[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 4310162
ชื่อ: มาสเตอร์  สมหวัง    อภิธรรมภูษิต
ฉายา: หวัง
อายุงาน: 19 ปี 7 เดือน 17 วัน
Social Network:
ครูประจำชั้น: -

รูปภาพ (0)

ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง
1  ปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยครูนครราชสีมา 2537  ศิลปศาสตรบัณฑิต  ใบรับรองคุณวุฒิ
2  มัธยมศึกษาตอนปลาย  โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย 2530  มัธยมศึกษาปีที่ 6  สำเนาวุฒิบัตร

• ประวัติการทำงานจากระบบ
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2562 ประธานกรรมการ งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ
2562 กรรมการ ที่ปรึกษาผู้อำนวยการ
2562 ประธานกรรมการ สำนักผู้อำนวยการ
2561 ประธานกรรมการ งานทรัพยากรมนุษย์
2561 ประธานกรรมการ งานบริหารฝ่ายสำนักผู้อำนวยการ
2561 ประธานกรรมการ สำนักผู้อำนวยการ
2561 กรรมการ คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ
2560 ประธานที่ปรึกษา งานทรัพยากรมนุษย์ พัฒนาบุคลากร งานประสานงานต่างประเทศ
2560 ประธานที่ปรึกษา สำนักผู้อำนวยการ
2560 กรรมการ ครูพิเศษระดับประถมศึกษา
2560 กรรมการ คณะกรรมการที่ปรึกษา
2559 ประธานกรรมการ งานทรัพยากรมนุษย์
2559 ประธานกรรมการ งานประสานงานต่างประเทศ
2559 ประธานกรรมการ งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ
2559 ประธานกรรมการ
2559 ประธานกรรมการ สำนักผู้อำนวยการ
2559 กรรมการและเลขานุการ ที่ปรึกษาผู้อำนวยการ
2558 กรรมการ งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ
2558 กรรมการ งานทรัพยากรมนุษย์
2558 กรรมการ งานประสานงานต่างประเทศ
2558 ประธานกรรมการ สำนักผู้อำนวยการ
2558 กรรมการ คณะกรรมการ-ที่ปรึกษาผู้อำนวยการ
2557 ประธานกรรมการ งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ
2557 ประธานกรรมการ งานทรัพยากรมนุษย์
2557 ประธานกรรมการ งานประสานงานต่างประเทศ
2557 ประธานกรรมการ สำนักผู้อำนวยการ
2557 กรรมการ คณะกรรมการ-ที่ปรึกษาผู้อำนวยการ
2556 ประธานกรรมการ งานทรัพยากรมนุษย์
2556 ประธานกรรมการ งานหอพักนักเรียน
2556 กรรมการ งานประสานระหว่างประเทศ
2556 กรรมการ ครูระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
2556 กรรมการ สำนักผู้อำนวยการ
2556 ประธานกรรมการ แผนกประถมศึกษา/สำนักผู้อำนวยการ
2555 ประธานกรรมการ งานทรัพยากรมนุษย์
2555 ประธานกรรมการ งานหอพักนักเรียน
2555 ประธานกรรมการ งานประสานระหว่างประเทศ
• ประวัติการทำงาน/ตำแหน่ง
ปี ตำแหน่ง ระดับ ตำแหน่ง เลขที่ หลักฐานอ้างอิง

• ประวัติการฝึกอบรม

• ประวัติศึกษาดูงาน
• ประวัติการเป็นวิทยากร
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน(บันทึกโดยส่วนกลาง)
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ เวลาที่ได้

• เกียรติยศ/รางวัล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่

• หน่วยงานที่สังกัด :    งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ,   ที่ปรึกษาผู้อำนวยการ
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (1)
     ตำแหน่ง ประธานกรรมการ   สังกัด สำนักผู้อำนวยการ
    กรรมการ: (0)
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (1)
     ตำแหน่ง ประธานกรรมการ   สังกัด งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ
    กรรมการ: (1)
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด ที่ปรึกษาผู้อำนวยการ

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (0)
• ได้อยู่ในข่าว : (0)
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (0)
• โพสต์ข่าว : (0)
• โพสต์ภาพ : (0)
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(0)

• แฟ้มผลงาน (0)