[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 3810086
ชื่อ: มาสเตอร์  นิวัต    ศักดิ์สิทธิ์
ฉายา: วัต
อายุงาน: 24 ปี 2 เดือน 22 วัน
Social Network:
ครูประจำชั้น: -

รูปภาพ (0)

ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง
1  ปริญญาตรี  วิทยาลัยครูเชียงใหม่ 2537  ครุศาสตรบัณฑิต  ใบรับรองคุณวุฒิ

• ประวัติการทำงานจากระบบ
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2562 กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
2561 กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
2561 กรรมการ งานบริหารฝ่ายกิจกรรม
2561 ประธานกรรมการ งานกีฬา
2561 กรรมการ ครูพิเศษระดับประถมศึกษา
2561 กรรมการ ฝ่ายกิจกรรม
2560 กรรมการ งานกีฬา
2560 กรรมการ ฝ่ายกิจกรรม
2560 กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาเเละพลศึกษา
2560 กรรมการ ครูพิเศษระดับประถมศึกษา
2559 ประธานกรรมการ งานกีฬา
2559 กรรมการ ฝ่ายกิจกรรม
2558 กรรมการ งานกีฬา
2558 กรรมการ ป.3/6
2558 กรรมการ ครูพิเศษแผนกประถม/แผนกประถม
2557 ประธานกรรมการ งานกีฬา
2557 ครูคู่ชั้น ป.3/6
2557 กรรมการ ครูพิเศษแผนกประถม/แผนกประถม
2556 กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาพลศึกษา
2556 กรรมการ งานบริหารฝ่ายกิจกรรม
2556 กรรมการ งานกีฬา
2556 กรรมการ งานกิจกรรมเสริมหลักสูตร
2556 กรรมการ งานสัมพันธ์ชุมชน
2556 กรรมการ ครูระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
2556 กรรมการ ฝ่ายกิจกรรม
2556 กรรมการ แผนกประถมศึกษา/สำนักผู้อำนวยการ
2555 กรรมการ งานบริหารฝ่ายกิจกรรม
2555 ประธานกรรมการ งานกีฬา
2555 กรรมการ งานกิจกรรมเสริมหลักสูตร
2555 กรรมการ งานสัมพันธ์ชุมชน
• ประวัติการทำงาน/ตำแหน่ง
ปี ตำแหน่ง ระดับ ตำแหน่ง เลขที่ หลักฐานอ้างอิง

• ประวัติการฝึกอบรม
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
- การอบรมการใช้ swis โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 543 - 543 16

• ประวัติศึกษาดูงาน
• ประวัติการเป็นวิทยากร
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน(บันทึกโดยส่วนกลาง)
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ เวลาที่ได้

• เกียรติยศ/รางวัล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่

• หน่วยงานที่สังกัด :    กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (1)
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (0)
• ได้อยู่ในข่าว : (0)
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (0)
• โพสต์ข่าว : (0)
• โพสต์ภาพ : (0)
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(0)

• แฟ้มผลงาน (0)