[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 5010256
ชื่อ: มิส  ทองเครือ    แจ่มศรี
ฉายา: เครือ
อายุงาน: 11 ปี 6 เดือน 17 วัน
Social Network:
ครูประจำชั้น: -

รูปภาพ (0)

ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง
1  ปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 2545  ครุศาสตรบัณฑิต  วุฒิบัตร

• ประวัติการทำงานจากระบบ
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2561 กรรมการ งานบริหารฝ่ายปฐมวัย
2561 กรรมการ ฝ่ายปฐมวัย
2561 ประธานกรรมการ อนุบาล3/ฝ่ายปฐมวัย
2560 กรรมการ อ.3/7
2559 ประธานกรรมการ อ.3/7
2558 กรรมการ อนุบาล 3/1
2557 ครูประจำชั้น อนุบาล 3/1
2556 กรรมการ งานพัฒนาศักยภาพผู้เรียน
2555 กรรมการ งานวัดและประเมินผลปฐมวัย
2555 กรรมการ งานพัฒนาศักยภาพผู้เรียน
2555 กรรมการ งานสัมพันธ์ชุมชนปฐมวัย
2560 ครูประจำชั้น อนุบาลปีที่ 3/7
• ประวัติการทำงาน/ตำแหน่ง
ปี ตำแหน่ง ระดับ ตำแหน่ง เลขที่ หลักฐานอ้างอิง
2558 ครูผู้สอน อนุบาลปีที่3 ISP 0
2557 ครูผู้สอน อนุบาลปีที่3 ISP 0
2556 ครูผู้สอน อนุบาลปีที่3 0
2555 ครูผู้สอน อนุบาลปีที่3 0
2554 ครูผู้สอน อนุบาลปีที่3 0
2553 ครูผู้สอน อนุบาลปีที่3 0
2552 ครูผู้สอน อนุบาลปีที่1 0
2551 ครูผู้สอน อนุบาลปีที่1 0

• ประวัติการฝึกอบรม
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
- โครงการเข้าค่ายอบรมคุณธรรม จริยธรรมพัฒนาจิต วัดคลองทราย บ้านฉาง จ.ระยอง 543 - 543 16
- หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 543 - 543
- โครงการเข้าค่ายอบรมคุณธรรม จริยธรรมพัฒนาจิต วัดตาขัน อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 543 - 543
- การจัดทำแผนพัฒนา ประจำปีการศึกษา 2553และการเขียนKPI อมรพันธ์วิลล่ารีสอร์ จ.ระยอง 543 - 543 15
- การใช้งานระบบSWIS โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 543 - 543 16

• ประวัติศึกษาดูงาน
• ประวัติการเป็นวิทยากร
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน(บันทึกโดยส่วนกลาง)
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ เวลาที่ได้

• เกียรติยศ/รางวัล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง
1  2011 ก.พ. 555  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง ประเภทสื่อ CAI  เกียรติบัตร

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่

• หน่วยงานที่สังกัด :
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (1)
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด อนุบาล3
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (0)
• ได้อยู่ในข่าว : (0)
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (0)
• โพสต์ข่าว : (0)
• โพสต์ภาพ : (0)
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(0)

• แฟ้มผลงาน (0)