[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 5010256
ชื่อ: มิส  ทองเครือ    แจ่มศรี
ฉายา: เครือ
อายุงาน: 11 ปี 9 เดือน 15 วัน
Social Network:
ครูประจำชั้น: -

รูปภาพ (0)

ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง
1  ปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 2545  ครุศาสตรบัณฑิต  วุฒิบัตร

• ประวัติการทำงานจากระบบ
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2561 กรรมการ งานบริหารฝ่ายปฐมวัย
2561 กรรมการ ฝ่ายปฐมวัย
2561 ประธานกรรมการ อนุบาล3/ฝ่ายปฐมวัย
2560 กรรมการ อ.3/7
2559 ประธานกรรมการ อ.3/7
2558 กรรมการ อนุบาล 3/1
2557 ครูประจำชั้น อนุบาล 3/1
2556 กรรมการ งานพัฒนาศักยภาพผู้เรียน
2555 กรรมการ งานวัดและประเมินผลปฐมวัย
2555 กรรมการ งานพัฒนาศักยภาพผู้เรียน
2555 กรรมการ งานสัมพันธ์ชุมชนปฐมวัย
2560 ครูประจำชั้น อนุบาลปีที่ 3/7
• ประวัติการทำงาน/ตำแหน่ง
ปี ตำแหน่ง ระดับ ตำแหน่ง เลขที่ หลักฐานอ้างอิง
2562 ครูผู้สอน อนุบาลปีที่3 SP 0
2561 ครูผู้สอน อนุบาลปีที่3 SP 0
2560 ครูผู้สอน อนุบาลปีที่3 SP 0
2559 ครูผู้สอน อนุบาลปีที่3 SP 0
2558 ครูผู้สอน อนุบาลปีที่3 SP 0
2557 ครูผู้สอน อนุบาลปีที่3 SP 0
2556 ครูผู้สอน อนุบาลปีที่3 0
2555 ครูผู้สอน อนุบาลปีที่3 0
2554 ครูผู้สอน อนุบาลปีที่3 0
2553 ครูผู้สอน อนุบาลปีที่3 0
2552 ครูผู้สอน อนุบาลปีที่1 0
2551 ครูผู้สอน อนุบาลปีที่1 0

• ประวัติการฝึกอบรม
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2562 การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการการเรียนรู้และการปฏิบัติงานสำนักงานของบุคลากรโรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ห้องประชุมอาคาร 40 ปี 09 พ.ค. 2562 - 09 พ.ค. 2562 8
2562 เรื่อง Google Classroom เพื่อการสร้างประสบการณ์การเรียนรู้และการจัดการการเรียนรู้ของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 10 พ.ค. 2562 - 10 พ.ค. 2562 8
2562 FSG Textbook Orientation and Workshop 2019 English for Kindergarten โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา 07 พ.ค. 2562 - 09 พ.ค. 2562 24
2561 อบรมการนำคุณค่าพระวรสารมาใช้ในการเรียนการสอน โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 14 มี.ค. 2561 - 14 มี.ค. 2561 8
2561 การประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับนโยบาย ทิศทางการจัดการศึกษาและองค์ความรู้ด้านการจัดการศึกษาปฐมวัย (อ.1-3) ณ ห้องสร้อยทอง โรงแรมโกลเด้นท์ ซิติ้ จังหวัดระยอง 21 มี.ค. 2561 - 22 มี.ค. 2561 16
2561 จัดทำหลักสูตรปฐมวัย โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 07 มี.ค. 2561 - 08 มี.ค. 2561 16
2561 อบรมสัมมนาก่อนเปิดภาคเรียน โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 10 พ.ค. 2561 - 11 พ.ค. 2561 16
2561 ตรวจเช็คข้อมูลก่อนรับการประเมินโรงเรียนมาตรฐานสากล โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 12 พ.ค. 2561 - 13 พ.ค. 2561 16
2561 โรงเรียน 7 Habit โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 14 พ.ค. 2561 - 15 พ.ค. 2561 16
2561 การอบรมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบทางไกลหลักสูตรการจัดประสบการณ์การเรียนรู้บูรณาการวิทยาศาสตร์ด้วยการสืบเสาะหาความรู้ในระดับปฐมวัย สปพ.ระยองเขต1 02 มิ.ย. 2561 - 04 มิ.ย. 2561 24
2561 ประชุมผู้รับผิดชอบการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยโรงเรียนในเครือมูลนิธิ ณ ห้องประชุมโรงเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 03 ก.ย. 2561 - 03 ก.ย. 2561 8
2561 อบรม Leadership Day โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 29 ก.ย. 2561 - 29 ก.ย. 2561 8
2560 พัฒนาหลักสูตรปฐมวัย โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 29 มี.ค. 2560 - 31 มี.ค. 2560 24
2560 การต่อยอดงานวิจัยเพื่อการพัฒนาองค์ความรู้ที่ทั่งยืน โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 01 เม.ย. 2560 - 01 เม.ย. 2560 8
2560 อบรม 7 habits โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 08 พ.ค. 2560 - 09 พ.ค. 2560 16
2560 สัมมนาก่อนเปิดภาคเรียน โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 11 พ.ค. 2560 - 12 พ.ค. 2560 16
2560 คณิตคิดเร็ว หลักสูตร เบรนบาลานซิ่ง(ระดับอนุบาล-ระดับมัธยมศึกษา) โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 15 พ.ค. 2560 - 15 พ.ค. 2560 8
2560 การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในโรงเรียนให้ยั่งยืน โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 27 พ.ค. 2560 - 28 พ.ค. 2560 16
2560 อบรมจินตคณิต โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 02 ก.ค. 2560 - 02 ก.ค. 2560 8
2560 พัฒนาการด้าน EF เด็กปฐมวัยก้าวแรกสู่ความสำเร็จ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 05 ต.ค. 2560 - 06 ต.ค. 2560 16
2560 อบรม ตามโครงการเสริมสร้างอุดมการณ์รักชาติ ศาสนา และเทิดทูนสถาบัน โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 28 ต.ค. 2560 - 29 ก.ย. 2560 16
- โครงการเข้าค่ายอบรมคุณธรรม จริยธรรมพัฒนาจิต วัดคลองทราย บ้านฉาง จ.ระยอง 543 - 543 16
- หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 543 - 543
- โครงการเข้าค่ายอบรมคุณธรรม จริยธรรมพัฒนาจิต วัดตาขัน อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 543 - 543
- การจัดทำแผนพัฒนา ประจำปีการศึกษา 2553และการเขียนKPI อมรพันธ์วิลล่ารีสอร์ จ.ระยอง 543 - 543 15
- การใช้งานระบบSWIS โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 543 - 543 16

• ประวัติศึกษาดูงาน
• ประวัติการเป็นวิทยากร
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน(บันทึกโดยส่วนกลาง)
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ เวลาที่ได้

• เกียรติยศ/รางวัล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง
1  2011 ก.พ. 555  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง ประเภทสื่อ CAI  เกียรติบัตร

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่

• หน่วยงานที่สังกัด :
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (1)
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด อนุบาล3
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (0)
• ได้อยู่ในข่าว : (0)
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (0)
• โพสต์ข่าว : (0)
• โพสต์ภาพ : (0)
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(0)

• แฟ้มผลงาน (0)