[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 4710224
ชื่อ: มิส  สุกัญญา    ชวนฤทัย
ฉายา: Enjoywitch
อายุงาน: 15 ปี 5 เดือน 24 วัน
Social Network:
ครูประจำชั้น: -

รูปภาพ (0)

ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง
1  ปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี 2547  ครุศาสตรบัณฑิต  ใบรับรองคุณวุฒิ

• ประวัติการทำงานจากระบบ
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2562 กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
2561 กรรมการ ครูพิเศษระดับประถมศึกษา
2560 กรรมการ งานสมาคมผู้ปกครองและครูฯ เเละสมาคมศิษย์เก่า
2559 กรรมการ งานประชาสัมพันธ์
2559 ประธานกรรมการ งานสมาคมผู้ปกครองและครูฯ
2559 ประธานกรรมการ งานสมาคมศิษย์เก่า
2558 กรรมการ งานประชาสัมพันธ์
2558 กรรมการ งานสมาคมผุ้ปกครองและครูฯ
2558 กรรมการ งานสมาคมศิษย์เก่าฯ
2558 กรรมการ ป.6/1
2557 กรรมการ งานประชาสัมพันธ์
2557 ครูคู่ชั้น ป.6/1
2557 ประธานกรรมการ งานสมาคมผุ้ปกครองและครูฯ
2557 ประธานกรรมการ งานสมาคมศิษย์เก่าฯ
2556 กรรมการ งานสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
2556 กรรมการ งานสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
2556 ประธานกรรมการ สมาคมผู้ปกครองและครู
2556 ประธานกรรมการ สมาคมศิษย์เก่า
2555 ประธานกรรมการ สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญ
2555 ประธานกรรมการ สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
• ประวัติการทำงาน/ตำแหน่ง
ปี ตำแหน่ง ระดับ ตำแหน่ง เลขที่ หลักฐานอ้างอิง

• ประวัติการฝึกอบรม
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2561 อบรมการนำคุณค่าพระวรสารมาใช้ในการเรียนการสอน โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 14 มี.ค. 2561 - 14 มี.ค. 2561 8
2561 อบรมสัมมนาก่อนเปิดภาคเรียน โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 10 พ.ค. 2561 - 11 พ.ค. 2561 16
2561 ตรวจเช็คข้อมูลก่อนรับการประเมินโรงเรียนมาตรฐานสากล โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 12 พ.ค. 2561 - 13 พ.ค. 2561 16
2561 โรงเรียน 7 Habit โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 14 พ.ค. 2561 - 15 พ.ค. 2561 16
2561 การพัฒนาหลักศุตรโรงเรียนตามหลักสูตรแกนกลาง พ.ศ.2551 ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2561 โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 16 มิ.ย. 2561 - 17 มิ.ย. 2559 16
2561 อบรมการจัดการทำหลักสูตร โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 16 มิ.ย. 2561 - 17 มิ.ย. 2561 16
2561 จัดทำหลักสูตร โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 16 ส.ค. 2561 - 17 ส.ค. 2561 16
2561 อบรม Leadership Day โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 29 ก.ย. 2561 - 29 ก.ย. 2561 8
2560 การต่อยอดงานวิจัยเพื่อการพัฒนาองค์ความรู้ที่ทั่งยืน โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 01 เม.ย. 2560 - 01 เม.ย. 2560 8
2560 อบรม 7 habits โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 08 พ.ค. 2560 - 09 พ.ค. 2560 16
2560 สัมมนาก่อนเปิดภาคเรียน โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 11 พ.ค. 2560 - 12 พ.ค. 2560 16
2560 การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในโรงเรียนให้ยั่งยืน โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 27 พ.ค. 2560 - 28 พ.ค. 2560 16
2560 อบรม ตามโครงการเสริมสร้างอุดมการณ์รักชาติ ศาสนา และเทิดทูนสถาบัน โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 28 ต.ค. 2560 - 29 ต.ค. 2560 16
2558 สัมมนาก่อนเปิดภาคเรียน ACR 07 พ.ค. 2557 - 09 พ.ค. 2557 21
2558 การอนุรักษ์พลังงาน ACR 10 พ.ค. 2557 - 10 พ.ค. 2557 4
2558 Problem Project Based Learning ACR 15 ส.ค. 2557 - 16 ส.ค. 2557 14
2558 ทิศทางสู่ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล ACR 09 ต.ค. 2557 - 11 ต.ค. 2557 21
2558 คอมพิวเตอร์ ACR
2558 ภาษาอังกฤษ ACR
2558 คุณธรรมจริยธรรม วันเนินพระ 16 ต.ค. 2557 - 17 ต.ค. 2557 14
2558 ชินนสาสมาธิ ACR 17 มี.ค. 2558 - 18 มี.ค. 2558 14
2558 สัมมนาก่อนเปิดภาคเรียนและเตรียมความพร้อม ACR 11 พ.ค. 2558 - 13 ก.ค. 2558 24
2558 การวิเคราะห์หลักสูตรและการนำหลักสูตรมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน ACR 11 พ.ค. 2558 - 11 พ.ค. 2558 8

• ประวัติศึกษาดูงาน
• ประวัติการเป็นวิทยากร
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน(บันทึกโดยส่วนกลาง)
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ เวลาที่ได้

• เกียรติยศ/รางวัล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่

• หน่วยงานที่สังกัด :    กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (1)
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (0)
• ได้อยู่ในข่าว : (0)
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (0)
• โพสต์ข่าว : (0)
• โพสต์ภาพ : (0)
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(0)

• แฟ้มผลงาน (0)