[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 4610211
ชื่อ: มาสเตอร์  เอกสิทธิ์    ปักกาเวสา
ฉายา: gogo
อายุงาน: 16 ปี 4 เดือน 26 วัน
Social Network:
ครูประจำชั้น: -

รูปภาพ (1)

ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง
1  ปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 2545  ครุศาสตรบัณฑิต  ใบรับรองคุณวุฒิ

• ประวัติการทำงานจากระบบ
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2562 กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
2561 กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
2561 กรรมการ งานบริหารฝ่ายกิจกรรม
2561 กรรมการ ครูพิเศษระดับประถมศึกษา
2561 กรรมการ ฝ่ายกิจกรรม
2560 กรรมการ ฝ่ายกิจกรรม
2560 กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาเเละพลศึกษา
2560 กรรมการ งานกิจกรรมช่วงชั้นที่1
2559 ประธานกรรมการ งานกิจกรรมช่วงชั้นที่ 1
2559 ประธานกรรมการ งานลูกเสือ ป.3
2559 กรรมการ ฝ่ายกิจกรรม
2559 ประธานกรรมการ ประถมศึกษาปีที่ 3/ระดับประถมศึกษา
2558 กรรมการ คณะกรรมการแผนกประถม
2558 กรรมการ แผนกประถม
2558 ประธานกรรมการ ประถมศึกษาปีที่ 6/แผนกประถม
2557 กรรมการ คณะกรรมการแผนกประถม
2557 กรรมการ แผนกประถม
2557 ประธานกรรมการ ประถมศึกษาปีที่ 6/แผนกประถม
2556 กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาพลศึกษา
2556 กรรมการ ครูระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
2556 กรรมการ แผนกประถมศึกษา/สำนักผู้อำนวยการ
2555 กรรมการ งานพัฒนาศักยภาพผู้เรียน
2555 กรรมการ งานส่งเสริมศักยภาพผู้เรียน
2555 กรรมการ งานสัมพันธ์ชุมชนปฐมวัย
2555 กรรมการ งานกีฬาปฐมวัย
• ประวัติการทำงาน/ตำแหน่ง
ปี ตำแหน่ง ระดับ ตำแหน่ง เลขที่ หลักฐานอ้างอิง
2552 ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายกิจกรรมระดับปฐมวัย,ครูผู้สอน ปฐมวัย 4610211
2546 ครูผู้สอน ประถมศึกษา 4610211

• ประวัติการฝึกอบรม

• ประวัติศึกษาดูงาน
• ประวัติการเป็นวิทยากร
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน(บันทึกโดยส่วนกลาง)
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ เวลาที่ได้

• เกียรติยศ/รางวัล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่

• หน่วยงานที่สังกัด :    กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (1)
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (0)
• ได้อยู่ในข่าว : (0)
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (0)
• โพสต์ข่าว : (0)
• โพสต์ภาพ : (0)
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(0)

• แฟ้มผลงาน (0)