[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 4710212
ชื่อ: มิส  วริษฐา    ฉายากุล
ฉายา: Emmy
อายุงาน: 15 ปี 6 เดือน 20 วัน
Social Network: Varistha Chayakul
ครูประจำชั้น: -

รูปภาพ (0)

ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง
1  ปริญญาโท  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2555  ครุศาสตรมหาบัณฑิต  วุฒิการศึกษา
2  ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู  มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร 2551  ประกาศนียบัตรบัณฑิต  ใบรับรองคุณวุฒิ
3  ปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยมหิดล 2542  วิทยาศาสตรบัณฑิต  ใบรับรองคุณวุฒิ

• ประวัติการทำงานจากระบบ
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2562 กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
2561 กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
2561 กรรมการ ศูนย์ Cambridge
2561 กรรมการ ม.4
2561 กรรมการ ฝ่ายวิชาการ
2560 กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
2559 กรรมการ งาน Cambridge
2559 ประธานกรรมการ ม.4/4
2558 กรรมการ งานพัฒนาและเสริมสร้างภาษาต่างประเทศ
2558 กรรมการ ครูพิเศษแผนกประถม/แผนกประถม
2557 กรรมการ งานพัฒนาภาษาต่างประเทศ(IGCSE) Cambridge
2557 กรรมการ ครูพิเศษแผนกประถม/แผนกประถม
2556 กรรมการและเลขานุการ สำนักผู้อำนวยการ
2555 ประธานกรรมการ งานสำนักผู้อำนวยการ
2560 ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/3
• ประวัติการทำงาน/ตำแหน่ง
ปี ตำแหน่ง ระดับ ตำแหน่ง เลขที่ หลักฐานอ้างอิง
2558 เลขานุการศูนย์ English Language Proficiency Centre, ครูผู้สอน มัธยมศึกษาตอนปลาย 0
2557 Cambridge Liaison Officer, ครูผู้สอน ประถมศึกษา 0
2556 เลขานุการผู้อำนวยการ, ครูผู้สอน มัธยมศึกษาตอนปลาย 0
2555 เลขานุการผู้อำนวยการ 0
2554 เลขานุการผู้อำนวยการ 0
2553 เลขานุการผู้อำนวยการ 0
2552 เลขานุการผู้อำนวยการ 0
2551 เลขานุการผู้อำนวยการ 0

• ประวัติการฝึกอบรม
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2558 การวิเคราะห์หลักสูตรและการนำหลักสูตรมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 11 พ.ค. 2558 - 11 พ.ค. 2558 8
- การเขียนโครงการและการเขียน KPI อมรพันธ์วิลล่า 543 - 543 15
- เลขานุการมืออาชีพ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 543 - 543 24

• ประวัติศึกษาดูงาน
ปี เรื่อง สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
- โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาใน หางโจว Chaihe Middle School - 543
• ประวัติการเป็นวิทยากร
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน(บันทึกโดยส่วนกลาง)
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ เวลาที่ได้

• เกียรติยศ/รางวัล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่

• หน่วยงานที่สังกัด :    กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (1)
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (0)
• ได้อยู่ในข่าว : (0)
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (0)
• โพสต์ข่าว : (0)
• โพสต์ภาพ : (0)
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(0)

• แฟ้มผลงาน (0)