[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 3910113
ชื่อ: มาสเตอร์  สมชาย    ธนสายสัมพันธ์
ฉายา: -
อายุงาน: 22 ปี 10 เดือน 13 วัน
Social Network: -
ครูประจำชั้น: -

รูปภาพ (0)

ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง
1  ปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 2525  ครุศาสตรบัณฑิต  ใบรับรองคุณวุฒิ

• ประวัติการทำงานจากระบบ
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2562 ประธานที่ปรึกษา งานวัดผลประเมินผล
2562 กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
2561 กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
2561 กรรมการ งานบริหารฝ่ายวิชาการ
2561 ประธานกรรมการ งานวัดและประเมินผล
2561 กรรมการ ครูพิเศษระดับมัธยมศึกษา
2561 กรรมการ ฝ่ายวิชาการ
2560 ประธานกรรมการ งานวัดผลประเมินผล
2560 กรรมการ ฝ่ายวิชาการ
2560 กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรูัคณิตศาสตร์
2560 กรรมการ งานวัดผลระดับมัธยมศึกษา
2560 กรรมการ ครูพิเศษระดับมัธยมศึกษา
2559 ประธานกรรมการ งานวัดเเละประเมินผล
2559 กรรมการและเลขานุการ ม.1/5
2559 กรรมการ ครูพิเศษระดับมัธยมศึกษา
2559 กรรมการ ฝ่ายวิชาการ
2558 กรรมการ งานวัดและประเมินผล
2558 กรรมการ ม.1/1
2558 กรรมการ ครูพิเศษแผนกมัธยม/แผนกมัธยม
2557 ประธานกรรมการ งานวัดและประเมินผล
2557 ครูคู่ชั้น ม.1/1
2557 กรรมการ ครูพิเศษแผนกมัธยม/แผนกมัธยม
2556 กรรมการ งานวัดผลและประเมินผล
2556 กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
2556 กรรมการ ครูระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
2556 กรรมการ ฝ่ายวิชาการ
2555 ประธานกรรมการ งานวัดผลและประเมินผล
2560 ครูผู้ช่วย มัธยมศึกษาปีที่ 6/1
• ประวัติการทำงาน/ตำแหน่ง
ปี ตำแหน่ง ระดับ ตำแหน่ง เลขที่ หลักฐานอ้างอิง

• ประวัติการฝึกอบรม

• ประวัติศึกษาดูงาน
• ประวัติการเป็นวิทยากร
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน(บันทึกโดยส่วนกลาง)
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ เวลาที่ได้

• เกียรติยศ/รางวัล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่

• หน่วยงานที่สังกัด :    งานวัดผลประเมินผล,   กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (1)
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (0)
• ได้อยู่ในข่าว : (0)
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (0)
• โพสต์ข่าว : (0)
• โพสต์ภาพ : (0)
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(0)

• แฟ้มผลงาน (0)