[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 4710223
ชื่อ: มาสเตอร์  อุดมโชค    คงเติมสิน
ฉายา: -
อายุงาน: 15 ปี 3 เดือน 17 วัน
Social Network:
ครูประจำชั้น: -

รูปภาพ (0)

ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง
1  ปริญญาตรี  สหวิทยาลัยล้านนา 2531  ครุศาสตรบัณฑิต  ใบรับรองคุณวุฒิ

• ประวัติการทำงานจากระบบ
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2562 กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
2561 กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
2561 กรรมการ งานบริหารฝ่ายปกครอง
2561 ประธานกรรมการ งานสวัสดิภาพนักเรียน
2561 กรรมการ ครูพิเศษระดับมัธยมศึกษา
2561 กรรมการ ฝ่ายปกครอง
2560 กรรมการ งานสวัสดิภาพเเละความปลอดภัย
2560 กรรมการ ฝ่ายปกครอง
2560 กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาเเละพลศึกษา
2560 กรรมการ งานปกครองช่วงชั้นที่3
2560 กรรมการ ครูพิเศษระดับมัธยมศึกษา
2559 ประธานกรรมการ งานสวัสดิภาพ
2559 กรรมการ งานลูกเสือ
2559 ประธานกรรมการ งานปกครองช่วงชั้นที่ 3
2559 ประธานกรรมการ งานลูกเสือ ม.3
2559 กรรมการ ฝ่ายปกครอง
2559 ประธานกรรมการ มัธยมศึกษาปีที่ 2/ระดับมัธยมศึกษา
2558 กรรมการ งานสวัสดิภาพนักเรียนและความปลอดภัย
2558 กรรมการ คณะกรรมการแผนกมัธยม
2558 กรรมการ ฝ่ายปกครอง
2558 กรรมการ แผนกมัธยม
2558 ประธานกรรมการ มัธยมศึกษาปีที่ 3/แผนกมัธยม
2557 ประธานกรรมการ งานสวัสดิภาพนักเรียน
2557 กรรมการ คณะกรรมการแผนกมัธยม
2557 กรรมการ แผนกมัธยม
2557 ประธานกรรมการ มัธยมศึกษาปีที่ 3/แผนกมัธยม
2556 กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาพลศึกษา
2556 กรรมการ งานลูกเสือ
2556 กรรมการ ครูระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
2556 กรรมการ ฝ่ายปกครอง
2555 กรรมการ งานลูกเสือ
• ประวัติการทำงาน/ตำแหน่ง
ปี ตำแหน่ง ระดับ ตำแหน่ง เลขที่ หลักฐานอ้างอิง

• ประวัติการฝึกอบรม

• ประวัติศึกษาดูงาน
• ประวัติการเป็นวิทยากร
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน(บันทึกโดยส่วนกลาง)
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ เวลาที่ได้

• เกียรติยศ/รางวัล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่

• หน่วยงานที่สังกัด :    กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (1)
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (0)
• ได้อยู่ในข่าว : (0)
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (0)
• โพสต์ข่าว : (0)
• โพสต์ภาพ : (0)
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(0)

• แฟ้มผลงาน (0)