[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 3810081
ชื่อ: มิส  ธัญยธรณ์    ศรีประมงค์
ฉายา: อ้อ
อายุงาน: 24 ปี 9 เดือน 28 วัน
Social Network:
ครูประจำชั้น: ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1 /6

รูปภาพ (0)


3 รูป

3 รูป

4 รูป
ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง
1  ปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี 2532  ครุศาสตรบัณฑิต  ใบรับรองคุณวุฒิ

• ประวัติการทำงานจากระบบ
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2562 กรรมการ Smart Science
2561 กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
2561 กรรมการ ครูพิเศษ Smart Program
2560 กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
2559 ประธานกรรมการ ป.1/3
2558 กรรมการ คณะกรรมการแผนกประถม
2558 กรรมการ ป.1/4
2558 กรรมการ แผนกประถม
2558 ประธานกรรมการ ประถมศึกษาปีที่ 1/แผนกประถม
2557 ครูคู่ชั้น ป.1/4
2557 กรรมการ คณะกรรมการแผนกประถม
2557 กรรมการ แผนกประถม
2557 ประธานกรรมการ ประถมศึกษาปีที่ 1/แผนกประถม
2556 กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
2556 กรรมการ ครูประจำชั้น ป.1
2562 ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/6
2560 ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/7
• ประวัติการทำงาน/ตำแหน่ง
ปี ตำแหน่ง ระดับ ตำแหน่ง เลขที่ หลักฐานอ้างอิง
2562 ครูประจำชั้น ป.1/6 0

• ประวัติการฝึกอบรม
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2562 อบรมคอมพิวเตอร์ ในโรงเรียน 15 ก.ค. 2562 - 09 ก.ย. 2562 10
2562 อบรมงานวิจัย 18 ก.ย. 2562
2562 การอบรมงานวิจัย
2558 เรื่องการวิเคราะห์หลักสูตรและการนำหลักสูตรมาใช้กับการเรียนการสอน โดยมีคณะอาจารย์จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 11 พ.ค. 2558 - 11 พ.ค. 2558 8
2558 Annual Seminar Academic Year 2015 โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 12 พ.ค. 2558 - 12 พ.ค. 2558 8
2558 Teacher training ACR 12 ก.ค. 2558 - 18 ก.ค. 2558 8
2558 เรียน ภาษอังกฤษ Cambridge English ACR 09 ก.ค. 2558 - 24 ก.ย. 2558 10
2558 อบรมคอมพิวเตอร์ ACR 09 มิ.ย. 2558 - 22 ก.ย. 2558 15
2558 อบรมTQA และอบรมการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 08 ต.ค. 2558 - 08 ต.ค. 2558 8
2558 อบรมทิศทางการจัดการศึกษาในแนวมงฟอร์ตกับการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนคาทอลิก โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 09 ต.ค. 2558 - 09 ต.ค. 2558 8
2558 อบรมวินัยเชิงบวก โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 07 ต.ค. 2558 - 07 ต.ค. 2558 8
2558 Mid Year Seminar โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 14 ต.ค. 2558 - 16 ต.ค. 2558 24
2558 อบรมการใช้โปรแกรมInfopro โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 15 ส.ค. 2558 - 15 ส.ค. 2558 4

• ประวัติศึกษาดูงาน
ปี เรื่อง สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2562 อพวช 0
• ประวัติการเป็นวิทยากร
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน(บันทึกโดยส่วนกลาง)
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ เวลาที่ได้

• เกียรติยศ/รางวัล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่

• หน่วยงานที่สังกัด :    Smart Science
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (1)
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด Smart Science

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (0)
• ได้อยู่ในข่าว : (0)
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (0)
• โพสต์ข่าว : (0)
• โพสต์ภาพ : (0)
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(0)

• แฟ้มผลงาน (0)