[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 3810097
ชื่อ: มิส  อำพร    เงินโต
ฉายา: -
อายุงาน: 24 ปี 0 เดือน 20 วัน
Social Network:
ครูประจำชั้น: -

รูปภาพ (0)

ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง
1  ปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี 2538  ครุศาสตรบัณฑิต  ใบรับรองคุณวุฒิ

• ประวัติการทำงานจากระบบ
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2562 กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
2561 กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
2561 กรรมการ ป.1
2560 กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
2559 ประธานกรรมการ ป.1/4
2559 ประธานกรรมการ ป.1/4
2558 กรรมการ ป.1/6
2557 ครูประจำชั้น ป.1/6
2556 กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
2556 กรรมการ ครูประจำชั้น ป.1
2560 ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/4
• ประวัติการทำงาน/ตำแหน่ง
ปี ตำแหน่ง ระดับ ตำแหน่ง เลขที่ หลักฐานอ้างอิง

• ประวัติการฝึกอบรม
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2558 การวิเคราะห์หลักสูตรและการนำหลักสูตรมาใช้ในการเรียนการสอน โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 11 พ.ค. 2558 - 11 พ.ค. 2558 8
2558 สัมมนาก่อนเปิดภาคเรียน โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 12 พ.ค. 2558 - 14 พ.ค. 2558 24
2558 อบรม infopro โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 15 ส.ค. 2558 - 15 ส.ค. 2558 2
2558 อบรมวินัยเชิงบวก โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 07 ต.ค. 2558 - 07 ต.ค. 2558 8
2558 อบรมเรื่อง TQAและบริหารความเสี่ยง โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 08 ต.ค. 2558 - 08 ต.ค. 2558 8
2558 อบรมเรื่องทิศทางการจัดการศึกษาในแนวมงฟอร์ต โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 09 ต.ค. 2558 - 09 ต.ค. 2558 8
2558 สัมมนาก่อนปิดภาคเรียรที่ 1 MID YEAR SAMINAR โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 14 ต.ค. 2558 - 16 ต.ค. 2558 24

• ประวัติศึกษาดูงาน
• ประวัติการเป็นวิทยากร
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน(บันทึกโดยส่วนกลาง)
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ เวลาที่ได้

• เกียรติยศ/รางวัล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่

• หน่วยงานที่สังกัด :    กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (1)
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (0)
• ได้อยู่ในข่าว : (0)
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (0)
• โพสต์ข่าว : (0)
• โพสต์ภาพ : (0)
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(0)

• แฟ้มผลงาน (0)