[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 4010128
ชื่อ: มิส  ดวงเดือน    พัฒนภูทอง
ฉายา: เดือน
อายุงาน: 22 ปี 0 เดือน 16 วัน
Social Network:
ครูประจำชั้น: ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3 /6

รูปภาพ (0)

ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง
1  ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช 2561  ประกาศนียบัตรบัณฑิต  สำเนาปริญญาบัตร
2  ปริญญาตรี  สถาบันราชภัฎฉะเชิงเทรา 2537  ศิลปศาสตรบัณฑิต  ใบรับรองคุณวุฒิ

• ประวัติการทำงานจากระบบ
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2562 ประธานกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
2561 ประธานกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
2561 กรรมการ งานบริหารฝ่ายกิจกรรม
2561 กรรมการ ม.1
2561 กรรมการ ฝ่ายกิจกรรม
2560 กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะเเละดนตรี
2559 ประธานกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
2559 ประธานกรรมการ ม.1/1
2558 ประธานกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
2558 กรรมการ งานศิลปะ
2558 กรรมการ ม.1/5
2557 ประธานกรรมการ งานศิลปะ
2557 ครูประจำชั้น ม.1/5
2556 ประธานกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
2556 กรรมการ ครูประจำชั้น ม.1
2556 กรรมการ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่ม
2555 ประธานกรรมการ กลุ่มสาระฯศิลปะ
2562 ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/6
2560 ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/4
• ประวัติการทำงาน/ตำแหน่ง
ปี ตำแหน่ง ระดับ ตำแหน่ง เลขที่ หลักฐานอ้างอิง

• ประวัติการฝึกอบรม

• ประวัติศึกษาดูงาน
• ประวัติการเป็นวิทยากร
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน(บันทึกโดยส่วนกลาง)
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ เวลาที่ได้

• เกียรติยศ/รางวัล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่

• หน่วยงานที่สังกัด :    กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (1)
     ตำแหน่ง ประธานกรรมการ   สังกัด กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
    กรรมการ: (0)

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (0)
• ได้อยู่ในข่าว : (0)
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (0)
• โพสต์ข่าว : (0)
• โพสต์ภาพ : (0)
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(0)

• แฟ้มผลงาน (0)