[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 4710213
ชื่อ: มาสเตอร์  วรยุทธ    พงศ์วิบูลพิทยา
ฉายา: -
อายุงาน: 15 ปี 7 เดือน 17 วัน
Social Network: ไม่ระบุข้อมูล
ครูประจำชั้น: -

รูปภาพ (0)

ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง
1  ปริญญาตรี  สถาบันราชภัฎนครปฐม 2545  ครุศาสตรบัณฑิต  ใบรับรองคุณวุฒิ

• ประวัติการทำงานจากระบบ
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2562 กรรมการ ที่ปรึกษาผู้อำนวยการ
2562 ประธานกรรมการ Smart English
2562 ประธานกรรมการ Smart Science
2561 กรรมการ งานบริหาร Smart Program
2561 กรรมการ ครูพิเศษ Smart Program
2561 กรรมการ Smart Program/ฝ่ายวิชาการ
2560 กรรมการ ฝ่ายวิชาการ
2560 กรรมการ วัดผลประเมินผลSmart Program
2560 กรรมการ งานSmart Program
2560 ประธานกรรมการ Smart program
2560 กรรมการ คณะกรรมการที่ปรึกษา
2560 ประธานกรรมการ Smart Program/ฝ่ายวิชาการ
2559 ประธานที่ปรึกษา งานSmart Program
2559 กรรมการ งานวัดเเละประเมินผล Smart Program
2559 กรรมการ ฝ่ายวิชาการ
2559 ประธานกรรมการ SmartProgram/ฝ่ายวิชาการ
2559 กรรมการ ที่ปรึกษาผู้อำนวยการ
2558 กรรมการ ม.6/3
2557 ครูประจำชั้น ม.6/3
2556 กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
2556 กรรมการ ครูประจำชั้น ม.6
• ประวัติการทำงาน/ตำแหน่ง
ปี ตำแหน่ง ระดับ ตำแหน่ง เลขที่ หลักฐานอ้างอิง

• ประวัติการฝึกอบรม

• ประวัติศึกษาดูงาน
• ประวัติการเป็นวิทยากร
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน(บันทึกโดยส่วนกลาง)
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ เวลาที่ได้

• เกียรติยศ/รางวัล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่

• หน่วยงานที่สังกัด :    ที่ปรึกษาผู้อำนวยการ,   Smart English,   Smart Science
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (2)
     ตำแหน่ง ประธานกรรมการ   สังกัด Smart English
     ตำแหน่ง ประธานกรรมการ   สังกัด Smart Science
    กรรมการ: (1)
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด ที่ปรึกษาผู้อำนวยการ

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (0)
• ได้อยู่ในข่าว : (0)
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (0)
• โพสต์ข่าว : (0)
• โพสต์ภาพ : (0)
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(0)

• แฟ้มผลงาน (0)