[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 3910099
ชื่อ: มิส  ยุพาวดี    ทองคำ
ฉายา: ยุ
อายุงาน: 23 ปี 5 เดือน 19 วัน
Social Network:
ครูประจำชั้น: -

รูปภาพ (1)

ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง
1  ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู  มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต 2550  ประกาศนียบัตรบัณฑิต  ใบรับรองคุณวุฒิ
2  ปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2535  ศิลปศาสตรบัณฑิต  ใบรับรองคุณวุฒิ

• ประวัติการทำงานจากระบบ
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2562 กรรมการ ที่ปรึกษาผู้อำนวยการ
2562 กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
2561 กรรมการ งานบริหารฝ่ายวิชาการ
2561 กรรมการ ครูพิเศษระดับมัธยมศึกษา
2561 กรรมการ ฝ่ายวิชาการ
2561 กรรมการ คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ
2561 ประธานกรรมการ มัธยมศึกษา/ฝ่ายวิชาการ
2560 กรรมการ งานหลักสูตร
2560 กรรมการ ฝ่ายวิชาการ
2560 กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
2560 กรรมการ ครูพิเศษระดับมัธยมศึกษา
2560 กรรมการ งานวิชาการระดับมัธยมศึกษา
2560 กรรมการ คณะกรรมการที่ปรึกษา
2559 หลักสูตรระดับมัธยมศึกษา งานหลักสูตร
2559 ประธานกรรมการ งานวิชาการระดับมัธยมศึกษา
2559 กรรมการ ฝ่ายวิชาการ
2559 กรรมการ ที่ปรึกษาผู้อำนวยการ
2558 กรรมการ คณะกรรมการแผนกมัธยม
2558 กรรมการ ม.6/4
2558 กรรมการ แผนกมัธยม
2558 ประธานกรรมการ แผนกมัธยม
2557 ครูประจำชั้น ม.6/4
2557 กรรมการ คณะกรรมการแผนกมัธยม
2557 กรรมการ แผนกมัธยม
2556 กรรมการ งานจัดการเรียนการสอน
2556 กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
2556 กรรมการ ครูประจำชั้น ม.6
2556 กรรมการ ฝ่ายวิชาการ
2556 กรรมการ แผนกมัธยมศึกษา/สำนักผู้อำนวยการ
2555 ประธานกรรมการ กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
• ประวัติการทำงาน/ตำแหน่ง
ปี ตำแหน่ง ระดับ ตำแหน่ง เลขที่ หลักฐานอ้างอิง
2554 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ปี 2554 ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 0
2542 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ประถมและมัธยมสึกษา 0 ใบคำสั่งแต่งตั้ง

• ประวัติการฝึกอบรม
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
- การอบรมเชิงปฏบิติการ การใช้งานระบบ SWIS ห้องคอมพิวเตอร์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 543 - 543 16
- การเขียนโครงการและการเขียน KPI อมรพันธุ์วิลล่า 543 - 543 15
- การวัดและประเมินการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกาาขึ้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 ณ ห้องประชุมอาคาร 40 ปี โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 543 - 543 8
- การจัดทำแผนพัฒนาโรงเรียน โรงแรมพัทยา ปารืค บีช รีสอร์ส 543 - 543 16
- สอบวัดความรู้เกี่ยวกับมรดกของมูลนิธีฯ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา 543 - 543 3

• ประวัติศึกษาดูงาน
ปี เรื่อง สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
- เรียนภาษาอังกฤษเพิ่มเติม และเรียน ESOL เมือง Vancouver, Canada - 543
- 1 week Teaching Practicum vancouver, Canada - 543
• ประวัติการเป็นวิทยากร
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน(บันทึกโดยส่วนกลาง)
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ เวลาที่ได้

• เกียรติยศ/รางวัล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง
1  0 559  ครูดีในดวง  เกียรติบัตร
2  0 549  ครูดีเด่นจังหวัดระยอง  ใบประกาศและรูปถ่าย
3  0 543  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดสื่อประดิษฐ์  ใบประกาศและรูปถ่าย

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่

• หน่วยงานที่สังกัด :    ที่ปรึกษาผู้อำนวยการ,   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (2)
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด ที่ปรึกษาผู้อำนวยการ
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (0)
• ได้อยู่ในข่าว : (0)
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (0)
• โพสต์ข่าว : (0)
• โพสต์ภาพ : (0)
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(0)

• แฟ้มผลงาน (0)