[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 4010144
ชื่อ: มิส  พิชชา    สกนธวัฒน์
ฉายา: -
อายุงาน: 22 ปี 0 เดือน 16 วัน
Social Network:
ครูประจำชั้น: -

รูปภาพ (0)

ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง
1  ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช 2544  ประกาศนียบัตรบัณฑิต  ใบรับรองคุณวุฒิ
2  ปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม 2542  วิทยาศาสตรบัณฑิต  ใบรับรองคุณวุฒิ

• ประวัติการทำงานจากระบบ
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2562 กรรมการ Smart English
2561 กรรมการ งานบริหารฝ่ายปกครอง
2561 กรรมการ งานบริหารฝ่ายกิจกรรม
2561 กรรมการ งานบริหาร Smart Program
2561 กรรมการ ฝ่ายปกครอง
2561 กรรมการ ฝ่ายกิจกรรม
2561 กรรมการ Smart Program/ฝ่ายวิชาการ
2560 กรรมการ ฝ่ายกิจกรรม
2560 กรรมการ ฝ่ายปกครอง
2560 กรรมการ งานปกครอง Smart Program
2560 กรรมการ กิจกรรม Smart Program
2560 กรรมการ Smart program
2560 กรรมการ Smart Program/ฝ่ายวิชาการ
2559 ประธานกรรมการ งานปกครอง SmartProgram
2559 ประธานกรรมการ งานกิจกรรม SmartProgram
2559 กรรมการ ฝ่ายปกครอง
2559 กรรมการ ฝ่ายกิจกรรม
2559 กรรมการ SmartProgram/ฝ่ายวิชาการ
2558 กรรมการ ป.6/1
2557 ครูประจำชั้น ป.6/1
2556 กรรมการ Bilingual
2556 กรรมการ ครูระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
• ประวัติการทำงาน/ตำแหน่ง
ปี ตำแหน่ง ระดับ ตำแหน่ง เลขที่ หลักฐานอ้างอิง

• ประวัติการฝึกอบรม

• ประวัติศึกษาดูงาน
• ประวัติการเป็นวิทยากร
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน(บันทึกโดยส่วนกลาง)
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ เวลาที่ได้

• เกียรติยศ/รางวัล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่

• หน่วยงานที่สังกัด :    Smart English
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (1)
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด Smart English

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (0)
• ได้อยู่ในข่าว : (0)
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (0)
• โพสต์ข่าว : (0)
• โพสต์ภาพ : (0)
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(0)

• แฟ้มผลงาน (0)