[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 4310173
ชื่อ: มิส  กรรณิการ์    โพธิ์วงศ์
ฉายา: -
อายุงาน: 18 ปี 11 เดือน 15 วัน
Social Network:
ครูประจำชั้น: -

รูปภาพ (0)

ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง
1  ปริญญาตรี  สถาบันราชภัฏรำไพพรรณี 2543  ครุศาสตรบัณฑิต  ใบรับรองคุณวุฒิ

• ประวัติการทำงานจากระบบ
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2562 กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
2561 กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
2561 กรรมการ งานบริหารฝ่ายบริหารทั่วไป
2561 กรรมการ ฝ่ายบริหารทั่วไป
2560 กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
2559 ประธานกรรมการ ป.6/4
2558 กรรมการ ป.3/6
2557 ครูประจำชั้น ป.3/6
2556 กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
2556 กรรมการ ครูประจำชั้น ป.5
2560 ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/4
• ประวัติการทำงาน/ตำแหน่ง
ปี ตำแหน่ง ระดับ ตำแหน่ง เลขที่ หลักฐานอ้างอิง
2558 ครูประจำชั้นป.6/2 ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 ป.6 4310173 Payment slip
2557 ครูประจำชั้น ป.3/6 ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ ป.3 ป.4 4310173 Payment slip
2556 ครูประจำชั้น ป.5/5 ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ ป.5 ป.6 4310173 Payment slip

• ประวัติการฝึกอบรม
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2558 อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง " พัฒนากระบวนการเรียนการสอนด้วยโครงงานวิทยาศาสตร์" ห้องประชุมวิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี 14 มิ.ย. 2557 - 15 มิ.ย. 2557 16
2558 การปฏิบัติธรรมตามโครงการค่ายคุณธรรมจริยธรรมพัฒนาจิตใจครูโรงเรียนอัสสัมชัญระยอง วัดเนินพระ 16 ต.ค. 2557 - 17 ต.ค. 2557 16
2558 วิเคราะห์หลักสูตรและการนำหลักสูตรมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 11 พ.ค. 2558 - 11 พ.ค. 2558 8
2558 หลักสูตรการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยโปลีเทคนิคระยอง 09 ก.ค. 2558 - 12 ก.ค. 2558 32
2558 อบรมคอมพิวเตอร์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 09 มิ.ย. 2558 - 22 ก.ย. 2558 17
2558 โปรแกรม Infropro โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 15 ส.ค. 2558 - 15 ส.ค. 2558 2
2558 Annual Seminar Academic Year 2015 โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 11 พ.ค. 2558 - 13 พ.ค. 2558 24

• ประวัติศึกษาดูงาน
• ประวัติการเป็นวิทยากร
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน(บันทึกโดยส่วนกลาง)
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ เวลาที่ได้

• เกียรติยศ/รางวัล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง
1  25 เม.ย. 2558  ผลคะแนน FSG เพิ่มขึ้นระดับประถมศึกษาปีที่ 6  ผลสัมฤทธิ์จากฝ่ายวิชาการ

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่

• หน่วยงานที่สังกัด :    กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (1)
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (0)
• ได้อยู่ในข่าว : (0)
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (0)
• โพสต์ข่าว : (0)
• โพสต์ภาพ : (0)
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(0)

• แฟ้มผลงาน (0)