[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 3810097
ชื่อ: มิส  อำพร    เงินโต
ฉายา: -
อายุงาน: 24 ปี 11 เดือน 28 วัน
Social Network:
ครูประจำชั้น: -

รูปภาพ (0)

ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง
1  ปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี 2538  ครุศาสตรบัณฑิต  ใบรับรองคุณวุฒิ
2  ประถมศึกษา  ราชภัฎรำไพพรรณี 2538  ปริญญาตรี  

• ประวัติการทำงานจากระบบ
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2562 กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
2561 กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
2561 กรรมการ ป.1
2560 กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
2559 ประธานกรรมการ ป.1/4
2559 ประธานกรรมการ ป.1/4
2558 กรรมการ ป.1/6
2557 ครูประจำชั้น ป.1/6
2556 กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
2556 กรรมการ ครูประจำชั้น ป.1
2562 ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/4
2560 ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/4
• ประวัติการทำงาน/ตำแหน่ง
ปี ตำแหน่ง ระดับ ตำแหน่ง เลขที่ หลักฐานอ้างอิง
2562 ครูประจำชั้น ป.1/4 0
2561 ครูประจำชั้น ป.1/4 0
2560 ครูประจำชั้น ป.1/4 0
2559 ครูประจำชั้น ป.1/4 0

• ประวัติการฝึกอบรม
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2562 สัมมนาเชิงปฎิบัติการ Project base learning การสอนแบบโครงงาน โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 09 พ.ค. 2562 - 09 ส.ค. 2562 8
2562 Google site และ Google classroom ในศตวรรษที่ 21 โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 10 พ.ค. 2562 - 10 พ.ค. 2562 8
2562 การต่อยอดการทำวิจัย 5 บท โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 15 ส.ค. 2562 - 15 ส.ค. 2562 8
2561 สัมมนาก่อนเปิดภาคเรียน โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 10 พ.ค. 2561 - 11 พ.ค. 2561 16
2561 ตรวจเช็คข้อมูลก่อนรับการประเมินโรงเรียนมาตรฐานสากล โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 12 พ.ค. 2561 - 13 พ.ค. 2561 16
2561 อบรม 7ิ Hibit โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 14 พ.ค. 2561 - 15 พ.ค. 2561 16
2561 การพัมนาหลักสูตรโรงเรียนตามหลักสูตรแกนกลาง พ.ศ 2551ฉบับปรับปรุง 2561 โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 16 มิ.ย. 2561 - 17 มิ.ย. 2561 16
2561 อบรมการทำหลักสุตร โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 14 ส.ค. 2561 - 15 ส.ค. 2561 16
2561 อบรมการจัดทำหลักสูตร โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 03 พ.ย. 2561 - 04 พ.ย. 2561 16
2560 การต่อยอดวิจัยเพื่อการพัฒนาองค์ความรู้ที่ยั่งยืน โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 01 เม.ย. 2560 - 01 เม.ย. 2560 8
2560 อบรม 7ิ Hibit โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 08 พ.ค. 2560 - 09 พ.ค. 2560 16
2560 สัมมนาก่อนเปิดภาคเรียน โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 11 พ.ค. 2560 - 12 พ.ค. 2560 16
2560 อบรมเชิงปฎิบัติการรักษ์ภาษาไทย โรงเรียน irpc 17 ก.ย. 2560 8
2560 อบรมตามโครงการเสริมสร้างอุดมการณ์รักชาติ ศาสนา และเทิดทูนสถาบัน โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 28 ต.ค. 2560 - 29 ต.ค. 2560 16
2560 อบรมตามโครงการเสริมสร้างอุดมการณ์รักชาติ ศาสนา และเทิดทูนสถาบัน โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 28 ต.ค. 2560 - 29 ต.ค. 2560 16
2559 การรักษาจรรยาบรรณวิชาชีพครูและบทบาทความเป็นครูเพื่อลูกศิษย์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 10 พ.ค. 2559 - 10 พ.ค. 2559 8
2559 การปรึกษาเชิงจิตวิทยาเบื้องต้นสำหรับครู โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 09 พ.ค. 2559 - 09 พ.ค. 2559 8
2559 การเขียนแผนและการจัดกระบวนการเรียนการสอน โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 28 พ.ค. 2559 - 28 พ.ค. 2559 8
2559 World class standard school โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 07 ต.ค. 2559 - 07 ต.ค. 2559 8
2559 คุณธรรม จริยธรรม ( ชีวิตครอบครัว ) ( เพศศาสตร์ ) โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 13 ต.ค. 2559 - 14 ต.ค. 2559 16
2559 Brain based learing ฺBBL โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 22 ต.ค. 2559 - 22 ต.ค. 2559 8
2559 การเขียนแผนงาน / โครงการกิจกรรมให้สอดคล้องกับแผน โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 27 พ.ย. 2559 - 27 พ.ย. 2559 8
2558 การวิเคราะห์หลักสูตรและการนำหลักสูตรมาใช้ในการเรียนการสอน โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 11 พ.ค. 2558 - 11 พ.ค. 2558 8
2558 สัมมนาก่อนเปิดภาคเรียน โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 12 พ.ค. 2558 - 14 พ.ค. 2558 24
2558 อบรม infopro โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 15 ส.ค. 2558 - 15 ส.ค. 2558 2
2558 อบรมวินัยเชิงบวก โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 07 ต.ค. 2558 - 07 ต.ค. 2558 8
2558 อบรมเรื่อง TQAและบริหารความเสี่ยง โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 08 ต.ค. 2558 - 08 ต.ค. 2558 8
2558 อบรมเรื่องทิศทางการจัดการศึกษาในแนวมงฟอร์ต โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 09 ต.ค. 2558 - 09 ต.ค. 2558 8
2558 สัมมนาก่อนปิดภาคเรียรที่ 1 MID YEAR SAMINAR โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 14 ต.ค. 2558 - 16 ต.ค. 2558 24

• ประวัติศึกษาดูงาน
• ประวัติการเป็นวิทยากร
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน(บันทึกโดยส่วนกลาง)
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ เวลาที่ได้

• เกียรติยศ/รางวัล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่

• หน่วยงานที่สังกัด :
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (0)
• ได้อยู่ในข่าว : (0)
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (0)
• โพสต์ข่าว : (0)
• โพสต์ภาพ : (0)
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(0)

• แฟ้มผลงาน (0)