[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 3710074
ชื่อ: มิส  สุวรรณี    ฉลองธรรม
ฉายา: หน่อย
อายุงาน: 25 ปี 2 เดือน 19 วัน
Social Network:
ครูประจำชั้น: -

รูปภาพ (0)

ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง
1  ปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี 2535  ครุศาสตรบัณฑิต  ใบรับรองคุณวุฒิ
2  ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู  วิทยาลัยครูจันทบุรี 2529  ประกาศนียบัตรบัณฑิต  ใบรับรองคุณวุฒิ
3  มัธยมศึกษาตอนปลาย  โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก 2527  มัธยมศึกษาปีที่ 6  สำเนาวุฒิบัตร

• ประวัติการทำงานจากระบบ
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2562 ประธานกรรมการ งานบริหารฝ่ายปฐมวัย
2562 กรรมการ ที่ปรึกษาผู้อำนวยการ
2562 ประธานกรรมการ ฝ่ายปฐมวัย
2561 ประธานกรรมการ งานบริหารฝ่ายปฐมวัย
2561 ประธานกรรมการ ฝ่ายปฐมวัย
2561 กรรมการ คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ
2560 ประธานกรรมการ ฝ่ายปฐมวัย
2560 ประธานกรรมการ ฝ่ายปฐมวัย
2560 กรรมการ คณะกรรมการที่ปรึกษา
2559 ประธานกรรมการ งานวัดผลฝ่ายปฐมวัย
2559 ประธานกรรมการ ฝ่ายปฐมวัย
2559 กรรมการ ที่ปรึกษาผู้อำนวยการ
2558 กรรมการ คณะกรรมการแผนกปฐมวัย
2558 ประธานกรรมการ แผนกปฐมวัย
2558 กรรมการ คณะกรรมการ-ที่ปรึกษาผู้อำนวยการ
2557 ประธานกรรมการ คณะกรรมการแผนกปฐมวัย
2557 ประธานกรรมการ แผนกปฐมวัย
2557 กรรมการ คณะกรรมการ-ที่ปรึกษาผู้อำนวยการ
2556 กรรมการ งานทรัพยากรมนุษย์
2556 กรรมการ งานทะเบียนบุคลากรปฐมวัย
2556 กรรมการ งานพัฒนาศักยภาพผู้เรียน
2556 กรรมการ งานพัฒนาคุณธรรม
2555 กรรมการ งานทะเบียนบุคลากรปฐมวัย
2555 กรรมการ งานพัฒนาศักยภาพผู้เรียน
2555 กรรมการ งานพัฒนาคุณธรรม
• ประวัติการทำงาน/ตำแหน่ง
ปี ตำแหน่ง ระดับ ตำแหน่ง เลขที่ หลักฐานอ้างอิง
2553 ครูพิเศษ อนุบาล 1-3 0
2552 ครูพิเศษ อนุบาล 1-3 0
2551 ครูพิเศษ อนุบาล 1-3 0
2550 ครูพิเศษ อนุบาล 1-3 0
2549 ครูพิเศษ อนุบาล 1-3 0
2548 ครูพิเศษ อนุบาล 1-3 0
2547 ครูพิเศษ อนุบาล 1-3 0
2546 ครูพิเศษ อนุบาล 1-3 0
2545 ครูประจำชั้น อนุบาล 2/6 0
2544 ครูประจำชั้น อนุบาล 2/6 0
2543 ครูประจำชั้น อนุบาล 2/6 0
2542 ครูประจำชั้น อนุบาล 2/6 0
2541 ครูประจำชั้น อนุบาล 2/6 0
2540 ครูประจำชั้น อนุบาล 2/6 0
2539 ครูประจำชั้น อนุบาล 2/6 0
2538 ครูประจำชั้น อนุบาล 2/7 0
2537 ครูประจำชั้น อนุบาล 2/7 0

• ประวัติการฝึกอบรม
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2558 การวิเคราะห์หลักสูตรและการนำหลักสูตรไปใช้ในการเรียนการสอน โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 11 พ.ค. 2558 - 11 พ.ค. 2558 8
2558 การอบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้น โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 26 ก.ค. 2558 - 26 ก.ค. 2558 8
- โครงการเข้าค่ายอบรมคุณธรรม จริยธรรมพัฒนาจิต วัดคลองทราย บ้านฉาง ระยอง 543 - 543
- หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 543 - 543
- โครงการเข้าค่ายอบรมคุณธรรม จริยะรรมพัฒนาจิต วัดตาขัน บ้านค่าย ระยอง 543 - 543
- การจัดทำแผนพัฒนา ประจำปีการศึกษา 2553และการเขียนKPI อมรพันธ์วิลล่ารีสอร์ ระยอง 543 - 543
- การใช้งานระบบSWIS โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 543 - 543
- การอบรมแนวทางการใช้ตำราภาษาอังกฤษ 3 วิชา(วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์) ศูนย์วิชาการเซนต์คาเบรียล 543 - 543
- การประกันคุณภาพภายนอกสถานศึกษา รอบที่ 3 โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 543 - 543
- เทคนิคการส่งเสริมพัฒนาการและการประเมินพัฒนาการสำหรับเด็กปฐมวัย ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิตติ์ 543 - 543
- โครงการเสริมสร้างพลังจิตและฟื้นฟูจิตตารมณ์นักบุญหลุยส์ มารีย์ เดอ มงฟอร์ต อาคารมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย 543 - 543

• ประวัติศึกษาดูงาน
ปี เรื่อง สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
- งานตลาดนัดอนุบาล โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง - 543
- การจัดการเรียนการสอนของประเทศจีน CAIHE MIDDLE SCHOOL - 543
• ประวัติการเป็นวิทยากร
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน(บันทึกโดยส่วนกลาง)
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ เวลาที่ได้

• เกียรติยศ/รางวัล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง
1  2003 ก.พ. 558  ครูดีเด่น  ใบเกียรติบัตร
2  2003 ม.ค. 559  ปฏิบัติงานด้วยความอุตสาหะ มิได้ลาป่วย ลากิจ ปีงบประมาณ พ.ศ.2546  ใบเกียรติบัตร

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่

• หน่วยงานที่สังกัด :    ที่ปรึกษาผู้อำนวยการ,   งานบริหารฝ่ายปฐมวัย
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (1)
     ตำแหน่ง ประธานกรรมการ   สังกัด ฝ่ายปฐมวัย
    กรรมการ: (0)
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (1)
     ตำแหน่ง ประธานกรรมการ   สังกัด งานบริหารฝ่ายปฐมวัย
    กรรมการ: (1)
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด ที่ปรึกษาผู้อำนวยการ

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (0)
• ได้อยู่ในข่าว : (0)
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (0)
• โพสต์ข่าว : (0)
• โพสต์ภาพ : (0)
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(0)

• แฟ้มผลงาน (0)