[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 4310165
ชื่อ: มิส  ภัณฑ์พิศ    มหาสัทธา
ฉายา: แอ้
อายุงาน: 19 ปี 5 เดือน 17 วัน
Social Network:
ครูประจำชั้น: -

รูปภาพ (0)

ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง
1  ปริญญาโท  มหาวิทยาลัยบูรพา 2550  การศึกษามหาบัณฑิต  ใบรับรองคุณวุฒิ
2  ปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 2541  ครุศาสตรบัณฑิต  ใบรับรองคุณวุฒิ
3  ปวช  วิทยาลัยเทคนิคระยอง 2537  ประกาศนียบัตรวิชาชีพ  สำเนาวุฒิบัตร

• ประวัติการทำงานจากระบบ
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2562 ประธานกรรมการ งานบริหารฝ่ายปกครอง
2562 กรรมการ ที่ปรึกษาผู้อำนวยการ
2562 กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
2562 ประธานกรรมการ ฝ่ายปกครอง
2561 ประธานกรรมการ งานบริหารฝ่ายปกครอง
2561 กรรมการ ครูพิเศษระดับมัธยมศึกษา
2561 ประธานกรรมการ ฝ่ายปกครอง
2561 กรรมการ คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ
2560 ประธานกรรมการ ฝ่ายปกครอง
2560 กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
2560 กรรมการ ครูพิเศษระดับมัธยมศึกษา
2560 กรรมการ คณะกรรมการที่ปรึกษา
2559 ประธานกรรมการ งานส่งเสริมคุณธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์
2559 ประธานกรรมการ งานบริหารฝ่ายปกครอง
2559 ประธานกรรมการ ฝ่ายปกครอง
2559 กรรมการ ที่ปรึกษาผู้อำนวยการ
2558 กรรมการ งานระเบียบวินัย
2558 กรรมการ คณะกรรมการแผนกมัธยม
2558 กรรมการ ฝ่ายปกครอง
2558 กรรมการ แผนกมัธยม
2558 กรรมการ ปกครองแผนกมัธยม/แผนกมัธยม
2558 ประธานกรรมการ มัธยมศึกษาปีที่ 6/แผนกมัธยม
2557 ประธานกรรมการ งานระเบียบวินัย
2557 กรรมการ คณะกรรมการแผนกมัธยม
2557 กรรมการ แผนกมัธยม
2557 กรรมการ ปกครองแผนกมัธยม/แผนกมัธยม
2557 ประธานกรรมการ มัธยมศึกษาปีที่ 6/แผนกมัธยม
2556 กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
2556 กรรมการ ครูระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
2556 กรรมการ ฝ่ายปกครอง
2556 กรรมการ แผนกมัธยมศึกษา/สำนักผู้อำนวยการ
2560 ครูผู้ช่วย มัธยมศึกษาปีที่ 6/4
• ประวัติการทำงาน/ตำแหน่ง
ปี ตำแหน่ง ระดับ ตำแหน่ง เลขที่ หลักฐานอ้างอิง

• ประวัติการฝึกอบรม

• ประวัติศึกษาดูงาน
• ประวัติการเป็นวิทยากร
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน(บันทึกโดยส่วนกลาง)
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ เวลาที่ได้

• เกียรติยศ/รางวัล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่

• หน่วยงานที่สังกัด :    งานบริหารฝ่ายปกครอง,   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย,   ที่ปรึกษาผู้อำนวยการ
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (1)
     ตำแหน่ง ประธานกรรมการ   สังกัด ฝ่ายปกครอง
    กรรมการ: (0)
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (1)
     ตำแหน่ง ประธานกรรมการ   สังกัด งานบริหารฝ่ายปกครอง
    กรรมการ: (2)
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด ที่ปรึกษาผู้อำนวยการ

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (0)
• ได้อยู่ในข่าว : (0)
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (0)
• โพสต์ข่าว : (0)
• โพสต์ภาพ : (0)
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(0)

• แฟ้มผลงาน (0)