[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 4010117
ชื่อ: มิส  ประภาพันธุ์    ไชยศรี
ฉายา: นิด
อายุงาน: 22 ปี 8 เดือน 29 วัน
Social Network:
ครูประจำชั้น: -

รูปภาพ (0)

ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง
1  ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู  มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร 2551  ประกาศนียบัตรบัณฑิต  ใบรับรองคุณวุฒิ
2  ปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยมหิดล 2539  วิทยาศาสตรบัณฑิต  ใบรับรองคุณวุฒิ

• ประวัติการทำงานจากระบบ
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2562 ประธานกรรมการ งานบริหารฝ่ายกิจกรรม
2562 กรรมการ ที่ปรึกษาผู้อำนวยการ
2562 ประธานกรรมการ ฝ่ายกิจกรรม
2561 ประธานกรรมการ งานบริหารฝ่ายกิจกรรม
2561 ประธานกรรมการ งานเสริมหลักสูตร/สัมพันธ์ชุมชน
2561 ประธานกรรมการ งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
2561 ประธานกรรมการ ฝ่ายกิจกรรม
2561 กรรมการ คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ
2560 กรรมการ งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชมรม
2560 กรรมการ งานกิจกรรมส่งเสริมหลักสูตร/สัมพันธ์ชุมชน
2560 ประธานกรรมการ ฝ่ายกิจกรรม
2560 กรรมการ คณะกรรมการที่ปรึกษา
2559 ประธานกรรมการ งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
2559 ประธานกรรมการ ฝ่ายกิจกรรม
2559 กรรมการ ที่ปรึกษาผู้อำนวยการ
2558 กรรมการ งานกิจกรรมชมรม
2558 กรรมการ ป.4/1
2558 ประธานกรรมการ ฝ่ายกิจกรรม
2558 กรรมการ คณะกรรมการ-ที่ปรึกษาผู้อำนวยการ
2557 ประธานกรรมการ งานกิจกรรมชมรม
2557 ครูประจำชั้น ป.4/1
2557 กรรมการและเลขานุการ ฝ่ายกิจกรรม
2556 ประธานกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาพลศึกษา
2556 กรรมการ ครูระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
2556 กรรมการ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่ม
2556 กรรมการและเลขานุการ ฝ่ายกิจกรรม
2555 ประธานกรรมการ กลุ่มสาระฯสุขศึกษาพลศึกษา
• ประวัติการทำงาน/ตำแหน่ง
ปี ตำแหน่ง ระดับ ตำแหน่ง เลขที่ หลักฐานอ้างอิง
2553 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนปลาย 0 ใบคำสั่งแต่งตั้ง

• ประวัติการฝึกอบรม
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
- การทำงานระบบSWIS โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 543 - 543 16
- ผู้ประเมินมาตรฐานฯตามมาตรฐานของ สมศ. รอบสาม อาคารมูลนิธิคณะเซนตืคาเบรียลแห่งประเทศไทย 543 - 543 24
- งานวิจัย โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 543 - 543 16
- เปิดปีการศึกษา "การประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา รอบที่ 3" โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 543 - 543 24

• ประวัติศึกษาดูงาน
ปี เรื่อง สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
- Has observed WHOLE SCHOOL CURRICULUM Cahe Middle School. - 543
• ประวัติการเป็นวิทยากร
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน(บันทึกโดยส่วนกลาง)
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ เวลาที่ได้

• เกียรติยศ/รางวัล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง
1  2010 ม.ค. 559  ครูดีในดวงใจ  ใบระกาศเกียรติคุณ

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่

• หน่วยงานที่สังกัด :    งานบริหารฝ่ายกิจกรรม,   ที่ปรึกษาผู้อำนวยการ
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (1)
     ตำแหน่ง ประธานกรรมการ   สังกัด ฝ่ายกิจกรรม
    กรรมการ: (0)
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (1)
     ตำแหน่ง ประธานกรรมการ   สังกัด งานบริหารฝ่ายกิจกรรม
    กรรมการ: (1)
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด ที่ปรึกษาผู้อำนวยการ

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (0)
• ได้อยู่ในข่าว : (0)
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (0)
• โพสต์ข่าว : (0)
• โพสต์ภาพ : (0)
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(0)

• แฟ้มผลงาน (0)