[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 5010253
ชื่อ: มาสเตอร์  เกรียงไกร    คงเมือง
ฉายา: ป๊อป
อายุงาน: 12 ปี 11 เดือน 1 วัน
Social Network:
ครูประจำชั้น: -

รูปภาพ (0)


0 รูป
ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง
1  ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู  มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร 2551  ประกาศนียบัตรบัณฑิต  ใบรับรองคุณวุฒิ
2  ปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 2550  ศิลปศาสตรบัณฑิต  ใบรับรองคุณวุฒิ

• ประวัติการทำงานจากระบบ
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2562 กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
2561 กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
2561 กรรมการ ครูพิเศษระดับประถมศึกษา
2560 กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะเเละดนตรี
2560 กรรมการ ครูพิเศษระดับประถมศึกษา
2559 กรรมการ ครูพิเศษระดับประถมศึกษา
2558 กรรมการ ป.3/2
2558 กรรมการ ครูพิเศษแผนกประถม/แผนกประถม
2557 ครูคู่ชั้น ป.3/2
2557 กรรมการ ครูพิเศษแผนกประถม/แผนกประถม
2556 กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
2556 กรรมการ ครูระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
• ประวัติการทำงาน/ตำแหน่ง
ปี ตำแหน่ง ระดับ ตำแหน่ง เลขที่ หลักฐานอ้างอิง
2562 ครูผู้สอนรายวิชาดนตรี / หัวหน้างานดนตรี ประถมศึกษา 0

• ประวัติการฝึกอบรม
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2562 การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการการเรียนรู้และการปฏิบัติงานสำนักงานของบุคลากรโรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ห้องประชุมอาคาร 40 ปี 09 พ.ค. 2562 - 09 พ.ค. 2562 8
2562 เรื่อง Google Classroom เพื่อการสร้างประสบการณ์การเรียนรู้และการจัดการการเรียนรู้ของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ห้องประชุมอาคาร 40 ปี 10 พ.ค. 2562 - 10 พ.ค. 2562 8
2562 การต่อยอดการทำวิจัย 5 บท ห้องประชุมอาคาร 40 ปี 18 ส.ค. 2562 - 18 ส.ค. 2562 8
2562 อบรม Leadership Day ห้องประชุมอาคาร 40 ปี 29 ก.ย. 2561 - 29 ก.ย. 2561 8
2561 คุณค่าพระวรสารกับการศึกษาในโรงคาทอลิก ห้องประชุมอาคาร 40 ปี 14 มี.ค. 2561 - 14 มี.ค. 2561 8
2561 อบรมสัมมนาก่อนเปิดภาคเรียน ห้องประชุมอาคาร 40 ปี 10 พ.ค. 2561 - 11 พ.ค. 2561 16
2561 ตรวจเช็คข้อมูลก่อนรับการประเมินโรงเรียนมาตรฐานสากล ห้องประชุมอาคาร 40 ปี 12 พ.ค. 2561 - 13 พ.ค. 2561 16
2561 โรงเรียน 7 Habit ห้องประชุมอาคาร 40 ปี 14 พ.ค. 2561 - 15 พ.ค. 2561 16
2561 การพัฒนาหลักศุตรโรงเรียนตามหลักสูตรแกนกลาง พ.ศ.2551 ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2561 ห้องประชุมอาคาร 40 ปี 16 มิ.ย. 2561 - 17 มิ.ย. 2561 16
2561 อบรมการจัดการทำหลักสูตร ห้องประชุมอาคาร 40 ปี 16 มิ.ย. 2561 - 17 มิ.ย. 2561 16
2561 อบรมการจัดการทำหลักสูตร ห้องประชุมอาคาร 40 ปี 14 ส.ค. 2561 - 15 ส.ค. 2561 16
2561 อบรมการจัดการทำหลักสูตร ห้องประชุมอาคาร 40 ปี 03 พ.ย. 2561 - 04 พ.ย. 2561 16
2560 การต่อยอดงานวิจัยเพื่อการพัฒนาองค์ความรู้ที่ทั่งยืน ห้องประชุมอาคาร 40 ปี 01 เม.ย. 2560 - 01 เม.ย. 2560 8
2560 อบรม 7 habits ห้องประชุมอาคาร 40 ปี 08 พ.ค. 2561 - 09 พ.ค. 2560 16
2560 สัมมนาก่อนเปิดภาคเรียน ห้องประชุมอาคาร 40 ปี 11 พ.ค. 2560 - 12 พ.ค. 2560 16
2560 การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในโรงเรียนให้ยั่งยืน ห้องประชุมอาคาร 40 ปี 27 พ.ค. 2560 - 28 พ.ค. 2560 16
2560 อบรมการใช้ศิลปะอย่างมีหลักเกณฑ์ ห้องประชุมอาคาร 40 ปี 20 ส.ค. 2560 - 20 ส.ค. 2560 8
2560 อบรม ตามโครงการเสริมสร้างอุดมการณ์รักชาติ ศาสนา และเทิดทูนสถาบัน ห้องประชุมอาคาร 40 ปี 28 ต.ค. 2560 - 29 ต.ค. 2560 16
2560 อบรมการนำคุณค่าพระวรสารมาใช้ในการเรียนการสอน ห้องประชุมอาคาร 40 ปี 14 มี.ค. 2561 - 14 มี.ค. 2561 16

• ประวัติศึกษาดูงาน
• ประวัติการเป็นวิทยากร
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน(บันทึกโดยส่วนกลาง)
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ เวลาที่ได้

• เกียรติยศ/รางวัล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่

• หน่วยงานที่สังกัด :
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (0)
• ได้อยู่ในข่าว : (0)
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (0)
• โพสต์ข่าว : (0)
• โพสต์ภาพ : (0)
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(0)

• แฟ้มผลงาน (0)