[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 4210151
ชื่อ: มาสเตอร์  ปัณณวัฒน์    เทียนสวัสดิ์
ฉายา: -
อายุงาน: 20 ปี 5 เดือน 18 วัน
Social Network:
ครูประจำชั้น: -

รูปภาพ (0)

ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง
1  ปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี 2541  ศิลปศาสตรบัณฑิต  ใบรับรองคุณวุฒิ

• ประวัติการทำงานจากระบบ
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2562 กรรมการ Smart English
2561 กรรมการ ครูพิเศษ Smart Program
2560 กรรมการ ครูSmartProgarm
2560 กรรมการ Smart program
2559 กรรมการ ครู Smart Program
2558 กรรมการ คณะกรรมการแผนกประถม
2558 กรรมการ งานอาคารสถานที่(ประถม)
2558 กรรมการ งานสุขอนามัย(ประถม)
2558 กรรมการ งานธุรการ(ประถม)
2558 กรรมการ ป.1/7
2558 กรรมการ แผนกประถม
2558 กรรมการ บริหารทั่วไปแผนกประถม/แผนกประถม
2558 ประธานกรรมการ ประถมศึกษาปีที่ 3/แผนกประถม
2557 กรรมการ งานอาคารสถานที่(ประถม)
2557 กรรมการ งานสุขอนามัย(ประถม)
2557 กรรมการ งานธุรการ(ประถม)
2557 ครูประจำชั้น ป.1/7
2557 กรรมการ คณะกรรมการแผนกประถม
2557 กรรมการ แผนกประถม
2557 กรรมการ บริหารทั่วไปแผนกประถม/แผนกประถม
2557 ประธานกรรมการ ประถมศึกษาปีที่ 3/แผนกประถม
2556 กรรมการ Bilingual
2556 กรรมการ ครูประจำชั้น ป.2
2555 กรรมการ Bilingual
2560 ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/7
• ประวัติการทำงาน/ตำแหน่ง
ปี ตำแหน่ง ระดับ ตำแหน่ง เลขที่ หลักฐานอ้างอิง

• ประวัติการฝึกอบรม
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2558 seminar on effective classroom teaching mtehods โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 12 พ.ค. 2558 - 13 พ.ค. 2558 16
2558 Teaching Grammar-online course www.cambridgeenglishteacher.org 01 มิ.ย. 2558 - 20 มิ.ย. 2558 20
2558 อบรมเชิงปฎิบัติการวินัยเชิงบวก โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 07 ต.ค. 2558 - 07 ต.ค. 2558 6
2558 อบรมเชิงปฎิบัติการ TQA โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 08 ต.ค. 2558 - 08 ต.ค. 2558 6
2558 ทิศทางการจัดการศึกษาในแนวมงฟอร์ต โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 09 ต.ค. 2558 - 09 ต.ค. 2558 6

• ประวัติศึกษาดูงาน
• ประวัติการเป็นวิทยากร
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน(บันทึกโดยส่วนกลาง)
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ เวลาที่ได้

• เกียรติยศ/รางวัล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่

• หน่วยงานที่สังกัด :    Smart English
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (1)
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด Smart English

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (0)
• ได้อยู่ในข่าว : (0)
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (0)
• โพสต์ข่าว : (0)
• โพสต์ภาพ : (0)
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(1)
English Camp 201921 ส.ค. 2562

• แฟ้มผลงาน (0)