[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 4110133
ชื่อ: มาสเตอร์  วสันต์    จันทรเสนา
ฉายา:
อายุงาน: 20 ปี 11 เดือน 23 วัน
Social Network:
ครูประจำชั้น: -

รูปภาพ (0)


2 รูป
ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง
1  ปวส  โรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่ 2541  คอมพิวเตอร์  ใบรับรองคุณวุฒิ
2  มัธยมศึกษาตอนปลาย  โรงเรียนโสมนัสสันตยาราม 2535  มัธยมศึกษาปีที่ 6  สำเนาวุฒิบัตร

• ประวัติการทำงานจากระบบ
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2561 กรรมการ งานเทคโนโลยีทางการศึกษา
2561 กรรมการ สำนักผู้อำนวยการ
2560 กรรมการ งานเทคโนโลยีทางการศึกษา
2559 กรรมการ งานเทคโนโลยีทางการศึกษา
2558 กรรมการ งานเทคโนโลยีทางการศึกษา
2557 กรรมการ งานเทคโนโลยีทางการศึกษา
2556 กรรมการ งานทรัพยากรมนุษย์
2556 กรรมการ งานศูนย์สารสนเทศและเทคโนโลยี
2555 กรรมการและเลขานุการ งานสำนักผู้อำนวยการ
2555 กรรมการ งานศูนย์สารสนเทศและเทคโนโลยี
• ประวัติการทำงาน/ตำแหน่ง
ปี ตำแหน่ง ระดับ ตำแหน่ง เลขที่ หลักฐานอ้างอิง

• ประวัติการฝึกอบรม
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2558 การวิเคราะห์หลักสูตรและการนำหลักสูตรมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 11 พ.ค. 2558 - 11 พ.ค. 2558 8
- เสริมสร้างพลังจิตใจและฟื้นฟูจิตตารมณ์นักบุญหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย 543 - 543
- ก้าวทันเทคโนโลยีสายสัญญาณ โรงแรมสตาร์ระยอง 543 - 543
- ประชุมผู้ดูแลระบบ SWIS โรงเรียนในเครือฯ มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย 543 - 543
- CAT Conference ระบบประชุมทางไกลจาก CAT CAT ศรีราชา 543 - 543
- การใช้งานระบบ SWIS โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 543 - 543 16

• ประวัติศึกษาดูงาน
ปี เรื่อง สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2556 ศึกษาดุงานศูนย์คอมพิวเตอร์แห่งชาติ(NECTEC) และโรงเรียนเชนต์ดอมินิค NECTEC 03 ก.ย. 2556 - 03 ก.ย. 2556 8
• ประวัติการเป็นวิทยากร
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน(บันทึกโดยส่วนกลาง)
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ เวลาที่ได้
2561 ทดสอบ1 หอประชุม 40 ปี 9 มิ.ย. 2561-10 มิ.ย. 2561 11 ชั่วโมง 30 นาที

• เกียรติยศ/รางวัล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่

• หน่วยงานที่สังกัด :    งานเทคโนโลยีทางการศึกษา
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (1)
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด สำนักผู้อำนวยการ
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (1)
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานเทคโนโลยีทางการศึกษา

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (1)
   ทดสอบ1
• ได้อยู่ในข่าว : (0)
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (0)
• โพสต์ข่าว : (19)
 รายชื่อนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 15 พ.ค. 2561
 รายชื่อนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 15 พ.ค. 2561
 ตารางสอบกลางภาค ประจำภาคเรียนที่ 1 / 2561 14 ก.ค. 2561
 กำหนดสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน ประจำปีการศึกษา 2561 14 ก.ค. 2561
 ประกาศเรื่อง การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย 18 ก.ค. 2561
 ประกาศเรื่อง การกำหนดเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 18 ก.ค. 2561
 โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ได้รับการตรวจประเมินโรงเรียนที่มีมาตรฐานสากล 18 ก.ค. 2561
 ตารางสอบปลายภาค ประจำภาคเรียนที่ 1 / 2561 11 ก.ย. 2561
 โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ผ่านการประเมินโรงเรียนมาตรฐานสากล 24 ต.ค. 2561
 ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการประเมิน เข้าศึกษาในระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2562 9 ธ.ค. 2561
 ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 12 ธ.ค. 2561
 ประกาศรายชื่อนักเรียนเก่าที่ผ่านการประเมินเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2562 20 ธ.ค. 2561
 ขอเชิญ ร่วมงาน ACR Charity Night ครั้งที่ 28 18 ม.ค. 2562
 เปิดรับสมัครสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน HSK 18 ม.ค. 2562
 ขอเชิญส่งนักเรียนเข้าร่วมงานวิชาการ "ACR:Quality Learning Community Toward EEC" 22 ม.ค. 2562
 ประกาศรายชื่อนักเรียนใหม่ที่ผ่านการประเมินเข้าศึกษาต่อ ในปีการศึกษา 2562 8 ก.พ. 2562
 ตารางสอบปลายภาค ทุกระดับชั้น ประจำภาคเรียนที่ 2/2561 11 ก.พ. 2562
 ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการประเมินเข้าศึกษาต่อ ในปีการศึกษา 2562 (รอบ2) 13 มี.ค. 2562
 แจ้งราคาหนังสือแบบเรียน ระดับชั้น ป.1 - ม.6 ประจำปีการศึกษา 2562 13 มี.ค. 2562
• โพสต์ภาพ : (0)
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(0)

• แฟ้มผลงาน (0)