[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 3810083
ชื่อ: มิส  ถนอมนวล    เฉลิมกุล
ฉายา: ang
อายุงาน: 24 ปี 5 เดือน 20 วัน
Social Network:
ครูประจำชั้น: ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4 /2

รูปภาพ (0)

ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง
1  ปริญญาตรี  วิทยาลัยครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 2532  ครุศาสตรบัณฑิต  ใบรับรองคุณวุฒิ

• ประวัติการทำงานจากระบบ
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2562 กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
2561 กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
2561 กรรมการ ป.4
2560 กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
2559 ประธานกรรมการ ป.4/6
2558 กรรมการ งานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์
2558 กรรมการ คณะกรรมการแผนกประถม
2558 กรรมการ งานระเบียบวินัย(ประถม)
2558 กรรมการ งานส่งเสริมประชาธิปไตย(ประถม)
2558 กรรมการ งานสวัสดิภาพนักเรียน(ประถม)
2558 กรรมการ งานพัฒนาบุคลิกภาพ(ประถม)
2558 กรรมการ งานส่งเสริมคุณธรรม(ประถม)
2558 กรรมการ ป.2/6
2558 กรรมการ ฝ่ายปกครอง
2558 กรรมการ แผนกประถม
2558 ประธานกรรมการ ปกครองแผนกประถม/แผนกประถม
2558 ประธานกรรมการ ประถมศึกษาปีที่ 2/แผนกประถม
2557 ประธานกรรมการ งานคุณลักษณะอันพึงประสงค์
2557 ประธานกรรมการ งานระเบียบวินัย(ประถม)
2557 ประธานกรรมการ งานส่งเสริมประชาธิปไตย(ประถม)
2557 ประธานกรรมการ งานสวัสดิภาพนักเรียน(ประถม)
2557 ประธานกรรมการ งานพัฒนาบุคลิกภาพ(ประถม)
2557 ประธานกรรมการ งานส่งเสริมคุณธรรม(ประถม)
2557 ครูคู่ชั้น ป.2/6
2557 กรรมการ คณะกรรมการแผนกประถม
2557 กรรมการ แผนกประถม
2557 ประธานกรรมการ ปกครองแผนกประถม/แผนกประถม
2557 ประธานกรรมการ ประถมศึกษาปีที่ 2/แผนกประถม
2556 กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
2556 กรรมการ ครูระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
2556 กรรมการ ฝ่ายปกครอง
2562 ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2
2560 ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/6
• ประวัติการทำงาน/ตำแหน่ง
ปี ตำแหน่ง ระดับ ตำแหน่ง เลขที่ หลักฐานอ้างอิง
2538 ครูผู้สอน โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ประถมศึกษา 0
2537 ครูผู้สอน โรงเรียนชลประทานวิทยาคม ประถมศึกษา 0
2536 เลขานุการ บริษัท AIA 0
2535 ประชาสัมพันธ์ที่สถาบันศูนย์ภาษา 0

• ประวัติการฝึกอบรม

• ประวัติศึกษาดูงาน
• ประวัติการเป็นวิทยากร
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน(บันทึกโดยส่วนกลาง)
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ เวลาที่ได้

• เกียรติยศ/รางวัล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง
1  0 553  ครูดีในดวงใจ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 7  ใบเกรียติบัตร
2  0 553  รางวัลเกรียติบัตรเหรียญทองแดงสื่อการสอนประเภทสื่อ CAI ระดับช่วงชั้นที่ 1 ชุด Days of the week  ใบเกรียติบัตร
3  0 553  รางวัลเกรียติบัตรเหรียญทองงานวิจัยในชั้นเรียน ระดับช่วงชั้นที่ 1 เรื่อง การใช้วิธีการสอนแบบใช้ชุดแบบฝึกจากสื่อรูปภาพการ์ตูน เพื่อพัฒนาการอ่านออกเสียงคำที่ลงท้ายด้วย s  ใบเกรียติบัตร

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่

• หน่วยงานที่สังกัด :    กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (1)
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (0)
• ได้อยู่ในข่าว : (0)
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (0)
• โพสต์ข่าว : (0)
• โพสต์ภาพ : (0)
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(0)

• แฟ้มผลงาน (0)