[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 4910236
ชื่อ: มิส  เสาวลักษณ์    อินทรศิริ
ฉายา: มด
อายุงาน: 13 ปี 2 เดือน 18 วัน
Social Network:
ครูประจำชั้น: -

รูปภาพ (9)

ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง
1  ปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยบูรพา 2549  การศึกษาบัณฑิต  ใบรับรองคุณวุฒิ

• ประวัติการทำงานจากระบบ
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2562 ประธานกรรมการ งานวิชาการฝ่ายปฐมวัย
2561 กรรมการ งานบริหารฝ่ายวิชาการ
2561 กรรมการและเลขานุการ งานบริหารฝ่ายปฐมวัย
2561 กรรมการ งานหลักสูตร
2561 ประธานกรรมการ งานวิชาการปฐมวัย
2561 กรรมการ ฝ่ายวิชาการ
2561 กรรมการและเลขานุการ ฝ่ายปฐมวัย
2560 กรรมการ ฝ่ายวิชาการ
2560 กรรมการ งานวิชาการฝ่ายปฐมวัย
2560 กรรมการ งานการเรียนการสอนปฐมวัย/งานวัดผลฝ่ายปฐมวัย/งานหลักสูตรปฐมวัย
2559 ประธานกรรมการ งานวิชาการฝ่ายปฐมวัย
2559 ประธานกรรมการ งานหลักสูตรปฐมวัย
2559 ประธานกรรมการ งานการเรียนการสอนปฐมวัย
2559 กรรมการ ฝ่ายวิชาการ
2559 กรรมการและเลขานุการ ฝ่ายปฐมวัย
2558 กรรมการ คณะกรรมการแผนกปฐมวัย
2558 กรรมการ งานหลักสูตรฯ(ปฐมวัย)
2558 กรรมการ งานนิเทศการสอน(ปฐมวัย)
2558 กรรมการ งานการเรียนการสอน(ปฐมวัย)
2558 กรรมการ งานวัดผลและประเมินผล(ปฐมวัย)
2558 กรรมการ งานห้องสมุด(ปฐมวัย)
2558 กรรมการ งานวิจัยชั้นเรียน(ปฐมวัย)
2558 กรรมการและเลขานุการ แผนกปฐมวัย
2558 ประธานกรรมการ งานจัดการเรียนการสอนปฐมวัย/แผนกปฐมวัย
2557 ประธานกรรมการ งานหลักสูตรฯ(ปฐมวัย)
2557 ประธานกรรมการ งานนิเทศการสอน(ปฐมวัย)
2557 ประธานกรรมการ งานการเรียนการสอน(ปฐมวัย)
2557 ประธานกรรมการ งานวัดผลและประเมินผล(ปฐมวัย)
2557 ประธานกรรมการ งานห้องสมุด(ปฐมวัย)
2557 ประธานกรรมการ งานวิจัยชั้นเรียน(ปฐมวัย)
2557 กรรมการ คณะกรรมการแผนกปฐมวัย
2557 กรรมการและเลขานุการ แผนกปฐมวัย
2557 ประธานกรรมการ วิชาการแผนกปฐมวัย/แผนกปฐมวัย
2556 กรรมการ งานส่งเสริมศักยภาพผู้เรียน
2555 กรรมการ งานส่งเสริมศักยภาพผู้เรียน
• ประวัติการทำงาน/ตำแหน่ง
ปี ตำแหน่ง ระดับ ตำแหน่ง เลขที่ หลักฐานอ้างอิง

• ประวัติการฝึกอบรม
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2559 อบรมเชิงปฏฺิบัติการเรื่อง การจัดโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับเด็กเล็ก ศุนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา 23 มิ.ย. 2559 - 24 มิ.ย. 2559 14 311.jpg
2558 โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย อาคารนานมีบุคส์เฮ้าท์ 09 มิ.ย. 2558 - 10 มิ.ย. 2558 14
2558 การปฐมพยาบาลเบื้องต้น ห้องประชุม 2 อาคารส่งเหล่าสุนทร 26 ก.ค. 2558 - 26 ก.ค. 2558 7
2558 การวิเคราะห์หลักสุตรและการนำหลักสูตรมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน อาคาร 40 ปี โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 11 พ.ค. 2558 - 11 พ.ค. 2558 7

• ประวัติศึกษาดูงาน
• ประวัติการเป็นวิทยากร
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน(บันทึกโดยส่วนกลาง)
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ เวลาที่ได้

• เกียรติยศ/รางวัล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง
1  0 3096  รองชนะเลิิศอันดับที่ 1 การประกวดสื่อ cai  ประกาศนียบัตร

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่

• หน่วยงานที่สังกัด :    งานวิชาการฝ่ายปฐมวัย
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (1)
     ตำแหน่ง ประธานกรรมการ   สังกัด งานวิชาการฝ่ายปฐมวัย
    กรรมการ: (0)

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (0)
• ได้อยู่ในข่าว : (0)
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (0)
• โพสต์ข่าว : (0)
• โพสต์ภาพ : (0)
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(0)

• แฟ้มผลงาน (0)