[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 3910100
ชื่อ: มิส  วรรณเพ็ญ    เปรี่ยมเจริญ
ฉายา: -
อายุงาน: 23 ปี 5 เดือน 17 วัน
Social Network:
ครูประจำชั้น: -

รูปภาพ (0)

ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง
1  ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู  มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต 2550  ประกาศนียบัตรบัณฑิต  ใบรับรองคุณวุฒิ
2  ปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ 2542  ศิลปศาสตรบัณฑิต  ใบรับรองคุณวุฒิ
3  มัธยมศึกษาตอนปลาย  โรงเรียนบ้านค่าย 2537  มัธยมศึกษาปีที่ 6  สำเนาปริญญาบัตร

• ประวัติการทำงานจากระบบ
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2562 ประธานกรรมการ งานบริหารฝ่ายธุรการ-การเงิน
2562 กรรมการ ที่ปรึกษาผู้อำนวยการ
2562 ประธานกรรมการ ฝ่ายธุรการ-การเงิน
2561 ประธานกรรมการ งานบริหารฝ่ายธุรการ-การเงิน
2561 ประธานกรรมการ ฝ่ายธุรการ-การเงิน
2561 กรรมการ คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ
2560 กรรมการ งานทะเบียนนักเรียน/สถิตินักเรียน
2560 ประธานกรรมการ ฝ่ายธุรการ-การเงิน
2560 กรรมการ คณะกรรมการที่ปรึกษา
2559 ประธานกรรมการ งานบริหารฝ่ายธุรการ
2559 ประธานกรรมการ งานทะเบียนนักเรียน
2559 ประธานกรรมการ งานทะเบียน-สถิตินักเรียน
2559 ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายธุรการ ฝ่ายธุรการ-การเงิน
2558 กรรมการ งานทะเบียนนักเรียน
2558 กรรมการ งาน Visa, Work permit
2558 กรรมการ ป.1/2
2557 ประธานกรรมการ งานทะเบียนนักเรียน
2557 ประธานกรรมการ งาน Visa, Work permit
2557 ครูคู่ชั้น ป.1/2
2556 กรรมการ งานทะเบียนนักเรียน
2556 กรรมการ งานทะเบียนนักเรียน
2556 กรรมการ ฝ่ายธุรการ-การเงิน
2555 ประธานกรรมการ งานทะเบียนนักเรียน
• ประวัติการทำงาน/ตำแหน่ง
ปี ตำแหน่ง ระดับ ตำแหน่ง เลขที่ หลักฐานอ้างอิง

• ประวัติการฝึกอบรม
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2558 หลักสูตรและการนำหลักสูตรมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 11 พ.ค. 2558 - 11 พ.ค. 2558 8
2558 การพัฒนาบุคลิกภาพและการบริการที่ดี โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 19 ก.ค. 2558 - 19 ก.ค. 2558 8

• ประวัติศึกษาดูงาน
• ประวัติการเป็นวิทยากร
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน(บันทึกโดยส่วนกลาง)
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ เวลาที่ได้

• เกียรติยศ/รางวัล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่

• หน่วยงานที่สังกัด :    งานบริหารฝ่ายธุรการ-การเงิน,   ที่ปรึกษาผู้อำนวยการ
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (1)
     ตำแหน่ง ประธานกรรมการ   สังกัด ฝ่ายธุรการ-การเงิน
    กรรมการ: (0)
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (1)
     ตำแหน่ง ประธานกรรมการ   สังกัด งานบริหารฝ่ายธุรการ-การเงิน
    กรรมการ: (1)
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด ที่ปรึกษาผู้อำนวยการ

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (0)
• ได้อยู่ในข่าว : (0)
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (0)
• โพสต์ข่าว : (0)
• โพสต์ภาพ : (0)
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(0)

• แฟ้มผลงาน (0)