[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 5010254
ชื่อ: นาง  เบญจมาศ    ยมนัตถุ์
ฉายา: เอ๋
อายุงาน: 11 ปี 2 เดือน 18 วัน
Social Network:
ครูประจำชั้น: -

รูปภาพ (0)

ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง
1  ปวส  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2539  ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  ใบรับรองคุณวุฒิ
2  มัธยมศึกษาตอนปลาย  โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม 2537  มัธยมศึกษาปีที่ 6  ใบรับรองคุณวุฒิ

• ประวัติการทำงานจากระบบ
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2561 กรรมการและเลขานุการ งานบริหารฝ่ายบริหารทั่วไป
2561 ประธานกรรมการ งานอนามัยโรงเรียน
2561 กรรมการและเลขานุการ ฝ่ายบริหารทั่วไป
2560 กรรมการ งานพยาบาล
2560 กรรมการ ฝ่ายบริหารทั่วไป
2559 กรรมการ งานพยาบาล
2559 กรรมการ ฝ่ายบริหารทั่วไป
2558 กรรมการ งานพยาบาล
2557 กรรมการ งานพยาบาล
2556 กรรมการ งานพยาบาล
2556 กรรมการ ฝ่ายบริหารทั่วไป
2555 กรรมการ งานพยาบาล
• ประวัติการทำงาน/ตำแหน่ง
ปี ตำแหน่ง ระดับ ตำแหน่ง เลขที่ หลักฐานอ้างอิง

• ประวัติการฝึกอบรม

• ประวัติศึกษาดูงาน
• ประวัติการเป็นวิทยากร
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน(บันทึกโดยส่วนกลาง)
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ เวลาที่ได้

• เกียรติยศ/รางวัล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่

• หน่วยงานที่สังกัด :    งานบริหารฝ่ายบริหารทั่วไป,   งานอนามัยโรงเรียน
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (1)
     ตำแหน่ง กรรมการและเลขานุการ   สังกัด ฝ่ายบริหารทั่วไป
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (1)
     ตำแหน่ง ประธานกรรมการ   สังกัด งานอนามัยโรงเรียน
    กรรมการ: (1)
     ตำแหน่ง กรรมการและเลขานุการ   สังกัด งานบริหารฝ่ายบริหารทั่วไป

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (0)
• ได้อยู่ในข่าว : (0)
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (0)
• โพสต์ข่าว : (0)
• โพสต์ภาพ : (0)
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(0)

• แฟ้มผลงาน (0)