[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 4010127
ชื่อ: มิส  พิชญพัชร์    ทองขาว
ฉายา: พิม
อายุงาน: 21 ปี 11 เดือน 15 วัน
Social Network: ไม่ระบุข้อมูล
ครูประจำชั้น: ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5 /1

รูปภาพ (0)

ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง
1  ปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี 2545  ครุศาสตรบัณฑิต  ใบรับรองคุณวุฒิ

• ประวัติการทำงานจากระบบ
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2562 กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
2561 กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
2560 กรรมการ งานหลักสูตร
2560 กรรมการ ฝ่ายวิชาการ
2560 กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพเเละเทศโนโลยี
2560 กรรมการ งานวิชาการระดับประถมศึกษา
2560 กรรมการ คณะกรรมการที่ปรึกษา
2559 หลักสูตรระดับประถมศึกษา งานหลักสูตร
2559 ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มสาระฯ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
2559 ประธานกรรมการ ป.6/2
2559 ประธานกรรมการ งานวิชาการระดับประถมศึกษา
2559 กรรมการ ฝ่ายวิชาการ
2559 กรรมการ ที่ปรึกษาผู้อำนวยการ
2558 กรรมการ คณะกรรมการแผนกประถม
2558 กรรมการ ป.5/2
2558 กรรมการ แผนกประถม
2557 ครูประจำชั้น ป.5/2
2557 กรรมการ คณะกรรมการแผนกประถม
2557 กรรมการ แผนกประถม
2556 กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
2556 กรรมการ ครูประจำชั้น ป.5
2562 ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1
2560 ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/4
• ประวัติการทำงาน/ตำแหน่ง
ปี ตำแหน่ง ระดับ ตำแหน่ง เลขที่ หลักฐานอ้างอิง
2562 ผช.หน.กลุ่มสาระการเรียนรู้/ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1 0
2561 ผช.หน.กลุ่มสาระการเรียนรู้/ครูประจำชั้น ป.5/1 0
2560 ครูประจำชั้น ป.5/4 0
2559 ครูประจำชั้น ป.6/2 0
2558 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี/ครูผู้สอนวิชาคอมพิวเตอร์/ครูประจำชั้น ป.4/1 0

• ประวัติการฝึกอบรม
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2562 การจัดกิจกรรมเพื่อให้ความรู้และการมีส่วนร่วมของชุมชนต่อการพัฒนาชุมชน (ด้านการศึกษา) ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ ระยอง 15 ก.พ. 2562 - 15 ก.พ. 2562 8
2562 การพัฒนาวิชาชีพครูด้วยเทคนิคการนิเทศแบบชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพและการติดตามแนวใหม่ มูลนิธีคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย 22 ก.ค. 2562 - 23 ก.ค. 2562 14
2562 พัฒนาศักยภาพและต่อยอดการทำวิจัยของครูและบุคลากรโรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ร.ร.อัสสัมชัญระยอง 18 ส.ค. 2562 - 18 ส.ค. 2562 8
2562 Trusting Relationships : 7 Habits อาคารซีเมออน ร.ร.อัสสัมชัญระยอง 04 ต.ค. 2562 - 04 ต.ค. 2562 8
2562 การจัดการเรียนการสอนวิทยาการคำนวณ ห้องประชุม 40 ปี ร.ร.อัสสัมชัญระยอง 07 ต.ค. 2562 - 08 ต.ค. 2562 14
2561 คุณค่าพระวรสารกับการศึกษาในโรงเรียนคาทอลิก ร.ร.อัสสัมชัญระยอง 14 มี.ค. 2561 - 14 มี.ค. 2561 8
2561 การพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562-2564 ร.ร.อัสสัมชัญระยอง 08 ต.ค. 2561 - 08 ต.ค. 2561 8
2561 กระบวนการคิดเชิงคำนวณเพื่อสนับสนุนการสอน coding กับกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมและคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภูมิศาสตร์แนวใหม่ ของหลักสูตรฯ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560 โรงแรมเมาท์เท่นบิช พัทยา จ.ชลบุรี 24 พ.ย. 2561 - 24 พ.ย. 2561 8
2560 ประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย ร.ร.อัสสัมชัญระยอง 28 ต.ค. 2560 - 29 ต.ค. 2560 16
2559 การเขียนแผนและการจัดกระบวนการเรียนการสอน ร.ร.อัสสัมชัญระยอง 28 พ.ค. 2559 - 28 พ.ค. 2559 8
2558 การจัดการเรียนรู้ควบคู่การประเมินในศตวรรษที่ 21 ณ บ้านธารพระพร อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 29 พ.ย. 2557 - 30 พ.ย. 2557 12
2558 บริหารอย่างไรให้ไปสู่โรงเรียนมาตรฐานสากล โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 16 ส.ค. 2557 - 16 ส.ค. 2557 7
2558 การวัดผลและประเมินผลเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล ณ ห้องประชุมวิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี อ.เมือง จ.ระยอง 28 มี.ค. 2558 - 29 มี.ค. 2558 14
2558 การวิเคราะห์หลักสูตรและการนำหลักสูตรมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 11 พ.ค. 2558 - 11 พ.ค. 2558 7
2558 The 7 Habits for Educators รร.อัสสัมชัญระยอง 12 ต.ค. 2558 - 13 ต.ค. 2558 14

• ประวัติศึกษาดูงาน
ปี เรื่อง สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2561 การสอน STEM Robotics Osaka, Japan 04 ต.ค. 2560 - 11 ต.ค. 2560 8
2559 โรงเรียนต้นแบบการศึกษาสู่ศตวรรษที่ 21 ร.ร.ปลวกเกตุ และ ร.ร.วัดบ้านดอน จ.ระยอง 12 ก.ค. 2559 - 12 ก.ค. 2559 8 30.jpg
2559 การสเรียนการสอนวิขา STEM Education ร.ร.อัสสัมชัญ แผนกประถม 27 มิ.ย. 2559 - 27 มิ.ย. 2559 8 31.docx
• ประวัติการเป็นวิทยากร
ปี เรื่อง สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2561 การใช้ MS-Office สร้างสื่อการสอน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2 24 มิ.ย. 2560 - 23 ก.ย. 2560 33
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน(บันทึกโดยส่วนกลาง)
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ เวลาที่ได้

• เกียรติยศ/รางวัล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง
1  12 ม.ค. 2558  ครูโรงเรียนเอกชนจังหวัดระยองดีเด่น (เกียรติบัตรเหรียญทอง) ประจำปีการศึกษา 2557  เกียรติบัตร
2  16 ม.ค. 2560  ครูโรงเรียนเอกชนจังหวัดระยองดีเด่น (เกียรติบัตรเหรียญทอง) ประจำปีการศึกษา 2559  เกียรติบัตร
3  10 ก.พ. 2560  ครูโรงเรียนเอกชนดีเด่น (Opec teacher award 2017)  เกียรติบัตร

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่

• หน่วยงานที่สังกัด :    กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (1)
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (0)
• ได้อยู่ในข่าว : (0)
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (0)
• โพสต์ข่าว : (0)
• โพสต์ภาพ : (0)
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(0)

• แฟ้มผลงาน (0)