[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 4310168
ชื่อ: มิส  ชลธิชา    บุญเลี้ยง
ฉายา: น้องเอ
อายุงาน: 19 ปี 5 เดือน 17 วัน
Social Network:
ครูประจำชั้น: -

รูปภาพ (0)

ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง
1  ปริญญาโท  มหาวิทยาศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 2546  การศึกษามหาบัณฑิต  ใบรับรองคุณวุฒิ
2  ปริญญาตรี  สถาบันราชภัฎสวนดุสิต 2540  ครุศาสตรบัณฑิต  ใบรับรองคุณวุฒิ

• ประวัติการทำงานจากระบบ
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2562 ประธานที่ปรึกษา งานวิจัยชั้นเรียน
2562 กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
2561 ประธานกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
2561 กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
2561 กรรมการ งานบริหารฝ่ายวิชาการ
2561 ประธานกรรมการ งานวิจัย
2561 กรรมการ ม.5
2561 กรรมการ ฝ่ายวิชาการ
2560 กรรมการ งานวิจัย
2560 กรรมการ ฝ่ายวิชาการ
2560 ประธานกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรูัคณิตศาสตร์
2559 ประธานกรรมการ งานวิจัย
2559 ประธานกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
2559 ประธานกรรมการ ม.5/1
2559 กรรมการ ฝ่ายวิชาการ
2558 กรรมการ งานวิจัย
2558 กรรมการ คณะกรรมการแผนกมัธยม
2558 กรรมการ ม.5/4
2558 กรรมการ แผนกมัธยม
2557 ประธานกรรมการ งานวิจัย
2557 ครูประจำชั้น ม.5/4
2557 กรรมการ คณะกรรมการแผนกมัธยม
2557 กรรมการ แผนกมัธยม
2556 กรรมการ งานวัดผลและประเมินผล
2556 กรรมการ งานวิจัย
2556 ประธานกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
2556 กรรมการ ครูประจำชั้น ป.5
2556 กรรมการ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่ม
2555 กรรมการ งานวัดผลและประเมินผล
2555 ประธานกรรมการ งานวิจัย
2555 ประธานกรรมการ กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
2560 ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/3
• ประวัติการทำงาน/ตำแหน่ง
ปี ตำแหน่ง ระดับ ตำแหน่ง เลขที่ หลักฐานอ้างอิง

• ประวัติการฝึกอบรม

• ประวัติศึกษาดูงาน
• ประวัติการเป็นวิทยากร
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน(บันทึกโดยส่วนกลาง)
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ เวลาที่ได้

• เกียรติยศ/รางวัล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่

• หน่วยงานที่สังกัด :    งานวิจัยชั้นเรียน,   กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (1)
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (0)
• ได้อยู่ในข่าว : (0)
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (0)
• โพสต์ข่าว : (0)
• โพสต์ภาพ : (0)
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(0)

• แฟ้มผลงาน (0)