[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 3710069
ชื่อ: มิส  ละเอียด    ลาภเวที
ฉายา: -
อายุงาน: 25 ปี 5 เดือน 20 วัน
Social Network:
ครูประจำชั้น: ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6 /4

รูปภาพ (0)

ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง
1  ปริญญาตรี  วิทยาลัยรำไพพรรณี 2529  ครุศาสตรบัณฑิต  ใบรับรองคุณวุฒิ
2  มัธยมศึกษาตอนปลาย  โรงเรียนเบญจมราชูทิศจันทบุรี 2525  มัธยมศึกษาปีที่ 6  สำเนาวุฒิบัตร

• ประวัติการทำงานจากระบบ
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2562 กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
2561 กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
2560 กรรมการ งานนิเทศการเรียนการสอน
2560 กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
2559 ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มสาระฯ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
2559 ประธานกรรมการ ป.6/1
2558 กรรมการ คณะกรรมการแผนกประถม
2558 กรรมการ งานการเรียนการสอนสู่มาตรฐานสากล(ประถม)
2558 กรรมการ ป.6/5
2558 กรรมการ แผนกประถม
2557 ประธานกรรมการ งานการเรียนการสอนสู่มาตรฐานสากล(ประถม)
2557 ครูประจำชั้น ป.6/5
2557 กรรมการ คณะกรรมการแผนกประถม
2557 กรรมการ แผนกประถม
2556 กรรมการ งานทรัพยากรมนุษย์
2556 ประธานกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
2556 กรรมการ ครูประจำชั้น ป.6
2556 กรรมการ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่ม
2555 ประธานกรรมการ กลุ่มสาระฯภาษาไทย
2562 ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/4
2560 ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1
• ประวัติการทำงาน/ตำแหน่ง
ปี ตำแหน่ง ระดับ ตำแหน่ง เลขที่ หลักฐานอ้างอิง
2558 หน.กลุ่มสาระภาษาไทย ครูประจำชั้นป.6/6 สอนวิชาภาษาไทย ป.6 งานประกันแผนกประถม กรรมการฝ่ายทรัพยากร ประถมศึกษา 0

• ประวัติการฝึกอบรม
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2558 การวิเคราะห์หลักสูตรและการนำหลักสูตรมาในในการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 11 พ.ค. 2558 - 11 พ.ค. 2558 6
2558 ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโรงเรียนเอกชน วิทยาลัยเทคนิคไออาร์พีซี 11 ก.ค. 2558 - 12 ก.ค. 2558 14
- e-book สำหรับครู โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 543 - 543 8
- จิตตารมย์นักบุญหลุยส์ มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย 543 - 543 16
- ระบบ Swis โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 543 - 543 14

• ประวัติศึกษาดูงาน
ปี เรื่อง สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
- งานโรงเรียนพระราชทาน โรงเรียนดัดดรุณีฉะเชิงเทรา - 543
• ประวัติการเป็นวิทยากร
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน(บันทึกโดยส่วนกลาง)
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ เวลาที่ได้

• เกียรติยศ/รางวัล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่

• หน่วยงานที่สังกัด :    กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (1)
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (0)
• ได้อยู่ในข่าว : (0)
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (0)
• โพสต์ข่าว : (0)
• โพสต์ภาพ : (0)
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(0)

• แฟ้มผลงาน (0)