[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 3810091
ชื่อ: มิส  นันทวัน    มนต์ประสิทธิ์
ฉายา: -
อายุงาน: 25 ปี 3 เดือน 18 วัน
Social Network:
ครูประจำชั้น: -

รูปภาพ (0)

ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง
1  ปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต 2530  ครุศาสตรบัณฑิต  ใบรับรองคุณวุฒิ

• ประวัติการทำงานจากระบบ
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2562 กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
2561 กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
2561 กรรมการ ครูพิเศษระดับประถมศึกษา
2560 กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
2559 ประธานกรรมการ ป.2/2
2558 กรรมการ ป.2/1
2557 ครูประจำชั้น ป.2/1
2556 กรรมการ Bilingual
2556 กรรมการ ครูประจำชั้น ป.2
2562 ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/3
2560 ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2
• ประวัติการทำงาน/ตำแหน่ง
ปี ตำแหน่ง ระดับ ตำแหน่ง เลขที่ หลักฐานอ้างอิง

• ประวัติการฝึกอบรม
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2562 การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ของผู้เรียนในศตวรรษที่21 โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 09 พ.ค. 2562 8
2562 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการเรียนรู้และการปฏิบัติงานสำนักงาน โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 10 พ.ค. 2562 8
2562 การสัมนาก่อนเปิดภาคเรียน โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 13 พ.ค. 2562 8
2562 การต่อยอดการทำวิจัย 5 บท โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 18 ส.ค. 2562 8
2561 สัมมนาก่อนเปิดภาคเรียน โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 10 พ.ค. 2561 - 11 พ.ค. 2561 16
2561 โรงเรียน 7 ้habits โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 14 พ.ค. 2561 - 15 พ.ค. 2561 16
2561 การพัฒนาหลักสูตรโรงเรียนตามหลักสูตรแกนกลางพ.ศ.2551ฉบับปรับปรุง2561 โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 16 มิ.ย. 2561 - 17 มิ.ย. 2561 16
2561 จัดทำหลักสูตร โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 14 ส.ค. 2561 - 15 ส.ค. 2561 16
2561 อบรมLeadership Day โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 29 ก.ย. 2561 8
2561 คุณค่าพระวรสารกับการศึกษาในโรงเรียนคาทอลิก โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 14 มี.ค. 2561 8
2561 ตรวจเช็คข้อมูลก่อนรับการประเมินโรงเรียนมาตรฐานสากล โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 12 พ.ค. 2561 - 13 พ.ค. 2561 16
2561 ประชุมแนวทางการพัฒนาตำรากลางวิชาคณิตศาสตร์ปี2562 โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 28 ก.พ. 2561 8
2561 อบรมการนำคุณค่าพระวรสารมาใช้ในการเรียนการสอน โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 14 มี.ค. 2561 8
2560 การต่อยอดงานวิจัยเพื่อการพัฒนาองค์ความรู้ที่ยั่งยืน โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 01 เม.ย. 2560 8
2560 อบรม 7 ้habits โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 08 พ.ค. 2560 - 09 พ.ค. 2560 16
2560 สัมมนาก่อนเปิดภาคเรียน โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 11 พ.ค. 2560 - 12 พ.ค. 2560 16
2560 การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในโรงเรียนให้ยั่งยืน โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 27 พ.ค. 2560 - 28 พ.ค. 2560 16
2560 อบรมตามโครงการเสริมสร้างอุดมการณ์รักชาติ ศาสนา และเทิดทูนสถาบัน โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 28 ต.ค. 2560 - 29 ต.ค. 2560 16
2559 การปรึกษาเชิงจิตวิทยาเบื้องต้นสำหรับครู โรงรียนอัสสัมชัญระยอง 09 พ.ค. 2559 8
2559 การรักษาจรรยาบรรณวิชาชีพครูและบทบาทความเป็นครูเพื่อศิษย์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 10 พ.ค. 2559 8
2559 สัมมนาก่อนเปิดภาคเรียน โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 11 พ.ค. 2559 - 13 พ.ค. 2559 24
2559 การเขียนแผนและการจัดกระบวนการเรียนการสอน โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 28 พ.ค. 2559 8
2559 World-Class Standard School โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 07 ต.ค. 2559 8
2559 อบรมคุณธรรมจริยธรรม โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 13 ต.ค. 2559 - 14 ต.ค. 2559 16
2559 อบรม (ฺBrain Based Learning:BBL) โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 26 พ.ย. 2559 8
2559 การเขียนแผนงาน/โครงการกิจกรรมให้สอดคล้องกับแผน โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 27 พ.ย. 2559 8
2558 การวิเคราะห์หลักสูตรและการนำหลักสูตรมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 11 พ.ค. 2558 - 11 พ.ค. 2558 7

• ประวัติศึกษาดูงาน
• ประวัติการเป็นวิทยากร
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน(บันทึกโดยส่วนกลาง)
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ เวลาที่ได้

• เกียรติยศ/รางวัล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่

• หน่วยงานที่สังกัด :
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (0)
• ได้อยู่ในข่าว : (0)
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (0)
• โพสต์ข่าว : (0)
• โพสต์ภาพ : (0)
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(0)

• แฟ้มผลงาน (0)