[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 4310174
ชื่อ: มาสเตอร์  จิตประเสริฐ    สุทธิชีวะ
ฉายา: ปุ๊
อายุงาน: 15 ปี 9 เดือน 23 วัน
Social Network:
ครูประจำชั้น: -

รูปภาพ (0)

ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง
1  ปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 2541  ครุศาสตรบัณฑิต  ใบรับรองคุณวุฒิ
2  มัธยมศึกษาตอนปลาย  โรงเรียนเทพศิรินทร์ 2537  มัธยมศึกษาปีที่ 6  สำเนาวุฒิบัตร

• ประวัติการทำงานจากระบบ
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2561 กรรมการ งานบริหารฝ่ายปกครอง
2561 ประธานกรรมการ งานแนะแนว
2561 กรรมการ ครูพิเศษระดับมัธยมศึกษา
2561 กรรมการ ฝ่ายปกครอง
2560 กรรมการ งานเเนะเเนว
2560 กรรมการ ฝ่ายปกครอง
2560 กรรมการ ครูพิเศษระดับมัธยมศึกษา
2559 ประธานกรรมการ งานแนะแนว
2559 กรรมการและเลขานุการ ม.3/3
2559 กรรมการ ฝ่ายปกครอง
2558 กรรมการ งานแนะแนว
2558 กรรมการ ม.3/4
2558 กรรมการ ฝ่ายปกครอง
2558 กรรมการ ครูพิเศษแผนกมัธยม/แผนกมัธยม
2557 ประธานกรรมการ งานแนะแนว
2557 ครูคู่ชั้น ม.3/4
2557 กรรมการ ครูพิเศษแผนกมัธยม/แผนกมัธยม
2556 กรรมการ งานแนะแนว
2556 กรรมการ ครูระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
2556 กรรมการ ฝ่ายวิชาการ
2555 ประธานกรรมการ งานแนะแนว
• ประวัติการทำงาน/ตำแหน่ง
ปี ตำแหน่ง ระดับ ตำแหน่ง เลขที่ หลักฐานอ้างอิง

• ประวัติการฝึกอบรม

• ประวัติศึกษาดูงาน
• ประวัติการเป็นวิทยากร
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน(บันทึกโดยส่วนกลาง)
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ เวลาที่ได้

• เกียรติยศ/รางวัล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่

• หน่วยงานที่สังกัด :    งานบริหารฝ่ายปกครอง,   งานแนะแนว,   ครูพิเศษระดับมัธยมศึกษา
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (1)
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด ฝ่ายปกครอง
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (1)
     ตำแหน่ง ประธานกรรมการ   สังกัด งานแนะแนว
    กรรมการ: (2)
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานบริหารฝ่ายปกครอง
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด ครูพิเศษระดับมัธยมศึกษา

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (0)
• ได้อยู่ในข่าว : (0)
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (0)
• โพสต์ข่าว : (1)
 แบบสำรวจการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา ของนักเรียนชั้น ม.6 ปีการศึกษา 2561 9 เม.ย. 2562
• โพสต์ภาพ : (0)
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(0)

• แฟ้มผลงาน (0)