[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 4710224
ชื่อ: มิส  สุกัญญา    ชวนฤทัย
ฉายา: Enjoywitch
อายุงาน: 14 ปี 7 เดือน 21 วัน
Social Network:
ครูประจำชั้น: -

รูปภาพ (0)

ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง
1  ปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี 2547  ครุศาสตรบัณฑิต  ใบรับรองคุณวุฒิ

• ประวัติการทำงานจากระบบ
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2561 กรรมการ ครูพิเศษระดับประถมศึกษา
2560 กรรมการ งานสมาคมผู้ปกครองและครูฯ เเละสมาคมศิษย์เก่า
2559 กรรมการ งานประชาสัมพันธ์
2559 ประธานกรรมการ งานสมาคมผู้ปกครองและครูฯ
2559 ประธานกรรมการ งานสมาคมศิษย์เก่า
2558 กรรมการ งานประชาสัมพันธ์
2558 กรรมการ งานสมาคมผุ้ปกครองและครูฯ
2558 กรรมการ งานสมาคมศิษย์เก่าฯ
2558 กรรมการ ป.6/1
2557 กรรมการ งานประชาสัมพันธ์
2557 ครูคู่ชั้น ป.6/1
2557 ประธานกรรมการ งานสมาคมผุ้ปกครองและครูฯ
2557 ประธานกรรมการ งานสมาคมศิษย์เก่าฯ
2556 กรรมการ งานสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
2556 กรรมการ งานสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
2556 ประธานกรรมการ สมาคมผู้ปกครองและครู
2556 ประธานกรรมการ สมาคมศิษย์เก่า
2555 ประธานกรรมการ สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญ
2555 ประธานกรรมการ สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
• ประวัติการทำงาน/ตำแหน่ง
ปี ตำแหน่ง ระดับ ตำแหน่ง เลขที่ หลักฐานอ้างอิง

• ประวัติการฝึกอบรม
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2558 สัมมนาก่อนเปิดภาคเรียน ACR 07 พ.ค. 2557 - 09 พ.ค. 2557 21
2558 การอนุรักษ์พลังงาน ACR 10 พ.ค. 2557 - 10 พ.ค. 2557 4
2558 Problem Project Based Learning ACR 15 ส.ค. 2557 - 16 ส.ค. 2557 14
2558 ทิศทางสู่ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล ACR 09 ต.ค. 2557 - 11 ต.ค. 2557 21
2558 คอมพิวเตอร์ ACR
2558 ภาษาอังกฤษ ACR
2558 คุณธรรมจริยธรรม วันเนินพระ 16 ต.ค. 2557 - 17 ต.ค. 2557 14
2558 ชินนสาสมาธิ ACR 17 มี.ค. 2558 - 18 มี.ค. 2558 14
2558 สัมมนาก่อนเปิดภาคเรียนและเตรียมความพร้อม ACR 11 พ.ค. 2558 - 13 ก.ค. 2558 24
2558 การวิเคราะห์หลักสูตรและการนำหลักสูตรมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน ACR 11 พ.ค. 2558 - 11 พ.ค. 2558 8

• ประวัติศึกษาดูงาน
• ประวัติการเป็นวิทยากร
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน(บันทึกโดยส่วนกลาง)
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ เวลาที่ได้

• เกียรติยศ/รางวัล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่

• หน่วยงานที่สังกัด :    ครูพิเศษระดับประถมศึกษา
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (1)
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด ครูพิเศษระดับประถมศึกษา

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (0)
• ได้อยู่ในข่าว : (0)
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (0)
• โพสต์ข่าว : (0)
• โพสต์ภาพ : (0)
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(0)

• แฟ้มผลงาน (0)