มิ.ย. 2561 16
2561 อบรมการจัดทำหลักสูตร โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 14 ส.ค. 2561 - 15 ส.ค. 2561 16
2561 อบรม Leadership Day โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 29 ก.ย. 2561 - 29 ก.ย. 2561 8
2561 อบรมผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ A.T.C โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 01 ต.ค. 2561 - 07 ต.ค. 2561 80
2561 สัมมนาก่อนเปิดภาคเรียน โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 13 พ.ค. 2561 - 13 พ.ค. 2561 8
2560 การต่อยอดงานวิจัยเพื่อการพัฒนาองค์ความรู้ที่ยั่งยืน โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 01 เม.ย. 2560 - 01 เม.ย. 2560 8
2560 อบรม 7 habits โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 08 พ.ค. 2560 - 09 พ.ค. 2560 16
2560 สัมมนาก่อนเปิดภาคเรียน โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 11 พ.ค. 2560 - 12 พ.ค. 2560 16
2560 การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในโรงเรียนให้ยั่งยืน โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 27 พ.ค. 2560 - 28 พ.ค. 2560 16
2560 อบรม ตามโครงการเสริมสร้างอุดมการณ์รักชาติ ศาสนา และเทิดทูนสถาบัน โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 28 ต.ค. 2560 - 29 ต.ค. 2560 16
2559 การปรึกษาเชิงจิตวิทยาเบื้องต้นสำหรับครู โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 09 พ.ค. 2559 - 09 พ.ค. 2559 8
2559 การรักษาจรรยาบรรวิชาชีพครูและบทบาทความเป็นครูเพื่อศิษย์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 10 พ.ค. 2559 - 10 พ.ค. 2559 8
2559 สัมมนาก่อนเปิดภาคเรียน โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 11 พ.ค. 2559 - 13 พ.ค. 2559 24
2559 การเขียนแผนและการจัดกระบวนการเรียนการสอน (ประถม) โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 28 พ.ค. 2559 - 28 พ.ค. 2559 8
2559 World-Class Standard School โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 07 ต.ค. 2559 - 07 ต.ค. 2559 8
2559 อบรมคุณธรรมจริยธรรม โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 13 ต.ค. 2559 - 14 ต.ค. 2559 16
2559 อบรม (Brain Based Learning :BBL) โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 27 พ.ย. 2559 - 27 พ.ย. 2559 8

• ประวัติศึกษาดูงาน
• ประวัติการเป็นวิทยากร
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน(บันทึกโดยส่วนกลาง)
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ เวลาที่ได้

• เกียรติยศ/รางวัล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่

• หน่วยงานที่สังกัด :
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (0)
• ได้อยู่ในข่าว : (0)
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (0)
• โพสต์ข่าว : (0)
• โพสต์ภาพ : (0)
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(0)

• แฟ้มผลงาน (0)