[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 3810094
ชื่อ: มาสเตอร์  สมยศ    สุขาล
ฉายา: Jack
อายุงาน: 23 ปี 11 เดือน 18 วัน
Social Network:
ครูประจำชั้น: -

รูปภาพ (0)

ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง
1  ปริญญาตรี  วิทยาลัยครูฉะเชิงเทรา 2528  ครุศาสตรบัณฑิต  ใบรับรองคุณวุฒิ

• ประวัติการทำงานจากระบบ
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2562 กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
2561 กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
2561 กรรมการ ครูพิเศษระดับประถมศึกษา
2560 กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาเเละพลศึกษา
2560 กรรมการ ครูพิเศษระดับประถมศึกษา
2559 ประธานกรรมการ งานลูกเสือ
2559 ประธานกรรมการ งานลูกเสือ ม.1
2559 กรรมการ ฝ่ายกิจกรรม
2558 กรรมการ งานลูกเสือ-เนตรนารี
2558 กรรมการ ครูพิเศษแผนกประถม/แผนกประถม
2557 ประธานกรรมการ งานลูกเสือ-เนตรนารี
2557 กรรมการ ครูพิเศษแผนกประถม/แผนกประถม
2556 กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาพลศึกษา
2556 กรรมการ งานลูกเสือ
2556 กรรมการ ครูระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
2556 กรรมการ ฝ่ายกิจกรรม
2556 กรรมการ แผนกมัธยมศึกษา/สำนักผู้อำนวยการ
2555 ประธานกรรมการ งานลูกเสือ
• ประวัติการทำงาน/ตำแหน่ง
ปี ตำแหน่ง ระดับ ตำแหน่ง เลขที่ หลักฐานอ้างอิง

• ประวัติการฝึกอบรม
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2562 การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการการเรียนรู้และการปฏิบัติงานสำนักงานของบุคลากรโรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ห้องประชุม 40 ปี 09 พ.ค. 2562 - 09 พ.ค. 2562 8
2562 เรื่อง Google Classroom เพื่อการสร้างประสบการณ์การเรียนรู้และการจัดการการเรียนรู้ของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 10 พ.ค. 2562 - 10 พ.ค. 2562 8
2562 การต่อยอดการทำวิจัย 5 บท ห้องประชุม 40 ปี 18 พ.ค. 2562 - 18 พ.ค. 2562 8
2561 คุณค่าพระวรสารกับการศึกษาในโรงคาทอลิก โรงเรียนอััสสัมชัญระยอง 14 มี.ค. 2561 8
2561 อบรมสัมมนาก่อนเปิดภาคเรียน โรงเรียนอััสสัมชัญระยอง 10 พ.ค. 2561 - 11 พ.ค. 2561 16
2561 ตรวจเช็คข้อมูลก่อนรับการประเมินโรงเรียนมาตรฐานสากล โรงเรียนอััสสัมชัญระยอง 12 พ.ค. 2561 - 13 พ.ค. 2561 16
2561 โรงเรียน 7 Habit โรงเรียนอััสสัมชัญระยอง 14 พ.ค. 2561 - 15 พ.ค. 2561
2561 อบรมการจัดการทำหลักสูตร 16 มิ.ย. 2561 - 17 ต.ค. 2561 16
2561 อบรมการจัดการทำหลักสูตร โรงเรียนอััสสัมชัญระยอง 14 ส.ค. 2561 - 15 ส.ค. 2561 16
2561 อบรมการจัดการทำหลักสูตร โรงเรียนอััสสัมชัญระยอง 03 พ.ย. 2561 - 04 พ.ย. 2561
2561 การพัฒนาหลักศุตรโรงเรียนตามหลักสูตรแกนกลาง พ.ศ.2551 ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2561 โรงเรียนอััสสัมชัญระยอง 16 มิ.ย. 2561 - 17 มิ.ย. 2561 16
2561 On going+Now Staff Training โรงเรียนอััสสัมชัญระยอง 16 มิ.ย. 2561 - 17 มิ.ย. 2561 16
2561 On going+Now Staff Training โรงเรียนอััสสัมชัญระยอง 14 ส.ค. 2561 - 15 ส.ค. 2561 16
2561 On going+Now Staff Training โรงเรียนอััสสัมชัญระยอง 03 พ.ย. 2561 - 04 พ.ย. 2561 16
2561 จัดทำหลักสูตร โรงเรียนอััสสัมชัญระยอง 14 ส.ค. 2561 - 15 ส.ค. 2561 16
2561 อบรม Leadership Day โรงเรียนอััสสัมชัญระยอง 29 ก.ย. 2561
2561 อบรมผู้กำกับลูกเสือสามัยรุ่นใหญ่ A.T.C. โรงเรียนอััสสัมชัญระยอง 01 ต.ค. 2561 - 07 ต.ค. 2561 56
2560 การต่อยอดงานวิจัยเพื่อการพัฒนาองค์ความรู้ที่ทั่งยืน 01 เม.ย. 2560 - 01 เม.ย. 2560 8
2560 อบรม 7 habits 08 พ.ค. 2560 - 09 พ.ค. 2560 16
2560 สัมมนาก่อนเปิดภาคเรียน โรงเรียนอััสสัมชัญระยอง 11 พ.ค. 2560 - 12 พ.ค. 2560 16
2560 การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในโรงเรียนให้ยั่งยืน โรงเรียนอััสสัมชัญระยอง 27 พ.ค. 2560 - 28 พ.ค. 2560 16
2560 ฟื้นฟูจิตใจครูองค์กรคาทอลิก เรื่อง การอภิบาลเยาวชนในยุค 4.0 ทีเฮาล์ บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา 30 มิ.ย. 2560 - 02 ก.ค. 2560 24
2560 อบรม ตามโครงการเสริมสร้างอุดมการณ์รักชาติ ศาสนา และเทิดทูนสถาบัน โรงเรียนอััสสัมชัญระยอง 28 ต.ค. 2560 - 29 ต.ค. 2560 16

• ประวัติศึกษาดูงาน
• ประวัติการเป็นวิทยากร
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน(บันทึกโดยส่วนกลาง)
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ เวลาที่ได้

• เกียรติยศ/รางวัล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่

• หน่วยงานที่สังกัด :    กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (1)
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (0)
• ได้อยู่ในข่าว : (0)
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (0)
• โพสต์ข่าว : (0)
• โพสต์ภาพ : (0)
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(0)

• แฟ้มผลงาน (0)