[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 3910104
ชื่อ: มิส  นงนุช    วรเวช
ฉายา: เล็ก
อายุงาน: 23 ปี 2 เดือน 17 วัน
Social Network:
ครูประจำชั้น: ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2 /6

รูปภาพ (0)

ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง
1  ปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี 2539  ครุศาสตรบัณฑิต  ใบรับรองคุณวุฒิ

• ประวัติการทำงานจากระบบ
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2562 กรรมการ Smart Science
2561 กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
2561 กรรมการ ป.2
2560 กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
2559 ประธานกรรมการ ป.2/1
2558 กรรมการ ป.2/6
2557 ครูประจำชั้น ป.2/6
2556 กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
2556 กรรมการ ครูประจำชั้น ป.2
2562 ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/6
2560 ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1
• ประวัติการทำงาน/ตำแหน่ง
ปี ตำแหน่ง ระดับ ตำแหน่ง เลขที่ หลักฐานอ้างอิง
2559 ครูประจำชั้นป.2/1 ประถมศึกษาตอนต้น 3910104 สลิปเงินเดือน
2558 ครูประจำชั้น /ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ ประถมศึกษา 3910104
2557 ครูประจำชั้น / ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ ประถมศึกษา 3910104 สลิปเงินเดือน
2556 ครูประจำชั้น /ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ ประถมศึกษา 3910104 สลิปเงินเดือน

• ประวัติการฝึกอบรม
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2558 โครงการการอบรมครูหลักสูตรการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยี วิทยาลัยโปลีเทคนิคระยอง 09 ก.ค. 2558 - 12 ก.ค. 2558 32
2558 การวิเคราะห์หลักสูตรและการนำหลักสูตรมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 11 พ.ค. 2558 - 11 พ.ค. 2558 8
2558 อบรมคอมพิวเตอร์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 09 มิ.ย. 2558 - 22 ก.ย. 2558 17
2558 เรียนภาษาอังกฤษCambridge English โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 07 ส.ค. 2558 - 22 ก.ค. 2558
2558 Teacher training โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 12 ก.ค. 2558 - 18 ก.ค. 2558 5
2558 อบรมการเรียนภาษาอังกฤษที่ประเทศอินเดีย ประเทศอินเดีย 28 ก.พ. 2557 - 02 พ.ค. 2557 100
2558 อบรม Infropro โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 15 ส.ค. 2558 - 15 ส.ค. 2558 2
2558 Annual Seminar Academic Year 2015 โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 11 พ.ค. 2558 - 13 พ.ค. 2558 24
2558 การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการคิดด้วยกระบวนการGPAS 5 STEPsสู่ห้องเรียนคุณภาพ วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซ๊ อ.เมืองระยอง จ. ระยอง 30 ม.ค. 2559 - 31 ม.ค. 2559 16

• ประวัติศึกษาดูงาน
• ประวัติการเป็นวิทยากร
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน(บันทึกโดยส่วนกลาง)
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ เวลาที่ได้

• เกียรติยศ/รางวัล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง
1  25 เม.ย. 2558  ผลคะแนน FSG เพิ่มขึ้นในระดับชั้นป.3  ผลสัมฤทธิ์จากฝ่ายวิชาการ
2  29 ม.ค. 2559  เครื่องราชอิสริยาภรณ์ดิเรกคุณาภรณ์ ชั้นที่5  ใบประกาศนียบัตร /ภาพถ่าย

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่
5 ธ.ค. 2556  เบญจมดิเรกคุณาภรณ์ 130 238 77 5 ธ.ค. 2556 ใบประกาศนียบัตร

• หน่วยงานที่สังกัด :    Smart Science
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (1)
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด Smart Science

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (0)
• ได้อยู่ในข่าว : (0)
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (0)
• โพสต์ข่าว : (0)
• โพสต์ภาพ : (0)
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(0)

• แฟ้มผลงาน (0)