[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 3710068
ชื่อ: มิส  สำราญ    เมียงมาก (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562)
ฉายา: ดำ
อายุงาน: 25 ปี 3 เดือน 21 วัน
Social Network:
ครูประจำชั้น: -

รูปภาพ (0)

ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง
1  อนุปริญญา  วิทยาลัยครูสวนสุนันทา 2527  ครุศาสตรบัณฑิต  ใบรับรองคุณวุฒิ
2  ปวส  วิทยาลัยครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 2520  ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  สำเนาวุฒิบัตร
3  มัธยมศึกษาตอนปลาย  โรงเรียนอาชีวศึกษาสมุทรปราการ 2518  มัธยมศึกษาปีที่ 6  สำเนาวุฒิบัตร

• ประวัติการทำงานจากระบบ
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2561 กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
2561 กรรมการ ม.6
2560 กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
2559 ประธานกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
2559 กรรมการ ม.4/3
2558 กรรมการ คณะกรรมการแผนกมัธยม
2558 กรรมการ งานการเรียนการสอน(มัธยม)
2558 กรรมการ งานวัดผลและประเมินผล(มัธยม)
2558 กรรมการ งานหลักสูตรฯ(มัธยม)
2558 กรรมการ งานนิเทศการสอน(มัธยม)
2558 กรรมการ งานวิจัยชั้นเรียน(มัธยม)
2558 กรรมการ งานห้องสมุด(มัธยม)
2558 กรรมการ ม.6/2
2558 กรรมการ แผนกมัธยม
2558 ประธานกรรมการ วิชาการแผนกมัธยม/แผนกมัธยม
2557 ประธานกรรมการ งานการเรียนการสอน(มัธยม)
2557 ประธานกรรมการ งานวัดผลและประเมินผล(มัธยม)
2557 ประธานกรรมการ งานหลักสูตรฯ(มัธยม)
2557 ประธานกรรมการ งานนิเทศการสอน(มัธยม)
2557 ประธานกรรมการ งานวิจัยชั้นเรียน(มัธยม)
2557 ประธานกรรมการ งานห้องสมุด(มัธยม)
2557 ครูประจำชั้น ม.6/2
2557 กรรมการ คณะกรรมการแผนกมัธยม
2557 กรรมการ แผนกมัธยม
2557 ประธานกรรมการ วิชาการแผนกมัธยม/แผนกมัธยม
2556 กรรมการ งานพัฒนาแหล่งการเรียนรู้และสื่อการสอน
2556 กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
2556 กรรมการ ครูประจำชั้น ม.6
2556 กรรมการและเลขานุการ แผนกมัธยมศึกษา/สำนักผู้อำนวยการ
2560 ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/5
• ประวัติการทำงาน/ตำแหน่ง
ปี ตำแหน่ง ระดับ ตำแหน่ง เลขที่ หลักฐานอ้างอิง
2561 ครูประจำชั้น ม.6/4 ครูผู้สอนภาษาไทย ม.5,6 0
2560 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรีนรู้ภาษาไทย ครูประจำชั้น ม.6/5 คณุผุสอนวิชาภาษษไทย ม.5 -6 มัธยมศึกษา 0 คำสั่งแต่งตั้ง
2559 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทบ ครูคู่ชั้น ม.4/3 ครูผู้สอน ภาษาไทย ม.5-6 มัธยมศึกษา 0 คำสั่งแต่งตั้ง
2558 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทบ ครูประจำชั้น ม.6/2 ครูผุ้สอนวิชาภาษาไทย ม.5-6 มัธยมศึกษา 0 คำสั่งแต่งตั้ง

• ประวัติการฝึกอบรม
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
- E - book โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 543 - 543 16

• ประวัติศึกษาดูงาน
ปี เรื่อง สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2560 แนะแนวการศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 04 พ.ย. 2559 - 04 พ.ย. 2559 8
2560 แนะแนวการศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 10 พ.ย. 2560 - 10 พ.ย. 2560 8
2557 โรงเรียนมาตรฐานสากล โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน 16 ก.ค. 2557 - 16 ก.ค. 2557 0
2557 โรงเรียนมาตรฐานสากล โรงเรียนวัดสุทธิวราราม 16 ก.ค. 2557 - 16 ก.ค. 2557 0
2557 การสอนแบบโครงงาน วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุพ 06 ต.ค. 2557 - 06 ต.ค. 2557 0
• ประวัติการเป็นวิทยากร
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน(บันทึกโดยส่วนกลาง)
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ เวลาที่ได้

• เกียรติยศ/รางวัล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง
1  0 543  รางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง สื่อการสอนประเภทCAI ระดับช่วงชั้นที่ 4 ชุด"บทเรียนสำเร็จรูปอิเหนา"  เกียตรติบัตร
2  0 543  รางวัลสื่อการสอนดีเด่น ชุดโดมิโนหรรษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาาาไทย ช่วงชั้นที่ 4  เกียรติบัตร
3  0 543  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดสื่อสานสัมพันธ์ ไตรพาคี 49 ประเภทสื่อประดิษฐ์ช่วงชั้น 4  เกียรติบัตร

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่
5 ธ.ค. 2547  5 เบญจมดิเรกคุณาภรณ์ 121 24 130 30 พ.ย. 2547 เครื่องราชอิสริยาภรณ์เบญจมดิเรกคุณาภรณ์
5 ธ.ค. 2556  4 จตุตถดิเรกคุณาภร์ 130 23 49 24 ต.ค. 2556 เครื่องราชอิสริยาภรณ์จตุตถดิเรกคุณาภรณ์

• หน่วยงานที่สังกัด :
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (0)
• ได้อยู่ในข่าว : (0)
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (0)
• โพสต์ข่าว : (0)
• โพสต์ภาพ : (0)
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(0)

• แฟ้มผลงาน (0)