[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 3910109
ชื่อ: มิส  นิอร    แสงสุขา
ฉายา: กิ๊ฟ
อายุงาน: 22 ปี 7 เดือน 14 วัน
Social Network:
ครูประจำชั้น: -

รูปภาพ (0)

ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง
1  ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู  มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร 2551  ประกาศนียบัตรบัณฑิต  ใบรับรองคุณวุฒิ
2  ปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี 2542  ศิลปศาสตรบัณฑิต  ใบรับรองคุณวุฒิ

• ประวัติการทำงานจากระบบ
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2561 กรรมการ งานบริหารฝ่ายบริหารทั่วไป
2561 กรรมการ งานบริหาร Smart Program
2561 กรรมการ ฝ่ายบริหารทั่วไป
2561 กรรมการ Smart Program/ฝ่ายวิชาการ
2560 กรรมการ ฝ่ายบริหารทั่วไป
2560 กรรมการ บริหารทั่วไป Smart Program
2560 กรรมการ Smart program
2560 กรรมการและเลขานุการ Smart Program/ฝ่ายวิชาการ
2559 ประธานกรรมการ งานบริหารทั่วไป SmartProgram
2559 กรรมการ ฝ่ายบริหารทั่วไป
2559 กรรมการและเลขานุการ SmartProgram/ฝ่ายวิชาการ
2558 กรรมการ งานอภิบาล
2558 กรรมการ ป.4/4
2557 ประธานกรรมการ งานอภิบาล
2557 ครูคู่ชั้น ป.4/4
2556 กรรมการ งานอภิบาลโรงเรียน
2556 กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
2556 กรรมการ งานบริหารฝ่ายบริหารทั่วไป
2556 กรรมการ สำนักผู้อำนวยการ
2556 กรรมการและเลขานุการ ฝ่ายบริหารทั่วไป
2555 กรรมการและเลขานุการ งานบริหารฝ่ายบริหารทั่วไป
2555 กรรมการและเลขานุการ ฝ่ายบริหารทั่วไป
• ประวัติการทำงาน/ตำแหน่ง
ปี ตำแหน่ง ระดับ ตำแหน่ง เลขที่ หลักฐานอ้างอิง
2554 ครูผู้สอน มัธยมศึกษา 0
2539 ครูผู้สอน มัธยมศึกษา 0

• ประวัติการฝึกอบรม

• ประวัติศึกษาดูงาน
• ประวัติการเป็นวิทยากร
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน(บันทึกโดยส่วนกลาง)
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ เวลาที่ได้

• เกียรติยศ/รางวัล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่

• หน่วยงานที่สังกัด :    งานบริหาร Smart Program,   งานบริหารฝ่ายบริหารทั่วไป
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (2)
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด ฝ่ายบริหารทั่วไป
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด Smart Program
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (2)
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานบริหาร Smart Program
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานบริหารฝ่ายบริหารทั่วไป

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (0)
• ได้อยู่ในข่าว : (0)
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (0)
• โพสต์ข่าว : (0)
• โพสต์ภาพ : (0)
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(0)

• แฟ้มผลงาน (0)