[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 5110261
ชื่อ: มาสเตอร์  เกรียงไกร    ภู่ระหงษ์
ฉายา: -
อายุงาน: 10 ปี 11 เดือน 22 วัน
Social Network:
ครูประจำชั้น: -

รูปภาพ (0)

ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง
1  ปริญญาตรี  สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตชลบุรี 2551  ศึกษาศาสตรบัณฑิต  ใบรับรองคุณวุฒิ

• ประวัติการทำงานจากระบบ
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2561 กรรมการ งานบริหารฝ่ายปฐมวัย
2561 กรรมการ งานบริหารฝ่ายกิจกรรม
2561 ประธานกรรมการ งานกิจกรรมปฐมวัย
2561 กรรมการ ฝ่ายปฐมวัย
2561 กรรมการ ฝ่ายกิจกรรม
2560 กรรมการ งานกิจกรรมปฐมวัย
2560 กรรมการ ฝ่ายกิจกรรม
2559 ประธานกรรมการ งานกิจกรรมปฐมวัย
2559 กรรมการ ฝ่ายกิจกรรม
2559 กรรมการ ฝ่ายปฐมวัย
2558 กรรมการ คณะกรรมการแผนกปฐมวัย
2558 กรรมการ งานสัมพันธ์ชุมชน(ปฐมวัย)
2558 กรรมการ งานวันสำคัญ(ปฐมวัย)
2558 กรรมการ งานพัฒนาศักยภาพผู้เรียน(ปฐมวัย)
2558 กรรมการ งานกีฬา(ปฐมวัย)
2558 กรรมการ งานดนตรี(ปฐมวัย)
2558 กรรมการ แผนกปฐมวัย
2558 ประธานกรรมการ กิจกรรมแผนกปฐมวัย/แผนกปฐมวัย
2557 ประธานกรรมการ งานสัมพันธ์ชุมชน(ปฐมวัย)
2557 ประธานกรรมการ งานวันสำคัญ(ปฐมวัย)
2557 ประธานกรรมการ งานพัฒนาศักยภาพผู้เรียน(ปฐมวัย)
2557 ประธานกรรมการ งานกีฬา(ปฐมวัย)
2557 ประธานกรรมการ งานดนตรี(ปฐมวัย)
2557 กรรมการ คณะกรรมการแผนกปฐมวัย
2557 กรรมการ แผนกปฐมวัย
2557 ประธานกรรมการ กิจกรรมแผนกปฐมวัย/แผนกปฐมวัย
2556 กรรมการ งานกีฬาปฐมวัย
• ประวัติการทำงาน/ตำแหน่ง
ปี ตำแหน่ง ระดับ ตำแหน่ง เลขที่ หลักฐานอ้างอิง

• ประวัติการฝึกอบรม
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2558 การวิเคราะห์หลักสูตรและการนำหลักสูตรมาใช้ในการเรียนการสอน โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 11 พ.ค. 2558 - 11 พ.ค. 2558 8

• ประวัติศึกษาดูงาน
• ประวัติการเป็นวิทยากร
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน(บันทึกโดยส่วนกลาง)
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ เวลาที่ได้

• เกียรติยศ/รางวัล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่

• หน่วยงานที่สังกัด :    งานบริหารฝ่ายปฐมวัย,   งานบริหารฝ่ายกิจกรรม,   งานกิจกรรมปฐมวัย
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (2)
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด ฝ่ายกิจกรรม
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด ฝ่ายปฐมวัย
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (1)
     ตำแหน่ง ประธานกรรมการ   สังกัด งานกิจกรรมปฐมวัย
    กรรมการ: (2)
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานบริหารฝ่ายปฐมวัย
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานบริหารฝ่ายกิจกรรม

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (0)
• ได้อยู่ในข่าว : (0)
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (0)
• โพสต์ข่าว : (0)
• โพสต์ภาพ : (0)
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(3)
ทัศนศึกษานักเรียนระดับอนุบาล 327 พ.ย. 2561
ทัศนศึกษานักเรียนระดับชั้นอนุบาล 219 พ.ย. 2561
ทัศนศึกษานักเรียนระดับอนุบาล114 พ.ย. 2561

• แฟ้มผลงาน (0)