[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 4510199
ชื่อ: มิส  เรณู    อภินันธวัชพงศ์
ฉายา: หนึ่ง
อายุงาน: 16 ปี 11 เดือน 16 วัน
Social Network:
ครูประจำชั้น: ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4 /3

รูปภาพ (0)

ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง
1  ปริญญาโท  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช 2545  การศึกษามหาบัณฑิต  ใบรับรองคุณวุฒิ
2  ปริญญาตรี  สถาบันราชภัฎสวนสุนันทา 2538  ครุศาสตรบัณฑิต  ใบรับรองคุณวุฒิ

• ประวัติการทำงานจากระบบ
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2562 กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
2561 กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
2561 กรรมการ ป.4
2560 กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรูัคณิตศาสตร์
2559 ประธานกรรมการ ป.4/5
2558 กรรมการ ป.5/3
2557 ครูประจำชั้น ป.5/3
2556 กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
2556 กรรมการ ครูประจำชั้น ป.5
2562 ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/3
2560 ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/5
• ประวัติการทำงาน/ตำแหน่ง
ปี ตำแหน่ง ระดับ ตำแหน่ง เลขที่ หลักฐานอ้างอิง

• ประวัติการฝึกอบรม
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2562 ต่อยอดการทำวิจัย 5บท รร.อัสสัมชัญระยอง 18 ส.ค. 2562 - 18 ส.ค. 2562 8
2562 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการเรียนรู้และการปฏิบัติงานสำนักงาน รร.อัสสัมชัญระยอง 10 พ.ค. 2562 - 10 พ.ค. 2562 8
2562 การสัมมนาก่อนเปิดภาคเรียน รร.อัสสัมชัญระยอง 13 พ.ค. 2562 - 13 พ.ค. 2562 8
2562 การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ของผู้เรียนในศตวรรษที่21 รร.อัสสัมชัญระยอง 09 พ.ค. 2562 - 09 พ.ค. 2562 8
2561 อบรมการนำคุณค่าพระวรสารมาใช้ในการเรียนการสอน โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 14 มี.ค. 2561 - 14 มี.ค. 2561 8
2561 อบรมสัมมนาก่อนเปิดภาคเรียน โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 10 พ.ค. 2561 - 12 พ.ค. 2561 16
2561 ตรวจเช็คข้อมูก่อนรับการประเมิณโรงเรียนมาตรฐานสากล โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 14 พ.ค. 2561 - 15 พ.ค. 2561 16
2561 โรงเรียน 7 habit โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 14 พ.ค. 2561 - 15 พ.ค. 2561 16
2561 การพัฒนาหลักสูตรโรงเรียนตามหลักสูตรแกนกลางพ.ศ.2551ฉบับปรับปรุงพ.ศ.2561 โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง - 17 มิ.ย. 2561 16
2561 อบรมการจัดทำหลักสูตร โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 16 มิ.ย. 2561 - 17 มิ.ย. 2561 16
2561 จัดทำหลักสูตร โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 14 ส.ค. 2561 - 15 ส.ค. 2561 16
2561 อบรมLeadership Day โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 29 ก.ย. 2561 - 29 ก.ย. 2561 8
2561 การพัฒนาเพื่อยกระดับจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับฃาติ(o-net) โรงแรมโกลเด้นจ.ระยอง 05 ส.ค. 2561 - 05 ส.ค. 2561 8
2560 ต่อยอดงานวิจัยเพื่อการพัฒนาองค์ความรู้ที่ยั่งยืน โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 01 เม.ย. 2560 - 01 เม.ย. 2560 8
2560 อบรม 7 habits โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 08 พ.ค. 2560 - 09 พ.ค. 2560 16
2560 สัมมนาก่อนเปิดภาคเรียน โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 11 พ.ค. 2560 - 12 พ.ค. 2560 16
2560 คณิตคิดเร็ว หลักสูตร เบรนบาลานซิ่ง โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 15 ส.ค. 2560 - 15 ส.ค. 2560 8
2560 การพัฒนาระบบประกันภายในโรงเรียนให้ยั่งยืน โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 27 พ.ค. 2560 - 28 พ.ค. 2560 16
2560 อบรมตามโครงการเสริมสร้างอุดมการณ์รักชาติ ศาสนาและเทิดทูนสถาบัน โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 28 ต.ค. 2560 - 29 ต.ค. 2560 16
2559 การปรึกษาเชิงจิตวิทยาเบื้องต้นสำหรับครู โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 10 พ.ค. 2559 - 10 พ.ค. 2559 8
2559 การรักษาจรรยาบรรณวิชาชีพครูและบทบาทความเป็นครูเพื่อศิษย์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 10 พ.ค. 2559 - 10 พ.ค. 2559 8
2559 สัมมนาก่อนเปิดภาคเรียน โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 11 พ.ค. 2559 - 13 พ.ค. 2559 24
2559 การเขียนแผนและการจัดกระบวนการเรียนการสอน(ประถม) โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 28 พ.ค. 2559 - 28 พ.ค. 2559 8
2559 World -Class Standard School โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 07 ต.ค. 2559 - 07 ต.ค. 2559 8
2559 อบรมคุณธรรมจริยธรรม โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 13 ต.ค. 2559 - 14 ต.ค. 2559 16
2559 อบรม ( Brain Base LearningBBL) โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 26 พ.ย. 2559 - 26 พ.ย. 2559 8
2559 การเขียนแผนงาน/โครงการกิจกรรมให้สอดคล้องกับแผน โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 27 พ.ย. 2559 - 27 พ.ย. 2559 8

• ประวัติศึกษาดูงาน
ปี เรื่อง สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2558 การวิเคราะห์หลักสูตรและการนำหลักสูตรมาใช้ในการเรียนการสอน รร.อัสสัมชัญระยอง 11 พ.ค. 2558 8
• ประวัติการเป็นวิทยากร
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน(บันทึกโดยส่วนกลาง)
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ เวลาที่ได้

• เกียรติยศ/รางวัล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง
1  16 ก.พ. 2561  รางวัลครูดีศรีระยอง  เกียรติบัตร

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่

• หน่วยงานที่สังกัด :    กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (1)
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (0)
• ได้อยู่ในข่าว : (0)
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (0)
• โพสต์ข่าว : (0)
• โพสต์ภาพ : (0)
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(0)

• แฟ้มผลงาน (0)