[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 4010127
ชื่อ: มิส  พิชญพัชร์    ทองขาว
ฉายา: พิม
อายุงาน: 21 ปี 5 เดือน 20 วัน
Social Network: ไม่ระบุข้อมูล
ครูประจำชั้น: -

รูปภาพ (0)

ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง
1  ปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี 2545  ครุศาสตรบัณฑิต  ใบรับรองคุณวุฒิ

• ประวัติการทำงานจากระบบ
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2561 กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
2560 กรรมการ งานหลักสูตร
2560 กรรมการ ฝ่ายวิชาการ
2560 กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพเเละเทศโนโลยี
2560 กรรมการ งานวิชาการระดับประถมศึกษา
2560 กรรมการ คณะกรรมการที่ปรึกษา
2559 หลักสูตรระดับประถมศึกษา งานหลักสูตร
2559 ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มสาระฯ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
2559 ประธานกรรมการ ป.6/2
2559 ประธานกรรมการ งานวิชาการระดับประถมศึกษา
2559 กรรมการ ฝ่ายวิชาการ
2559 กรรมการ ที่ปรึกษาผู้อำนวยการ
2558 กรรมการ คณะกรรมการแผนกประถม
2558 กรรมการ ป.5/2
2558 กรรมการ แผนกประถม
2557 ครูประจำชั้น ป.5/2
2557 กรรมการ คณะกรรมการแผนกประถม
2557 กรรมการ แผนกประถม
2556 กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
2556 กรรมการ ครูประจำชั้น ป.5
2560 ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/4
• ประวัติการทำงาน/ตำแหน่ง
ปี ตำแหน่ง ระดับ ตำแหน่ง เลขที่ หลักฐานอ้างอิง
2558 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี/ครูผู้สอนวิชาคอมพิวเตอร์/ครูประจำชั้น ป.4/1 0

• ประวัติการฝึกอบรม
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2558 การจัดการเรียนรู้ควบคู่การประเมินในศตวรรษที่ 21 ณ บ้านธารพระพร อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 29 พ.ย. 2557 - 30 พ.ย. 2557 12
2558 บริหารอย่างไรให้ไปสู่โรงเรียนมาตรฐานสากล โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 16 ส.ค. 2557 - 16 ส.ค. 2557 7
2558 การวัดผลและประเมินผลเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล ณ ห้องประชุมวิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี อ.เมือง จ.ระยอง 28 มี.ค. 2558 - 29 มี.ค. 2558 14
2558 การวิเคราะห์หลักสูตรและการนำหลักสูตรมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 11 พ.ค. 2558 - 11 พ.ค. 2558 7
2558 The 7 Habits for Educators รร.อัสสัมชัญระยอง 12 ต.ค. 2558 - 13 ต.ค. 2558 14

• ประวัติศึกษาดูงาน
• ประวัติการเป็นวิทยากร
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน(บันทึกโดยส่วนกลาง)
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ เวลาที่ได้

• เกียรติยศ/รางวัล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง
1  12 ม.ค. 2558  ครูโรงเรียนเอกชนจังหวัดระยองดีเด่น (เกียรติบัตรเหรียญทอง) ประจำปีการศึกษา 2557  ใบเกียรติบัตร

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่

• หน่วยงานที่สังกัด :    กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (1)
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (0)
• ได้อยู่ในข่าว : (0)
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (0)
• โพสต์ข่าว : (0)
• โพสต์ภาพ : (0)
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(0)

• แฟ้มผลงาน (0)